Skip Navigation Linksoğretmenler-yasasi

Öğretmenler Yasası

 

RG Sayı: 52 3 Haziran 1985

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisinin 14 Mayıs 1985 tarihli Birleşiminde Kabul olunan Öğretmenler Yasası, Anayasanın 94(1) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle ilan olunur.

 

-------------------------------

25/1985

ÖĞRETMENLER YASASI

(33/1985; 11/1986; 32/1987; 14/1988; 34/1988; 14/1989; 3/1990; 52/1990; 13/1991; 61/1991; 12/1992; 50/1992; 5/1993; 11/1994; 44/1994; 3/1995; 19/1995; 60/1995; 14/1996; 17/1997; 2/1998; 15/1998; 4/1999; 20/1999; 49/1999; 65/1999; 16/2000; 20/2000; 11/2001; 24/2001; 32/2001 ; 22/2002;4/2003 ve 64/2003 31/2004, 36/2004, 29/2005, 60/2005, 45/2006, 60/2006 33/2007; 56/2007; 6/2008 ; 33/2008;38/2008 ve 71/2009 sayılı Yasalar ile değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)

 

MADDE DİZİNİ:

Madde 1. Kısa İsim

 

BİRİNCİ KISIM - Genel Kurallar

Madde 2 . Kapsam

Madde 3. Tefsir

Madde 4. Amaç

Madde 5. Kamu Hizmeti Komisyonunun Görev ve Yetkisi

 

İKİNCİ KISIM - Öğretmen Kadroları ve Maaşları ile Öğretmenlerin Genel ve Özel

Nitelikleri, Atanmaları, Onaylanma, Yer Değiştirme ve Yükselme

İşlemleri

Madde 6. Öğretmen Kadroları

Madde 7. Kadroların Kurum ve Kuruluşlara Dağılımı

Madde 8 Öğretmen Maaşları

Madde 9. Öğretmenliğe Girişte Aranan Genel ve Özel Nitelikler

Madde 10. Münhal Öğretmen Kadrolarının Doldurulma Yöntemi, Adaylık ve Asaleten

Atanma

Madde 10A. Bakanlıkça Geçici Görevlendirme Yapılması

Madde 10B. Geçici Görevlendirmelerde Belirli Koşulların Aranmaması

Madde 11. Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri

Madde 12. Öğretmenlerin Yükselmeleri

Madde 13. İlk, Orta ve Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumlarında Yönetim İşlerinin

Yürütülmesi

Madde 14. Sözleşmeli Öğretmenlik

Madde 14A Emekli Öğretmenlerin saat başı esasına göre görevlendirilmeleri

 

ÜÇÜNCÜ KISIM - Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumlarındaki Özel Ders Öğretmenleri ile

İlkokul Öğretmenleri ve Özel Eğitim Okullarındaki Öğretmenlere İlişkin Kurallar

Madde 15. Tefsir

Madde 16. İlkokul Öğretmeni Atanacaklarda Aranan Özel Nitelikler

Madde 17. Özel Eğitim Okulu Öğretmeni Atanacaklarda Aranan Nitelikler

Madde 18. Müdür ve Müdür Muavini Atanacaklarda Aranan Nitelikler


 

 

Madde 19. Sorumlu Öğretmenlik

Madde 20. İlkokul Öğretmenlerinin Görevleri

Madde 21. Özel Eğitim Okulu Öğretmenlerinin Görevleri

Madde 22. Müdür, Müdür Muavini ve Sorumlu Öğretmenlerin Görev ve Sorumlulukları

Madde 23. Müdür, Müdür Muavinlerinin Adaylıkları, Görevlerinin Sona Ermesi ve

Kazanılmış Haklarının Korunması

Madde 24. Öğretmenlerin Tedrisat Saatleri

 

DÖRDÜNCÜ KISIM - Orta, Mesleki ve Teknik Öğretim Okulu Öğretmenlerine İlişkin

Kurallar

Madde 25. Tefsir

Madde 26. Orta, Mesleki ve Teknik Öğretim Öğretmeni Olarak Atanacaklarda Aranan

Özel Nitelikler

Madde 27. Öğretmenlerin Görevleri

Madde 28. Teknik Öğretim Görevlilerinin Görevleri

Madde 29. Müdür ve Müdür Muavini Atanacaklarda Aranan Özellikler

Madde 30. Başmuavinlik

Madde 31. Müdürün Görevleri

Madde 32. Başmuavin ve Müdür Muavinlerinin Görevleri

Madde 33. Müdür ve Müdür Muavinlerinin Adaylıkları, Görevlerinin Sona Ermesi ve

Kazanılmış Haklarının Korunması

Madde 34. Atölye Şefi veya Bölüm Şefi Atanacaklarda Aranan Nitelikler

Madde 35. Atölye Şefleri ile bölüm Şeflerinin adaylıkları, görevlerinin sona ermesi ve

kazanılmış hakların korunması

Madde 36. Atölye Şeflerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 37. Bölüm Şeflerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 38. Öğretmenlerin Haftalık Ders Saatleri

 

BEŞİNCİ KISIM - Köy Kadın Kursu Öğretmenlerine İlişkin Kurallar

Madde 39. Köy Kadın Kursu Öğretmeni Atanacaklarda Aranan Özel Nitelikler

Madde 40. Köy Kadın Kursu Öğretmenlerinin Görevleri

Madde 41. Köy Kadın Kursu Öğretmenlerinin Yer Değiştirmeleri

 

ALTINCI KISIM - Öğretmenlerin Ödev ve Sorumlulukları, Genel Hakları ve Uymaları

Gereken Yasaklar

 

Birinci Bölüm - Ödev ve Sorumluluklar

Madde 42. Bağlılık Ödevi

Madde 43. Emirlere Uyma Ödevi

Madde 44. Hizmeti Dikkatle Ve Özenle Yerine Getirme Ödevi

Madde 45. Davranış Ve İşbirliği Ödevi Ve Yurtdışında Davranış

Madde 46. Görev Yerine Gelme Ödevi

Madde 47. Mal Bildiriminde Bulunma Ödevi

Madde 48. Resmi Araç ve Gereçleri ve Görev Gereği Tahsis Edilen Taşınır ve Taşınmaz

Malları Geri Verme ve Boşaltma ÖdeviYansızlık Ödevi

 

İkinci Bölüm - Genel Haklar

Madde 50. Öğretmenlerin Emeklilikleri

Madde 51. Görevden Çekilme Hakkı

Madde 52. Ücretsiz Tedavi Hakkı

Madde 53. Hayat Pahalılığı Alma Hakkı

Madde 54. Barem İçi Artış Ödeneği Alma Hakkı

Madde 55. Onüçüncü Maaş Ikramiyesi

Madde 56. Ek Çalışma Ödeneği

Madde 57. Konut Hakkı Ve Lojman Tahsisi

Madde 58. Burs Ve Kurs Ödeneği Hakkı

Madde 59. Giyecek Yardımı Hakkı

Madde 60. Taşınma Ödeneği Hakkı

Madde 61. Vekalet Aylığı Alma Hakkı

Madde 62. Şikayet Etme Ve Dava Açma Hakkı

Madde 63. Uygulamayı İsteme Hakkı

Madde 64. Yayın Hakkı

Madde 65. Tehlike, İş Güçlüğü Ve Görev Riski Ödeneği

Madde 66. Kurs Gören, Master Veya Doktora Yapan Öğretmenler

Madde 67. Öğretmenlerin Bilgilerini Artırmak İçin Dış Ülkelere Gönderilmesi

Madde 68. Öğretmenlerin Kamu Görevine Başvurma Hakkı

Madde 69. Bir Göreve Vekâlet

 

Üçüncü Bölüm - Yasaklar

Madde 70. Siyasal Faaliyette Bulunma Yasağı

Madde 71. Bilgi ve Demeç Verme Yasağı

Madde 72. Hediye Alma ve Çıkar Sağlama Yasağı

Madde 73. Başka İş Yapma Yasağı

Madde 74. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı

Madde 75. İkinci Görev Yasağı

Madde 76. Ticaret Ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyette Bulunma Yasağı

 

Dördüncü Bölüm - Çalışma Saatleri ve İzinler

Madde 77. Okul Etkinlikleri, Süreleri, Öğretmen Mesai Saatleri ve Resmi Tatiller

Madde 78. Ders ve Sair Etkinliklerin Düzenlenmesi

Madde 79: Yaz Tatili

Madde 80. . Mazeret İzinleri

Madde 81. Hastalık İzni

Madde 82. Hamilelik Doğum ve Emzirme İzni

Madde 83. Ödeneksiz İzin ve Kısmi Ödenekli Burs İzinleri

 

Beşinci Bölüm - Disiplin Kuralları

Madde 84. Disiplin Cezaları

Madde 85. Disiplin Cezalarının Süreleri ve Ceza Uygulanacak Eylem ve Davranışlar

Madde 86. Disiplin Cezası Verme Yetkisi ve Yöntem

Madde 87. Görevden Uzaklaştırma

Madde 88. Cezai Kovuşturmanın Bildirilmesi

Madde 89. Öğretmenin Ödüllendirilmesi

Madde 90. Disiplin İşlemlerinde Uyulması Gerekli İlkeler

 

YEDİNCİ KISIM - Çeşitli Kurallar

Madde 91. Emeklilik Hakları Bakımından Kabul Edilen ve Yaşların Belirlenmesinde Gözetilen

Hizmetler

Madde 92. Teknik ve Yüksek Danışma Kurullarının Oluşumu

Madde 93. Okullarda Kitap ve Kitaplık Memuru Bulundurulması

Madde 94. Aylığın Ödenme Zamanı

Madde 95. Öğretmenlerin Sicilleri ve Disiplin Cezalarının Sicile İşlenmesi

Madde 96. Öğretmenlerin Hizmetiçi Yetiştirilmeleri

Madde 97. Kreşlerin Açılması

Madde 98. Öğretmenlik Görevinin Sona Ermesi

Madde 99. Çekilmeden Doğacak Durumlar

 

SEKİZİNCİ KISIM - Geçici Kurallar

Geçici Madde 1. Öğretmen Maaşlarının Hizmet Sürelerine Uygun Olarak Ayarlanması ve

Öğretmenlerin Yeni Maaş Baremlerine İntibakları

Geçici Madde 2. Öğretmen Koleji Öğretmenlerinin Ödenekleri - Üçüncü Cetvel

 

DOKUZUNCU KISIM - Son Kurallar

Madde 100. Ek Çalışma ve Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneği

Madde 100A Branş Tahsisatı, Atölye Tahsisatı ve Kira Ödeneği.

Madde 101. Uygulama Yetkisi

Madde 102. Tüzük Yapma Yetkisi

Madde 103. Yürürlüğe Giriş, Uygulama ve Yürürlükten Kaldırma

 

CETVELLER

BİRİNCİ CETVEL ( Madde 6) - Öğretmen Kadroları

İKİNCİ CETVEL (Madde 8(1)- İlk, Orta ve Mesleki-Teknik Öğretim Kurumları ve Özel Eğitim

Okullarındaki Öğretmenler ile Köy Kadın Kursu Öğretmenlerinin Yıllık

Maaşları

ÜÇÜNCÜ CETVEL (Madde 8(2) - İlk, Orta, Mesleki-Teknik Öğretim Kurumlarındaki Müdür, Müdür

Muavini, Bölüm Şefi ve Atölye Şeflerinin Maaş Baremleri

 

--------------------------------------

 

 

Kısa İsim

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisi aşağıdaki yasayı yapar:

 

1. Bu Yasa “Öğretmenler Yasası” olarak isimlendirilir.

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

 

 

Kapsam

2. (1) Bu Yasa, eğitim ve öğretim işleriyle ilgili Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarının yürütmekle yükümlü olduğu eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevlerde çalışan öğretmenleri kapsar.

 

 

(2) Bakanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenler hakkında da bu Yasada öngörülen özel kurallar uygulanır.

 

Tefsir

 

 

 

 

 

 

 

 

38/2008

 

 

 

 

 

6/2008

 

6/2008

 

 

 

 

 

 

6/2008

 

3. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe;

"Aylık", Bakanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenlere, hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay üzerinden verilen parayı anlatır.

"Bakanlık", eğitim ve öğretim işleriyle görevli Bakanlığı anlatır.

"Daire", Bakanlığa bağlı eğitim ve öğretim müdürlüklerinin tümünü veya herhangi birini anlatır.

"Eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşu", örgün ve yaygın eğitim hizmetlerinin yürütüldüğü Bakanlığa bağlı daire ve okulları anlatır.

“Kıdemli Öğretmen”, Bakanlığın eğitim kadrolarında kadrolu öğretmen olarak atanmış olup, öğretmen bareminin son kademesinde 2 yıl çalışmış olan öğretmeni anlatır.

"Okul", Bakanlığa bağlı anaokullarını, özel eğitim okullarını, ilkokulları, ortaokulları, genel ve mesleki ve teknik liseler ile pratik sanat okullarını veya bu okulların tümünü anlatır.

“Okul Öncesi Eğitim”, İlköğretim yaşına gelmemiş, o yılın 31 Aralık gününden önce 4 veya 5 yaşını tamamlayan çocukların eğitimini anlatır.

“Okul Öncesi Eğitim Kurumu”, Bakanlığa bağlı ilkokulların anasınıflarını, müstakil anaokullarını ve okul öncesi eğitim veren diğer öğretim kurum ve kuruluşlarını anlatır.

"Öğretmen", Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarının yürütmekle yükümlü olduğu eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevleri yerine getiren sürekli personeli anlatır.

“Öğretmen Yardımcısı”, Okul öncesi eğitim kurumlarında, görev yapan öğretmenlere yardımcı olmak için görevlendirilmiş personeli anlatır.

"Öğretmenlik görevi", Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarının yürütmekle yükümlü olduğu eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerektirdiği görevleri anlatır.

"Sendika", ilgili eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşunda en fazla üyeye sahip öğretmen sendikasını anlatır.

 

Amaç

4. Bu Yasanın amacı, öğretmenlerin hizmet koşullarını, niteliklerini, ödev, yetki ve sorumluluklarını, aylık, ücret ve ödeneklerini, güvencelerini, atanmalarını, onaylanmalarını, sürekli veya emeklilik hakkı veren kadrolara yerleştirilmelerini, terfilerini (Yükselmelerini), yer değiştirmelerini, emekliye sevklerini, disiplin işlemlerini ve özlük işlemlerini düzenlemektir.

 

 

Kamu Hizmeti Komisyonu-nun Görev ve Yetkisi

53/1983

24/1988

37/1992

5. (1) Öğretmenlerin atanmaları, onaylanmaları, sürekli ve emeklilik hakkı veren kadrolara yerleştirilmeleri, yükselmeleri, yer değiştirmeleri, görevden çekilmiş sayılma, görevden uzaklaştırma veya göreve son verme dahil tüm disiplin işlemleri, bu Yasa ve Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası kuralları çerçevesinde, Kamu Hizmeti Komisyonunca yerine getirilir.

 

 

(2) Kamu Hizmeti Komisyonu, (1). fıkrada öngörülen işlemleri yaparken, Bakanlığın görüşlerine de başvurur. Ancak, bu işlemleri yaparken bağımsız hareket eder ve Bakanlığın görüşlerine uymak zorunda değildir.

 

 

 

İKİNCİ KISIM

Öğretmen Kadroları ve Maaşları ile Öğretmenlerin Genel ve

Özel Nitelikleri, Atanmaları, Onaylanma, Yer Değiştirme ve

Yükselme İşlemleri

 

 

Öğretmen Kadroları

Birinci cetvel

60/2006

6/2008

33/2008

6. Bakanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarının yürütmekle yükümlü olduğu eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevleri yerine getirecek öğretmen kadroları ile bu kurum ve kuruluşlarda sözleşmeli olarak görev yapacak öğretmen kadroları, bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde gösterilmektedir.

 

 

Kadroların Kurum ve Kuruluş-lara Dağılımı

 

7. Öğretmen kadrolarının, eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarına dağılımı, aşağıdaki fıkralarda öngörülen ilke ve ölçüler saklı kalmak koşuluyla, Bakanlıkça çıkarılacak bir tüzükle düzenlenir:

(1) İlkokullar bakımından, olanaklar ölçüsünde:

(a) Her okulda, ilk otuzbeş öğrenciye kadar bir öğretmen; otuzbeşten fazla her otuz veya daha az öğrenci için bir öğretmen;

 

 

 

3(1)3/1995

3(2)3/1995

(b) Birleştirilmiş sınıfları bulunan okullarda, ilk otuz öğrenciye bir öğretmen; otuz veya daha az öğrenci için bir öğretmen;

(c) Dört öğretmene kadar her okulda bir sorumlu öğretmen;

(ç) Beş veya daha fazla öğretmeni olan her okulda bir Müdür;

 

3(3)3/1995

(d) Sekiz veya daha fazla sınıfı bulunan her okulda bir Müdür Muavini ve dört öğretmene kadar öğretmen olan her okulda bir sorumlu öğretmen bulunacak şekilde dağıtım yapılır ve bu dağıtımda, sekiz veya daha fazla öğretmeni bulunan okullarda öğretmen kadro sayısı belirlenirken, Müdür Muavinlerinin, yöneticilik işlevlerini aksatmayacak sayıda ders vermeleri ve sınıf öğretmenliği yapmaları ilke olarak gözetilir.

 

3(3)3/1995

 

 

 

3(3)3/1995

(e) İlk üçyüz öğrenciye kadar bir Müdür Muavini ve ondan sonraki her ikiyüz öğrenciye kadar ilave bir Müdür Muavini bulunur.

(f) En az dört Müdür Muavini bulunan okullarda en kıdemli muavin, Başmuavin olarak görev yapar.

 

3(3)3/1995

(g) Bu görevleri süresince Başmuavinlikte yýılık maaş baremi içinde, bulunduğu basamaktaki barem içi artış kadar ek bir ödenek verilir ve Başmuavinlikte yaptığı hizmet, yükselme amaçları için gözetilir.

 

(2) Orta, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile pratik sanat okulları bakımından olanaklar ölçüsünde;

(a) Her sınıf veya şubede (Derslikte), kırktan fazla öğrenci bulunmayacak ve her öğretmen, ikiyüzelliden fazla öğrenciye ders vermeyecek;

(b) Her okulda, bir müdür ve bir müdür muavini bulunacak ve her ikiyüz öğrenciye en az bir müdür muavini düşecek;

 

(c) Her okulda, eğitim ve öğretim etkinliklerinin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesine olanak sağlayacak sayıda bölüm şefi ile atölye şefi bulunacak; ve

(ç) En az dört müdür muavini bulunan okullarda bir

başmuavin bulunacak,

şeklinde dağıtım yapılır.

 

Öğretmen Maaşları

6/2008

33/2008

 

İkinci Cetvel

Üçüncü Cetvel

4(1)3/1995

4/2003

29/2005

45/2006

56/2007

 

8. (1) Okul öncesi, ilk, orta, mesleki ve teknik öğretim kurumları ve özel eğitim okullarındaki öğretmenler ile köy kadın kursu öğretmenlerinin ve öğretmen yardımcılarının yıllık maaşları, bu Yasaya ekli İkinci Cetvelde öngörülmektedir.

(2) Okul öncesi, ilk, orta ve mesleki ve teknik öğretim kurumlarındaki müdür, müdür muavini, bölüm şefi ve atölye şeflerinin yıllık maaşları ise bu Yasaya ekli Üçüncü Cetvelde öngörülmektedir.

4(2)3/1995

(3) Dört öğretmene kadar ilkokullarda sorumlu öğretmen olarak görev yapacak olan kıdemli öğretmene, bu görevi süresince, çekmekte olduğu yıllık maaş baremi içinde bulunduğu basamaktaki barem içi artış kadar ek bir ödenek verilir.

2(1).17/1997

(4) En az dört müdür muavini bulunan orta, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile pratik sanat okullarında başmuavin olarak görev yapacak olan en kıdemli muavine, bu görevi süresince, çekmekte olduğu yıllık maaş baremi içinde bulunduğu basamaktaki barem içi artış kadar ek bir ödenek verilir.

 

Öğretmenliğe girişte aranan genel ve özel nitelikler

 

9. Öğretmen olarak ilk kez göreve atanacakların, aşağıda belirlenen genel nitelikler ile atanacağı kadronun veya görev yapacağı eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşunun yürütmekle yükümlü olduğu hizmetlerin özelliklerine göre bu Yasada belirlenen diğer özel nitelik ve koşulları taşımaları gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35/2004

 

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

(2) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak;

(3) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak;

(4) Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak ve affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak;

(5) Atanacağı görevi, sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı, Devlet Hastahanesi Sağlık Kurulu raporu ile belgelendirilmiş olmak;

(6) Yurt ödevi yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak;

(7)   Kamu görevinden emekli maaşı çekmemiş olmak veya disiplin suçundan ötürü daha önce kamu görevinden azledilmemiş olmak (görevden uzaklaştırılmamış olmak.)

 

Münhal Öğretmen Kadrolarının Doldurulma Yöntemi Adaylık ve Asaleten Atanma

10. (1) Bakanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarında münhal olup da yıl içinde doldurulması gereken kadrolar her yıl Bütçe Yasası'nda gösterilir ve bu kadroların doldurulmasında, maliye işleriyle görevli bakanlık ile sayıştayın uygunluk bildirimi alınmak koşuluyla, aşağıdaki bendlerde öngörülen yöntem izlenir:

(a) Münhal kadrolar Bakanlıkça Kamu Hizmeti Komisyonu'na bildirilir.

(b) Bakanlıkça yapılan bildirimde, münhal kadrolara atanacaklarda aranan genel ve özel nitelik ve koşullar ile münhal kadronun ilk atanma veya yükselme yeri olup olmadığı da belirtilir;

(c) Kamu Hizmeti Komisyonu, Bakanlıkça yapılan bildirim uyarınca, münhaller basın ve yayın araçları ile en az onbeş gün önceden duyurur;

 

(ç) Başvurular, başvuranların münhallerde belirlenen genel ve özel nitelik ve koşulları taşıyıp taşımadıkları yönünde değerlendirme yapılmak üzere Bakanlığa gönderilir;

 

(d) Bakanlık, Kamu Hizmeti Komisyonunca kendisine iletilen başvuruları, yukarıdaki (ç) bendi uyarınca değerlendirir ve sonucu, bir raporla Kamu Hizmeti Komisyonuna bildirir;

 

(e) Kamu Hizmeti Komisyonu, Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonuçlarını inceler ve kendi değerlendirmesini yaparak, aranan nitelikleri taşıyanlar arasından, yeterliliklerini ve/veya başarılarını saptama amacıyla gerekli sınav veya sınavları düzenler ve sınav sonucunda başarılı veya yeterli olanları münhal kadrolara atar.

 

(f) Kamu Hizmeti Komisyonu, yapılacak sınavlarda sorulacak soruları ve soru yanıtlarının doğruluğunu saptamada Bakanlıkça görevlendirilecek Bakanlık temsilcilerinden de yararlanabilir. Ancak, değerlendirme, başarı ve yetersizliği saptama ve atama işlemlerini gerçekleştirme yönünde tümüyle bağımsız hareket eder.

 

(2) (a) Kamu Hizmeti Komisyonu'nca ilk kez göreve alınan öğretmenler, iki yıllık bir adaylık ve deneme döneminden geçirilirler.

(b) Adaylık dönemi sonunda görevlerinde gerekli başarı liyakat ve yeterliliği gösterenler, Bakanlıkça yapılacak uygunluk bildirimi uyarınca, Kamu Hizmeti Komisyonu'nca asıl ve sürekli öğretmenliğe asaleten atanırlar.

(c) İki yıllık adaylık ve deneme döneminden sonra asıl ve sürekli kadrolara asaleten atanması mümkün olmayan öğretmenlerin adaylık ve deneme süresi bir yıl daha uzatılabilir.

(ç) Bir yıllık uzatma süresinin sonunda da, asaleti onaylanmayan veya adaylık döneminin uzatılması uygun bulunmayan öğretmenlerin görevlerine Kamu Hizmeti Komisyonu'nca son verilir.

 

(3) Öğretmenleri asaleten atanmalarının onaylanması, aşağıdaki bendlerde öngörülen ilkelere göre yapılır:

(a) Hizmetteki başarısı orta derecede veya orta derecenin üstünde olmak;

(b) Hizmet süresince disiplin cezasına çarptırılmamış olmak; veya disiplin cezasına çarptırılmışsa uyarma ve kınama cezası alanlar için, bu cezanın alındığı tarihten başlayarak bir yıl; daha ağır disiplin cezası alanlar için ise, bu cezanın alındğı tarihten başlayarak iki yıl geçmiş olmak.

Bakanlıkça geçici görevlendirme yapılması

3.32/2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33/2007

 

10A (1) Bu Yasanın 10’uncu maddesindeki kurallara

bakılmaksızın, Bakanlığa bağlı eğitim ve öğretim

kurum ve kuruluşlarında, aşağıdaki durumlarda,

Bakanlıkça Geçici görevlendirme yapılabilir:

(A) Asıl ve sürekli öğretmen olarak görev

yapanların uzun süreli hastalık, doğum, burs,

kurs nedeniyle bu Yasa kuralları çerçevesinde

izinli bulundukları dönemlerde;

(B) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dışında

diğer ülkelere Kültür Ataşesi, Öğrenci

Başmüfettişi, Kültür Ataşe Yardımcısı, Öğrenci

Müfettişi veya Öğretmen olarak gönderilen

Öğretmenlerin, Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyetindekii görevleri başına dönünceye

değin geçen dönemlerde;

(C ) Bu Yasanın 80’inci maddesinin (4)’üncü ve (7)’nci

fıkraları uyarınca izinli olan öğretmenlerin yerine

izin süresince;

(Ç) Bu Yasanın 83’üncü maddesinin (4)’üncü fıkrası altında

ödeneksiz izin verilen öğretmen yerine izinli olduğu

dönemler için;

(D) Ders yılı içinde emekliye ayrılma nedeniyle boşalma olması halinde bu kadrolara Kamu Hizmeti Komisyonunca atama yapılacağı tarihe değin geçecek sure için, ilgili okulda mevcut asıl ve sürekli öğretmenler arasından görevlendirme yapılamaması ve Bakanlıkça bu kadroların sürekli olarak doldurulması için gerekli işilemlerin başlatılması halinde;

(E) Kadroların, emekliye ayrılma nedeni dışında münhal bulunması halinde ise, mevcut münhallere, bu Yasada belirlenen genel ve özel nitelikleri taşıyan kişilerce yeterli sayıda başvuruda bulunulmaması veya başvuru yapılmasına rağmen Kamu Hizmeti Komisyonunca herhangi bir nedenden dolayı doldurulamaması halinde:

(F) Asıl ve sürekli olarak görev yapanların Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası altındaki Eğitim Denetmeni kadrolarına Kamu Hizmeti Komisyonunca aday olarak atanmaları halinde adaylık süreleri boyunca okullardaki hizmetlerin aksamaması için.

 

(2) Bakanlık, bu Yasada tanımlanan Kamu Hizmeti Komisyonunun yetkilerini kullanmak suretiyle, geçici

görevlendirmeyi, bu Yasanın 16’ncı ve 26’ncı maddelerde belirtilen özel nitelikleri taşıyan adaylar arasından, gereklinitelikleri taşıyan aday bulunmaması halinde ise aranan özel nitelikleri taşımayan ancak atanacağı görevi müdür ve müdür yardımcısının gözetim ve sorumluluğunda yerine getirebileceğine Bakanlıkça kanaat getirilen Öğretmen Okulu, Yüksek Okul veya Üniversite mezunu adaylar arasından yapabilir.32/2001

(3) Geçici olarak görevlendirilen kişi, görevlendirildiği kadronun

maaş bareminin ilk nbasamağından maaş ve hayat pahalılığı

almaya hak kazanır.

32/2001

(4) Geçici görevlendirmedeki görev süresi, yukarıdaki (1)’inci

fıkranın (A) ve (Ç) bentlerindeki durumlarda ilgili

öğretmenlerin izinli olduğu sure ile; (B) ve (C) bentlerindeki

durumlarda, ilgili öğretmenlerin görevli olduğu surede ve

herhalükarda bir ders yılını aşmayan sure ile; (D) bendindeki

durumda, Kamu hizmeti Komisyonunca atama yapılıncaya ve

herhalükarda ilgili ders yılı sonuna kadarki süre ile; (E)

bendindeki durumlarda ise, Kamu Hizmeti Komisyonunca

atama yapılıncaya kadar geçecek ve herhalükarda bir ders

yılını aşmayan süre ile sınırlı olur.

 

Geçici görevlen-dirmelerde belirli koşulların aranmaması

4.33/1985

 

10B İlk, orta, lise veya mesleki ve teknik okullar ile pratik sanat okullarına bir yılı aşmayan geçici sürelerle görevlendirme yapılırken veya sözleşmeli öğretmen alınırken bu Yasanın 9’uncu. maddesinin (1)’inci fıkrasının öngördüğü koşullar aranmaz.

 

Öğretmen-lerin yer değiştirmeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(1).20/1999

11. (1) İlkokul öğretmenlerinin yer değiştirme işlemleri aşağıdaki bendlerde öngörülen ilkeler çerçevesinde Kamu Hizmeti Komisyonunca gerçekleştirilir:

(a) Yer değiştirmelerde, öğretmenlerin tercihlerinin alınması, tercihlerin önceliklere bağlı olarak bir sıraya bağlanması ve birinci tercihlerine göre yer değiştirme işleminin yapılması esastır.

(b) Yer değiştirme yapılırken, öğretmenler kendi aralarında da başvuru tarihlerine göre ayrı bir sıralamaya bağlı tutulurlar.

Ancak, öğretmenlerin kendilerinin veya eş veya çocuklarının Devlet Hastahanesi Sağlık Kurulu raporu ile belgelendirilen sağlık durumlarının yer değiştirmeyi gerekli ve zorunlu kılması halinde bu sıralamanın dışına çıkılabilir.

(c) Yer değiştirme işlemleri, yılda bir kez 1-15 Temmuz tarihleri arasında yapılır.

Ancak, bu tarihten sonra, herhangi bir nedenle ortaya çıkan bir münhali doldurmak veya eğitim ve öğretim hizmetlerinin kesintisiz ve etkin bir biçimde sürdürülmesini sağlamak amacıyla veya öğretmenin kişisel yararı gerektirdiği veya zorunlu gördüğü hallerde de, öğretim yılı içinde herhangi bir zamanda bir okuldan başka bir okula zorunlu yer değiştirme yapılabilir.

5(2).3/1995

(ç) Müdür ve Müdür Muavinlerinin, görev yaptıkları okullardan başka bir okula yer değiştirme işlemleri, kendi aralarındaki sıralamaya ve görev ve kadro (Ünvan) eşitliğine uygun olarak yapılır


5(3).3/1995

(2) Orta, Mesleki ve Teknik Öğretim kurumları ile pratik sanat okullarındaki öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, aşağıdaki bendlerde öngörülen ilke ve kurallar çerçevesinde Kamu Hizmeti Komisyonunca gerçekleştirilir:

 

(a) Yer değiştirmelerde, öğretmenlerin tercihlerinin branşlarına göre alınması ve tercihlerinin önceliklere bağlı olarak birinci tercihlerine göre yer değiştirme işlemi yapılması esastır.

 

(b) Yer değiştirme, öğretmenlerden, öğrenim gördükleri alanda en iyi şekilde yararlanmak amacıyla yapılabilir.

 

(c) Yer değiştirme, öğretmenlerin istedikleri okullarda çalışmalarına olanak tanımak amacıyla yapılabilir.

Ancak, benzer koşullar içindeki öğretmenlerin isteklerinin karşılanmasında, öğretmenlik mesleğindeki kıdem gözönünde bulundurulur.

 

(ç) Yer değiştirme yapılırken, öğretmenler kendi aralarında, başvuru dönemlerindeki kıdemleri gözönüne alınarak sıralandırılır ve mevcut bulunan sıra listesine eklenirler.

Ancak, öğretmenlerin kendilerinin, eş veya çocuklarının, Devlet Hastahanesi Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilen sağlık durumlarının yer değiştirmeyi gerekli ve zorunlu kılması halinde, bu sıralamanın dışına çıkılabilir.

5(3).3/1995

2(2).22/1999

(d) Yer değiştirme işlemleri yılda bir kez 1-15 Temmuz tarihleri arasında yapılır. Ancak bu tarihten sonra herhangi bir nedenle ortaya çıkan münhali doldurmak veya öğretmenin kişisel yararı gerektiği hallerde veya eğitim ve öğretim hizmetlerinde etkinlik, süreklilik, verimliliği sağlamak ve artırmak amacıyle ve her okulda yeterli sayıda öğretmen bulundurmak için, öğretim yılı içinde herhangi bir zamanda, öğretmenin rızası ile bir okuldan başka bir okula yer değiştirme yapılabilir. Bu yer değiştirme işlemleri de yukarıdaki (a) bendi kuralları uyarınca gerçekleştirilir.

5(4)3/1995

(3) Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkra kuralları uyarınca yapılacak olan yer değiştirme işlemleri, geniş bir öğretmen kitlesinin aynı dönemde yer değiştirmesine yol açacak biçimde yapılamaz ve bu işlemler gerçekleştirilirken, Bakanlıkça ilgili sendikaların; Kamu Hizmeti Komisyonunca da Bakanlığın görüş ve önerilerine başvurulur.

Ancak, Kamu Hizmeti Komisyonu, bu madde uyarınca gerekli yer değiştirme işlemlerini yaparken, Bakanlığın görüş ve önerileriyle bağlı olmayıp bağımsız hareket eder.

5(5).3/1995

(4) Bu madde kurallarının daha iyi uygulanmasını sağlamak amacıyla Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir Tüzük yapılabilir.

 

Öğretmen-lerin Yükselmeleri

 

12. (1) Öğretmenlerin yükselmeleri, üst derece kadrosu ne olursa olsun, aşağıda belirlenen ilkelere ve bu Yasada öngörülen öteki kurallara göre, Kamu Hizmeti Komisyonu'nca yapılır:

 

(a) Hizmetteki başarısı orta derecede veya orta derecenin üstünde olmak;

 

(b) Hizmet süresi içinde disiplin cezasına çarptırılmamış olmak; disiplin cezasına çarptırılmış olması halinde ise, uyarma ve kınama cezası alanlar için bu cezanın alındığı tarihten başlayarak bir yıl; daha ağır disiplin cezası alanlar için ise, bu cezanın alındığı tarihten başlayarak iki yıl geçmiş olmak.

 

(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca yükselme işlemleri gerçekleştirilirken, Kamu Hizmeti Komisyonunca Bakanlığın görüş ve önerilerine de başvurulur. Bakanlık da bu konudaki görüş ve önerilerini biçimlendirirken ilgili sendikaların görüşlerini alır.

Ancak, Kamu Hizmeti Komisyonu kendisine iletilen görüş ve önerilere uymak zorunda olmayıp yükselme işlemlerini gerçekleştirirken bağımsız hareket eder.

 

İlk, orta ve mesleki ve teknik öğretim kurumlarında yönetim işlerinin yürütülmesi

6.3/1995

 

13. (1) İlkokullarda yönetim işleri, tek öğretmenli okullarda bu öğretmen tarafından; dört öğretmene kadar öğretmeni olan okullarda sorumlu öğretmen tarafından; beş veya daha fazla öğretmeni olan okullarda Müdür tarafından yürütülür.

(2) Özel eğitim okullarında yönetim işleri Müdür tarafından yürütülür.

(3) Orta, mesleki ve teknik öğretim okulları ile pratik sanat okullarında yönetim işleri, bu okullarda görevli müdürlerce yürütülür.

 

(4) Tüm okulların yönetim işleri, bu Yasa ve yürürlükteki yasalara bağlı kalmak koşuluyla, Bakanlığın yönerileri çerçevesinde yürütülür.

 

Sözleşmeli Öğretmenlik

14. (1) Bakanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarında, aşağıdaki fıkraların kurallarına bağlı olarak, Bakanlıkça sözleşmeli olarak öğretmen istihdam edilebilir.

 

(2) Orta, mesleki ve teknik öğretim okulları ile pratik sanat okullarında eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkili, sürekli ve verimli bir biçimde yürütülmesi için gereksinme duyulan ve özel bir uzmanlık veya mesleki bilgi gerektiren belirli branş veya konularda eğitim yapacak nitelikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı bulunmaması halinde, aşağıdaki nitelik ve koşullara sahip yabancı kişiler sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilebilir.

 

(a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalışma ve ikamet izni almasında yürürlükteki yasalara göre sakınca bulunmamak;

 

(b) Atanacağı görev için gerekli mesleki ve akademik formasyona sahip olmak;

 

(c) Öğretmenlik yapmasını engelleyecek bedensel veya ruhsal bir özürü bulunmamak.

 

 

(3) (a) Yukarıdaki (2)’nci fıkra uyarınca atanacakların sözleşmeleri bir veya iki yıl için yapılır ve gerekli görüldüğü takdirde bir veya iki yıllık sürelerle yeniden uzatılabilir.

(b) Bu şekilde atanacak olanların çalışma koşulları ve kendilerine verilecek ödenek ile bağlı olacağı kurallar sözleşmelerinde gösterilir. Sözleşmelerinde belirlenmeyen konularda, bu Yasanın asıl ve sürekli öğretmenlerle ilgili kuralları uygulanır.

 

 

(4) İlk, orta, mesleki ve teknik okullar ile pratik sanat okullarında asıl ve sürekli öğretmen olarak görev yapanların uzun süreli hastalık, doğum, burs veya kurs nedeniyle bu Yasa kuralları çerçevesinde izinli bulundukları dönemlerde, eğitim ve öğretim hizmetlerinin kesintisiz yürütülebilmesi için de, bu öğretmenlerin yerlerine sözleşme ile, bu Yasada belirlenen genel ve özel nitelikleri

 

taşımaları koşuluyla, Bakanlıkça öğretmen görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen öğretmenler, yerine görevlendirildikleri öğretmenlerin yıllık maaş bareminin başlangıç basamağından maaş çekerler. Bunların sözleşmelerinde, hizmet süreleri ve bu süre sonunda görevlerinin sona ereceği hususları ile sözleşmelerinde açıkça belirlenmeyen konularda, bu Yasa Kurallarına bağlı olarak görev yapacakları belirtilir.

Emekli Öğretmenlerin Saat Başı Esasına Göre Görevlendiril-meleri 3.60/1995

7/1979

3/1982

12/1982

42/1983

8/1984

29/1984

50/1984

2/1985

10/1986

13/1986

30/1986

31/1987

11/1988

33/1988

13/1988

34/1989

73/1989

8/1990

19/1990

49/1990

11/1991

85/1991

11/1992

35/1992

3/1993

62/1993

10/1994

15/1994

18/1995

12/1996

19/1996

32/1996

16/1997

24/1997

13/1998

40/1998

6/1999

48/1999

4/2000

15/2000

20/2001

43/2001

26/1977

9/1979

18/1980

26/1982

54/1982

14/1l983

22/1983

20/1985

3/1986

14/1987

38/1987

4/1990

50/1990

14A.(1) Orta, Lise ve Mesleki Teknik Okullar ile Pratik Sanat Okullarında asıl ve sürekli öğretmen olarak görev yapanların uzun süreli hastalık, doğum, burs veya kurs nedeniyle bu Yasa kuralları çerçevesinde izinli bulundukları dönemlerde veya kadroları münhal bulunması ve mevcut münhallere bu Yasada belirlenen genel ve özel nitelikleri taşıyan kişilerce yeterli sayıda başvuruda bulunulmaması ve/veya belirtilen nitelikte aday bulunmaması halinde, gereksinme duyulan konularda, istihdam edileceği görevi Müdür, Müdür Muavinin gözetim ve sorumluluğunda yerine getirilebileceğine Bakanlıkça kanaat getirilen, eğitim ve öğretim hizmetlerinin kesintisiz, etkili ve verimli bir biçimde yürütülebilmesi için, bu Yasada, Kamu Görevlileri Yasasında ve Emeklilik Yasasında aksine kural bulunmasına bakılmaksızın, kamu görevinden emekliye ayrılmış olan kişiler, Bakanlıkça geçici olarak saat başı esası üzerinden ödenmek koşuluyla öğretmen olarak istihdam edilebilirler.

 

 

 

60/1995

(2) Saat başı esası üzerinden istihdam edilecek olanların çalışma

koşulları, görevlerine son verilmesi ve kendilerine verilecek

ödenek Bakanlar Kurulunca saptanır

(3) (1)’inci fıkrada belirtilen okullarda, gereksinim duyulan

konularda, aşağıdaki nitelik ve koşullara sahip Kuzey Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti yurttaşı veya yabancı emekli kişiler

öğretmen olarak istihdam edilebilirler:

(A)Emekli kişi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı değilse

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalışma ve ikâmet izni

almasında yürürlükteki Yasalara göre sakınca bulunmamak;

(B)İstihdam edilecek görev için gerekli eğitim, mesleki ve

akademik formasyona sahip olmak;

(C )Öğretmenlik yapmasını engelleyici bedensel veya ruhsal bir

özürü bulunmamak;

(Ç)Kamu görevine girmesini engelleyen herhangi bir suçtan

mahkûm olmamış olmak.

(4) Bu madde uyarınca istihdam edilecek olanların sözleşmeleri

bir ders yılı için yapılır ve gerekli görüldüğü takdirde bir yıllık

süreyle yeniden uzatılabilir.

 

33/2008

ÜÇÜNCÜ KISIM

Okul öncesi ve İlköğretim Kurumlarındaki Özel Ders Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenleri ve Özel Eğitim

Okullarındaki Öğretmenlere İlişkin Kurallar

 

Tefsir

 

15. Bu Kısımda, metin başka türlü gerektirmedikçe:

"Müdür", herhangi bir okula Müdür olarak atanan öğretmeni anlatır.

 

60/2005

 

"Müdür Muavini”, herhangi bir okula, Müdür Muavini olarak atanan bir öğretmeni anlatır ve Başmuavini de kapsar.

 

45/2006

“A Öğretmen”, Devlet hizmetinde 25 (yirmi beş) yılını dolduran ve öğretmen bareminin “B” kademesinde bir yıl çalıştıktan sonra “A” kademesine geçmiş bulunan öğretmeni anlatır.

 

45/2006

“B Öğretmen”, Devlet hizmetinde 20 (yirmi) yılını dolduran ve öğretmen bareminin son kademesinde en az bir yıl çalışmış olan ve öğretmen bareminin “B” kademesine geçmiş olan öğretmeni anlatır.

 

 

7(3).3/1995

"Birleştirilmiş Sınıf", bir öğretmen tarafından eğitilen bir derslikte birden fazla sınıfın bir arada bulunmasını anlatır.

"Okul veya İlkokul", Bakanlığa bağlı herhangi bir ilköğretim kurumunu anlatır ve anaokullar ile özel eğitim okullarını da kapsar.

"Öğretmen", anaokullarında, ilkokullarda ve özel eğitim okullarında görevli öğretmenleri anlatır ve Başöğretmenler ile Başöğretmen "A" Yardımcılarını da kapsar.

"Özel ders öğretmeni", Beden eğitimi, müzik, yabancı dil, resim, işbilgisi ve ev idaresi derslerini öğretmek ve okul öncesi eğitim ile özel eğitim kurumları için yetiştirilip görevlendirilmiş öğretmeni anlatır.

 

 

7(4).3/1995

 

 

 

"Sınıf Öğretmeni", bir okulda herhangi bir sınıf veya şube (derslik) de eğitim ve öğretim görevlerini yerine getiren öğretmeni anlatır.

"Sorumlu öğretmen", dörde kadar öğretmeni bulunan okullarda, yönetim görevlerini yürütmekle görevli öğretmeni anlatır.

 

İlkokul öğretmeni atanacak-larda aranan özel nitelikler

2.44/1994

2(1).49/1999

 

 

 

2(2).49/1999

16. (1) İlkokul öğretmeni olarak atanacaklarda, aşağıdaki özel nitelikler aranır:

(a) Öğretmen Koleji mezunu olmak; veya

(b) İlkokullar için öğretmen yetiştiren ve Türk Öğretmen Kolejine denkliği Bakanlar Kurulunca onaylanan bir öğretim kurumundan mezun olmak; veya

(c) Lise, lise üstü iki yıllık yüksek okul veya üniversite mezunu olup da İlköğretim kadrolarında, en az dört yıl geçici öğretmenlik yapmak ve Atatürk Öğretmen Koleji’nde üç aylık süreli hızlandırılmış eğitimde başarılı olmak.

(2)    Özel ders öğretmeni olarak atanacaklarda ise, Öğretmen Kolejinin ilgili bölümünden veya 4 yıllık ünüversitenin beden eğitimi, resim, müzik ve İngilizce bölümlerinden mezun olmak koşulu aranır.

Özel eğitim okulu öğretmeni atanacaklarda aranan nitelikler

3.3/1990

 

 

 

17. (1) Özel eğitim okulu öğretmeni olarak atanacakların, görev alacakları okulda, özel eğitime gereksinme duyan çocukların gereksinme duydukları eğitim türüne uygun olarak eğitilmelerini hedef alan herhangi bir üniversite veya yüksek okulun ilgili bölümünden mezun olması gerekir.

Ancak, özel eğitim okulu öğretmenlerine, haftalık ders saati otuz saat olması halinde maaşlarına ek olarak %25 oranında ek tahsisat ödenir. Haftalık ders saatlerinin otuz saatten az olması halinde ek tahsisat o oranda azaltılarak ödenir.

2.65/1999

 

45/2006

 

(2) Özel Eğitim Okulu Öğretmenlerine, bu Yasanın 24’üncü maddesinde belirlenen haftalık ders saatleri üzerinde ders vermeleri durumunda maaşlarının %9’u oranında ek tahsisat ödenir. Bu ödenek emeklilik amaçları bakımından dikkate alınmaz.

 

Müdür ve Müdür Muavini atanacaklarda aranan nitelikler

8.3/1995

60/2005

 

18. Bu Yasanın 12’nci maddesi kuralları saklı kalmak koşuluyla, Müdür ve Müdür Muavini olarak atanacakların aşağıda öngörülen nitelikleri taşımaları gerekir.

(1) Müdür olarak atanabilmek için en az iki yıl süreyle, Müdür Muavini olarak hizmet etmiş olmak veya en az on yıl süreyle kadrolu ilkokul öğretmeni veya öğretmen bareminin ondördüncü kademesinde bir tam yıl hizmet etmiş olmak.

(2) Müdür muavini olarak atanabilmek için en az yedi yıl süreyle kadrolu ilkokul öğretmeni veya öğretmen bareminin onbirinci kademesinde bir tam yıl hizmet etmiş olmak.

 

Sorumlu öğretmenlik

19. (1) İki öğretmeni bulunan bir ilkokulda, diğerine oranla daha kıdemli olan öğretmen o okulda sorumlu öğretmen olarak görev yapar ve kendisine bu görevine karşılık, bu göreve devam ettiği sürece, göreve başladığı tarihte çekmekte olduğu yıllık maaş baremi içinde bulunduğu basamaktaki barem içi artış kadar ek bir ödenek verilir ve sorumlu öğretmenlikte geçirdiği hizmet yükselme amaçları için gözetilir.

(2) Bir öğretmeni bulunan bir ilkokulda görev yapan öğretmenlere de (1)’inci fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde uygulama yapılır.

 

İlkokul öğretmenleri- nin görevleri

9. 3/1995

20. İlkokul öğretmenlerinin görevleri şunlardır:

(1) Öğretmeni bulunduğu okulda eğitim ve öğretim işlerini, Müdürün, Müdür Muavininin veya sorumlu öğretmenin gözetim ve denetiminde ve ulusal eğitimin amaçlarını yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirecek biçimde yerine getirmek;

(2) Eğitim ve öğretim işleri ile ilgili olarak Bakanlıkça verilecek yönetim işlerini yapmak;

(3) Öğrencilerde ulusal değerlerin kökleşmesini ve gelişmesini

sağlamak;

 

(4) Öğrencileri iyi birer yurttaş ve iyi birer insan olarak yetiştirmek;

(5) Öğrencilerin kişilik ve yeteneklerini tam olarak geliştirmeleri ve iyi alışkanlıklar kazanmaları için çaba göstermek;

(6)    Öğrencilerin, serbest düşünme ve hareket etmelerine ve toplum yaşamı ile ilgili iyi alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olmak;

(7) Öğrencilerin zihnen, ruhen ve bedenen gelişmelerini sağlamak;

(8) Öğrencilerin, boş vakitlerini yararlı bir şekilde geçirmelerine olanak tanımak amacıyla, ilgi ve yeteneklerine uygun olarak sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak;

(9) Öğrencilere, yerel koşullara ve iş olanaklarına uyabilmelerini sağlayacak kuramsal ve uygulamalı bilgiler vermek;

(10) Görevlendirildiği takdirde, bulunduğu yerleşim yerinde devamlılık göstermeyecek nitelikte yaygın eğitim etkinliklerini yürütmek;

 

(11) Halkın sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasıyla ilgili olarak Bakanlık aracılığıyla Bakanlar Kurulunca yürürlükteki yasalara uygun olarak verilecek görevleri yerine getirmek; ve

(12) Eğitim ve öğretim etkinlikleri ile ilgili olarak Bakanlıkça verilecek diğer işleri yapmak.

 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Özel Ders Öğretmenlerinin Görevleri

33/2008

20 A. Bakanlığa bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan özel ders öğretmenlerinin görevleri şunlardır:

(1) Öğretmeni bulunduğu okulda eğitim ve öğretim işlerini, Müdürün, Müdür Muavininin veya Sorumlu Öğretmenin gözetim ve denetiminde, yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmek;

 

(2) Eğitim ve öğretim işleri ile ilgili olarak Bakanlıkça verilecek yönetim işlerini yapmak;

 

(3) Okul öncesi eğitim etkinlikleri için psikomotor, ruhsal, zihin ve dil gelişimini sağlamak; iyi alışkanlıklar kazanmaları için çaba göstermek;

 

(4) Okul öncesi çocukların her yönden (bedensel, duygusal, sosyal, psikomotor, ruhsal, zihin ve dil) gelişimini sağlamak; iyi alışkanlıklar kazanmaları için çaba göstermek;

 

(5) Okul, sınıf aktivitelerini, sınıf çalışmalarını, grup çalışmalarını planlamak ve uygulamak;

 

(6) Çocukları izlemek ve öğrenci gelişimi ile ilgili kayıt tutmak;

 

(7) Özel ihtiyaçları olan ve eğitimle ilgili ek etkinliklere ihtiyaç duyan çocukların eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak;

 

(8) Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için önlemler almak;

 

(9) Görevlendirildiği takdirde, bulunduğu yerleşim yerinde devamlılık göstermeyecek nitelikte yaygın eğitim etkinliklerini yürütmek;

 

(10) Halkın sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasıyla ilgili olarak Bakanlık aracılığıyla Bakanlar Kurulunca yürürlükteki yasalara uygun olarak verilecek görevleri yerine getirmek ve

 

(11) Eğitim ve öğretim etkinlikleri ile ilgili olarak Bakanlıkça verilecek diğer işleri yapmak.

 

 

Özel eğitim okulu öğret-menlerinin görevleri

21. Özel eğitim okulu öğretmenlerinin görevleri şunlardır:

(1) Görev yaptığı okulda bulunan öğrencileri, gereksinme duydukları özel eğitim türüne uygun olarak eğitmek;

(2) Öğrencilere, çevre ile ve toplumsal yaşamla uyum sağlamalarını kolaylaştıracak bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırmak;

(3) Öğrencilerde özel durumları nedeniyle var olan psikolojik olumsuzluklardan kurtulmalarını sağlamak ve onlara güven duygusu kazandırmak;

(4) İlgi ve yeteneklerine göre öğrencilere beceri kazandırmak.

 

Müdür, Müdür Muavini ve Sorumlu Öğretmen-lerin görev ve sorumluluk-ları

10.3/1995

22. (1) Müdür, Müdür Muavini, Sorumlu Öğretmenler ve tek öğretmenli okullarda da görevli öğretmenler, görevli bulundukları okulların bağlı oldukları ilgili Daire Müdürüne karşı sorumlu yöneticileridirler.

Bu Yasa ve yürürlükteki diğer yasalara bağlı kalmak koşuluyla, Bakanlığın yönerilerine uygun olarak yerine getirmekle yükümlü oldukları görevler ve işler, aşağıdaki fıkralarda öngörülmektedir.

 

(2) Müdür, Müdür Muavini ve sorumlu öğretmenlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

 

(a) Görevli bulundukları okulun yönetim işlerini yürütmek; ve resmi evrak, istatistik, kayıt ve defterlerin tutulmasını ve korunmasını sağlamak;

(b) Yönetici olduğu okulda görev yapan öğretmenlerin ve diğer personelin yapacağı görev ve işlerin yürütülmesini sağlamak ve onlar hakkında sicil düzenlemek;

 

 

 

 

10(4).3/1995

(c) Eğitim ve öğretim etkinlikleri ile diğer okul etkinliklerini düzenlemek ve ders programlarının uygulanmasını sağlamak;

(ç) Öğretmenlere, okutacakları sınıf veya dersleri belirlemek ve yürütecekleri okul etkinliklerini göstermek;

(d) Görev yaptığı okulda uygulanan beslenme programının usulüne göre uygulanmasını sağlamak; gıda maddelerini korumak, bu amaçla gerekli kayıt ve defterleri tutmak; öğrenci velileri ile eşgüdüm içinde yemeklerin hazırlanmasını sağlamak ve uygulamayı denetlemek;

 

(e) Görevini aksatan ve görevine gelmeyen öğretmenlerle diğer okul personelinin durumlarını izlemek ve bağlı bulundukları daireye (müdürlüğe) bildirmek;

(f) Eğitim, öğretim ve yönetim işleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak, görüş ve önerilerini de içeren raporlar hazırlamak;

(g) Okul ile öğrenci velileri arasında gerekli ilişkiyi kurmak, okul aile birliğinin çalışmalarına yardımcı olmak;

 

(h) Görevli bulunduğu yerleşim yerinde ortaokul bulunmadığı takdirde, köy kadın kursunun yönetim işlerini de yürütmek;

(ı) Görevli bulunduğu okulun her türlü bina, tesis ve demirbaşını korumak ve korunmasını sağlamak.

Müdür, Müdür Muavinleri-nin adaylıkları, görevlerinin sona ermesi ve kazanılmış haklarının korunması.

11.3/1995

23. (1) Müdür ve Müdür Muavini olarak atanan öğretmenler, bu kadrolara bir yıllık süre için aday olarak atanırlar. Bu süre sonunda bu görevlerde asaletleri onaylanmayanlar, bu görevlerinden alınırlar.

(2) Bir yıllık adaylık süresi sonunda tuttukları kadrolara asaleten atanmaları onaylanan Müdür ve Müdür Muavinlerinin görevlerinde başarısızlık veya yetersizlikleri teftiş raporları ile saptandığı takdirde, Kamu Hizmeti Komisyonunca bu görevine son verilebilir.

(3) Müdür ve Müdür Muavini olarak atanan öğretmenler bu görevlerinden kendi istekleriyle herhangi bir zamanda Kamu Hizmeti Komisyonuna yapacakları yazılı bildirimle çekilebilirler.

(4) Yukarıdaki fıkralar uyarınca görevden alınan, görevine son verilen veya kendi istekleriyle bu görevlerinden çekilen Müdür ve Müdür Muavinleri bu görevleri yürüttükleri sürece kazandıkları barem içi artış hakları saklı kalmak koşuluyla, bu görevlere atanmadan önce yapmakta oldukları görevlerine dönerler ve öğretmenlerin yıllık maaş baremlerine bağlı olarak maaş alırlar. Ancak kazanılmış barem içi artış hakları nedeniyle öğretmenlerin maaş baremlerinin üstünde maaş çekenler bu maaşı çekmeye devam ederler.

 

Öğretmen-lerin tedrisat saatleri

12(1).3/1995

24. (1) Müdür ve Müdür Muavininin haftalık ders saatleri, hale göre, bu görevlerini tam olarak yapmalarını sağlayacak sayıda olur.

Ancak, bir Müdürün ders saatleri haftada en çok dört saat; Müdür Muavinin ise en az yedi, en çok on iki saattir. Müdür, Başmuavin ve Müdür Muavinlerine haftalık ders saatleri üzerinde ders veya ders doldurma görevi verildiği takdirde, ek çalışma ödeneği verilir.

12(29.3/1995

3, 29/2005

 

45/2006

 

(2)   İlkokul öğretmenlerinin haftalık ders saatleri 25, “B Öğretmen” baremindeki ilkokul öğretmenlerinin haftalık ders saati 23, “A Öğretmen” baremindeki ilkokul öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ise 20 ders saatidir.

Ancak resim, beden eğitimi, yabancı dil, işbilgisi, ev idaresi derslerini veren ilkokul öğretmenleri ile okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin haftalık ders saatleri 20, “B Öğretmen” baremindeki özel ders öğretmenlerinin haftalık ders saati 18, “A Öğretmen” baremindeki özel ders öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ise 15 ders saatidir. Öğretmenlere bu ders saatleri üzerinde ders veya ders doldurma görevi verildiği takdirde, ek çalışma ödeneği verilir.

 

 

(3) Bu madde amaçları bakımından "saat" sözcüğü, eğitim ve öğretim programı gereğince belirlenen ders süresini anlatır.

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Orta, mesleki ve teknik öğretim okulu öğretmenlerine

Ilişkin kurallar

 

Tefsir

 

 

 

25. Bu kısımda metin başka türlü gerektirmedikçe:

 

45/2006

“A Öğretmen”, Devlet hizmetinde 25 (yirmi beş) yılını dolduran ve öğretmen bareminin “B” kademesinde bir yıl çalıştıktan sonra “A” kademesine geçmiş olan öğretmeni anlatır.

 

45/2006

 

“B Öğretmen” Devlet Hizmetinde 20 (Yirmi) yılını dolduran ve öğretmen bareminin son kademesinde en az bir yıl çalışmış olan ve öğretmen bareminin “B” kademesine geçmiş olan öğretmeni anlatır.

 

6/2008

“Bölüm Şefi”, benzer grup derslerinden oluşan ders topluluğu ile ilgili bu Yasada belirtilen görevleri yapmakla yükümlü öğretmeni (Zümre Şefini) anlatır.

 

"Müfettiş", veya "Danışman", konusunda ders teftişi ve/veya genel teftiş/veya yönetsel teftiş yapan Bakanlık görevlisini anlatır.

 

 

 

60/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/2008

"Müdür", herhangi bir okula müdür olarak atanan bir öğretmeni anlatır.

 

"Müdür Muavini", herhangi bir okula müdür muavini olarak atanan bir öğretmeni anlatır ve başmuavini de kapsar.

 

"Okul", Bakanlığa bağlı herhangi bir orta, mesleki ve teknik öğretim kurumunu veya bu gibi kurumların tümünü anlatır.

 

"Öğretmen", herhangi bir orta, mesleki ve teknik okul öğretmenini ve teknik öğretim görevlisini (öğretici usta) anlatır ve bu okullardaki müdürleri, müdür muavinlerini, başmuavinleri, atölye şeflerini ve bölüm şeflerini de kapsar.

 

"Zümre", benzer grup derslerinden oluşan ders topluluğunu (Bölümü) anlatır.

 

 

Orta, mesleki ve teknik öğretim öğretmeni olarak atanacaklarda aranan özel nitelikler

13.3/1995

26. Orta, mesleki ve teknik öğretim okullarına öğretmen olarak atanacaklarda aşağıda öngörülen özel nitelikler aranır:

(1) Uygun konularda bir üniversiteden mezun olmak ve Pedagoji Sertifikasına sahip olmak; veya

(2) Orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yapma niteliğini kazandıran bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak;

(3) Mesleki ve teknik okullara teknik öğretim görevlisi olarak atanabilmek için, Endüstri meslek lisesinin ilgili bölümünü bitirmiş olmak; veya aranan branşta kendini yeterli kılan kurs ve deneyim sahibi olmak.

 

 

 

Öğretmen-lerin görevleri

27. Orta, mesleki ve teknik öğretim öğretmenlerinin, okul müdürünün denetimine ve yönerilerine bağlı olarak yerine getirmekle yükümlü oldukları görevler şunlardır:

(1) Öğretmeni bulunduğu okulda, okul müdürünce kendisine verilen ders veya konuları, saptanan günlük ders programı çerçevesinde öğretmek;

 

(2) Okul müdürünce kendisine verilen diğer eğitim ve öğretim işleri ile okulla ilgili sosyal ve kültürel etkinlikleri yerine getirmek;

(3) Öğrencilerde ulusal değerlerin kökleşmesini ve gelişmesini sağlamak;

(4) Öğrencileri iyi birer yurttaş ve iyi birer insan olarak yetiştirmek;

(5) Öğrencilerin kişilik ve yeteneklerini tam olarak geliştirmeleri ve iyi alışkanlıklar kazanmaları için çaba göstermek;

(6) Öğrencilerin serbest düşünme ve hareket etmelerine ve toplum yaşamı ile ilgili iyi alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olmak;

(7) Halkın sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınması ve halk eğitimi ile ilgili olarak Bakanlıkça verilecek görevleri yerine getirmek;

(8) Bu Yasa ile veya bu Yasa uyarınca çıkarılacak tüzüklerle verilecek görevleri yerine getirmek.

 

Teknik öğretim görevlilerinin görevleri

28. Teknik öğretim görevlilerinin, bağlı bulundukları okul müdürünün gözetim, denetim ve yönetiminde yürütülmekle yükümlü oldukları görevler şunlardır:

(1) Görevli olduğu okulun atölyesinde mesleki bölümü ile eğitim ve öğretimle ilgili olarak atölye şefinin vereceği görevleri yerine getirmek;

 

(2) Döner sermaye ile yönetilen işlerle ilgili olarak okul müdürünün ve/veya atölye şefinin vereceği görevleri yerine getirmek;

(3) Bağlı bulundukları okulların mesleki, teknik ve beceri gerektiren gereksinimlerinin yerine getirilmesinde verilecek görevleri ve işleri yapmak.

 

Müdür ve müdür muavini atanacaklarda aranan özellikler

6/2008

 

29. (1) Orta, mesleki ve teknik öğretim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda, aşağıda öngörülen nitelikler aranır:

(a) En az iki yıl süreyle müdür muavini, atölye şefi veya bölüm şefi olarak hizmet etmiş olmak; veya

(b) Orta, mesleki ve teknik öğretim kurumlarında, asaletinin onaylanmış olması koşuluyla, geçici öğretmenlik hizmetleri dahil en az on beş yıl süreyle teknik öğretim görevlileri dışında, öğretmen olarak görev yapmış olmak.

6/2008

(2) Orta, mesleki ve teknik öğretim kurumlarında müdür muavini olarak atanacakların ise, asaletinin onaylanmış olması koşuluyla, geçici öğretmenlik hizmetleri dahil en az on iki yıl süreyle, orta, mesleki ve teknik öğretim kurumlarında teknik öğretim görevlileri dışında, öğretmen olarak görev yapmış olmaları gerekir.

 

(3) Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkrada öngörülen nitelikler yanında, bir öğretmenin müdür veya müdür muavini olarak atanmasında, 12’nci madde kuralları saklı kalmak koşuluyla, öğrenim derecesi ile kıdem ve liyakatı gözetilir.

Başmuavinlik

3.17/1997

30. En az dört müdür muavini bulunan orta, mesleki ve teknik öğretim

kurumları ile pratik sanat okullarında, en kıdemli müdür muavini başmuavin olarak görev yapar.

 

Müdürün Görevleri

 

31. (1) Orta, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile pratik sanat okullarındaki müdürler, görev yaptıkları okulun bağlı bulunduğu daire müdürlerine karşı sorumlu yöneticisidirler.

(2) Müdürlerin, bu Yasa ve yürürlükteki diğer yasa kurallarına bağlı kalmak koşuluyla, Bakanlığın yönerilerine uygun olarak yürütmekle yükümlü oldukları görevleri şunlardır:

(a) Müdürü olduğu okulun yönetim işlerini yürütmek; resmi evrak, istatistik, kayıt ve defterlerin tutulmasını ve korunmasını sağlamak;

 

(b) Müdürü olduğu okulda görev yapan öğretmenlerin, Kamu görevlilerinin ve işçilerin görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak, gözetmek ve denetlemek ve onlar hakkında sicil düzenlemek.

(c) Eğitim ve öğretim etkinlikleri ile diğer okul etkinliklerini düzenlemek, programlamak ve uygulanmasını sağlamak;

 

(ç) Öğretmenlere, okutacakları sınıf ve dersleri belirlemek ve yürütecekleri diğer okul etkinliklerini göstermek;

(d) Okulda görev yapan öğretmenler dışındaki diğer kamu görevlileri ile işçilerin yapacakları iş ve görevleri saptamak ve bu iş ve görevlerin yapılmasını sağlamak;

(e) Müdür muavinlerinin yapacakları görev ve işleri saptamak; onlar arasında görev bölüşümü yapmak ve onların çalışmalarını izlemek ve denetlemek;

 

(f) Müdürü bulunduğu okula bağlı öğrenci yurtlarının yönetsel ve mali işleri ile diğer işlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek;

(g) Bakanlığın denetimine bağlı olmak koşuluyla, ders dışı etkinlikler yoluyla sağlanacak paraların toplanması, saklanması ve harcanması yönünde gerekli iş ve işlemleri yapmak;

 

(h) Bulunduğu yerleşim yerinde köy kadın kursu varsa, bu köy kadın kursunun yönetim işlerini yürütmek.

 

Başmuavin ve müdür muavinlerinin görevleri

 

32. (1) Başmuavin ve müdür muavinleri, bulundukları okulun müdürüne karşı sorumlu olup, yönetim işlerinin yapılmasında ve görevlerinin yerine getirilmesinde müdüre yardımcı olurlar ve onun vereceği görev ve işleri yaparlar.

 

 

(2) Başmuavinler, bulundukları okulların müdürlerinin yokluğunda onlara vekalet ederler. Başmuavinin yokluğunda ise o okuldaki en kıdemli müdür muavini müdüre vekalet eder.

 

Müdür ve müdür muavinleri-nin adaylıkları, görevlerinin sona ermesi ve kazanılmış haklarının

Korunması.

33. (1) Müdür ve müdür muavini olarak atanan öğretmenler, bu kadrolara bir yıllık bir süre için aday olarak atanırlar. Bu süre sonunda bu görevlerde asaletleri, bu yasa kuralları uyarınca onaylanmayan müdür ve müdür muavinleri, bu görevlerinden Kamu Hizmeti Komisyonu'nca alınırlar.

(2) Müdürlük veya müdür muavinliği görevinde asaleti onaylanan bir öğretmenin, bu görevinde başarısızlık ve yetersizliği teftiş raporları ile saptandığı takdirde, Kamu Hizmeti Komisyonunca görevine son verilebilir.

 

(3) Müdür veya müdür muavini olarak atanan öğretmenler, bu görevlerinden kendi istekleriyle herhangi bir zamanda, Kamu Hizmeti Komisyonuna yapacakları yazılı bildirimle çekilebilirler.

 

(4) Yukarıdaki fıkralar uyarınca görevden alınan, görevine son verilen veya kendi istekleriyle görevinden çekilen müdür veya müdür muavinleri, bu görevleri yürüttükleri sürece kazanmış oldukları barem içi artış hakları saklı kalmak koşuluyla, bu görevlere atanmadan önce yapmakta oldukları öğretmenlik görevine dönerler ve eski görevleri nedeniyle çekmekte oldukları yıllık maaş baremlerine bağlı olarak maaş alırlar.

Ancak, kazanmış oldukları barem içi artış hakları nedeniyle, çekmeleri gereken maaş, eski görevlerinde bağlı oldukları yıllık maaş bareminin üstünde olduğu takdirde, aynı maaşı çekmeye devam ederler.

 

Atölye Şefi veya Bölüm Şefi Atanacaklarda Aranan Nitelikler

6/2008

 

 

34.  Bu Yasanın 12’nci maddesi kuralları saklı kalmak koşuluyla, orta, mesleki ve teknik öğretim kurumlarında atölye şefi veya bölüm şefi olarak atanacakların, asaletinin onaylanmış olması koşuluyla, geçici öğretmenlik hizmetleri dahil en az on iki yıl süreyle orta, mesleki ve teknik öğretim kurumlarında teknik öğretim görevlileri dışında, öğretmen olarak görev yapmış olmaları gerekir.

 

Atölye şefleri ile bölüm şeflerinin adaylıkları, görevlerinin

35. (1) Kamu Hizmeti Komisyonunca atölye şefi olarak atanan öğretmenler, bu göreve bir yıl süreyle aday olarak atanırlar. Adaylık dönemi sonunda bu göreve asaleten atanması onaylanmayan atölye şefleri ile bölüm şefleri, bu görevlerinden alınırlar.

sona ermesi ve kazanılmış hakların korunması

(2) Atölye şefliği veya bölüm şefliği görevlerinde asaleti onaylanan öğretmenlerin bu görevlerindeki başarısızlık veya yetersizlikleri teftiş raporları ile saptandığı takdirde, Kamu Hizmeti Komisyonunca görevlerine son verilebilir.

 

(3) Atölye şefi veya bölüm şefi olarak atanan öğretmenler kendi istekleriyle, herhangi bir zamanda Kamu Hizmeti Komisyonuna yapacakları yazılı bildirimle bu görevlerinden çekilebilirler.

 

(4) Yukarıdaki fıkralar uyarınca görevden alınan, görevlerine son verilen veya kendi istekleriyle bu görevlerinden çekilen atölye şefleri ile bölüm şefleri, bu görevleri süresince kazanmış oldukları barem içi artış hakları saklı kalmak koşuluyla, bu görevlere atanmadan önce bulundukları görevlerine dönerler ve eski mevkilerinin maaş baremini çekerler.

Ancak, kazanılmış barem içi artışları nedeniyle eski mevkilerinin maaş bareminin üstünde maaş çekmeleri gerekiyorsa, bu maaşı çekmeye devam ederler.

 

Atölye şeflerinin görev,

yetki ve

36. Atölye şeflerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

(1) Görev yaptığı okulun müdürünün yönerilerine bağlı ve ona karşı sorumlu olarak, uygulamalı öğretim bölümlerinin yönetimini ve etkinliklerini yürütmek;

sorumluluk-ları

(2) Sorumlu olduğu atölyenin bütün işlerini yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere ve müdürün emirlerine uygun olarak yürütmek;

 

(3) Atölye öğretmenleri ile teknik öğretim görevlileri arasında yıllık iş programlarına bağlı olarak iş bölümü yapmak ve bu konularda müdüre bilgi vermek;

 

(4) Atölye binalarının, makine araç ve gereçlerinin iyi kullanımından, bakımından ve korunmasından sorumlu olmak;

(5) Öğrencilerin iyi yetiştirilmelerini gözetmek, izlemek ve denetlemek;

(6) Öğretmenler tarafından öğrencilere verilen işlerin öğretim programlarına uygun olup olmadığını denetlemek;

 

(7) Atölyede doğabilecek kazalara karşı önleyici önlemleri almak;

(8) Döner sermayeye bağlı olarak yapılan işlerle ilgili her türlü giriş ve çıkış kayıt ve defterlerini tutmak;

 

 

(9) Müdürün verdiği diğer görev ve işleri yapmak.

Bölüm şeflerinin görev,

yetki ve sorumluluk-ları

37. Bölüm şeflerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

(1) Görevli bulunduğu okulda zümresi ile ilgili öğretimden sorumlu olmak;

(2) Zümre öğretmenlerinin bir bütünlük içinde çalışmaları ve dersin özel amaçlarına uygun olarak verimli bir düzeyde okutulmasını ve yürütülmesini gözetmek;

 

(3) Zümre öğretmenlerini sınıf içi görevleri yönünden izlemek ve ilgili

müfettişin veya danışmanın istemlerine uygun olarak onlara

yardımcı olmak;

 

(4) Sınıflararası düzey farkının giderilmesi için alınması gerekli

önlemler konusunda çalışmalar yapmak ve müdüre bu yönde

önerilerde bulunmak;

 

(5) Zümre öğretmenlerinin çalışmalarının değerlendirilmesinde ve sicillerinin düzenlenmesinde okul müdürlerine yardımcı olmak;

 

(6) Bölümündeki her türlü araç ve gerecin etkili kullanımını ve korunmasını sağlamak;

 

(7) Uygulamalarını, zümre öğretmenleriyle yapılan toplantılarda alınan kararlar ile ilgili müfettiş veya danışmanın görüş ve tavsiyeleri ışığında yapmak;

 

 

(8) Müdürün vereceği diğer görev ve işleri yapmak.

Öğretmen-lerin haftalık ders saatleri

14(1).3/1995

 

45/2006

38. (1) Müdür, müdür muavini, başmuavin, atölye şefi ve bölüm şeflerinin haftalık ders saatleri duruma göre, müdürlük, müdür muavinliği, başmuavinlik, atölye şefliği ve bölüm şefliği görevlerinin tam olarak yapılmasını sağlayacak sayıda olur. Ancak, ders yılı içinde, bir müdür haftada en çok dört saat, müdür muavini haftada en az dört, en çok yedi saat; atölye şefi haftada en çok 8 saat ders yapar; bölüm şefi ise haftada en az 7, en çok 10 saat ders yapar.

 

14(2).3/1995

45/2006

(2)   Müdür, müdür muavini, başmuavin, atölye şefi ve bölüm şefi dışındaki her öğretmen, ders yılı içinde, haftada en az 18, en çok 20 saat; “B Öğretmen” baremindeki her öğretmen haftada en az 15, en çok 18 saat; “A Öğretmen baremindeki her öğretmen ise haftada en az 13 en çok 15 saat ders yapar.

 

45/2006

(3)   Rehber öğretmenler, rehberlik görevlerine ek olarak, ders yılı içinde haftada en az 8, en çok 10 saat ders yaparlar. Eğitsel kol etkinlikleri haftada en çok üç ders saatine, laboratuvar ve atölye hazırlıkları haftada en çok üç ders saatine denk olur. Bu denklik çıkarılacak bir tüzükle belirlenir.

 

 

14(3).3/1995

(4) Teknik öğretim görevlileri, çalıştıkları süre içinde, haftada en çok yirmibeş saat ders yaparlar ve eğitim ve öğretim işleri dışında başka bir görevle görevlendirilemezler.

Ancak, mesleklerine uygun olması halinde, döner sermaye ile çalıştırılan branşlarda veya Bakanlıkta görevlendirilebilirler.

 

 

(5) Bu madde amaçları bakımından "saat" sözcüğü, eğitim ve öğretim programlarınca belirlenen ders saatini anlatır.

 

14(4).3/1995

(6)   Müdür, Müdür Muavini, Başmuavin, Atölye şefi, Bölüm şefi, Öğretmenler (Rehber öğretmenler dahil) ve teknik öğretim görevlilerine haftalık ders saatleri üzerinde ders veya ders doldurma görevi verildiği takdirde, ek çalışma ödeneği verilir.

 

45/2006

(7)   Öğretmenlerin en az ve en çok saat çalışma koşullarıyla ilgili düzenlemeler Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle belirlenir.

 

 

 

BEŞİNCİ KISIM

Köy Kadın Kursu Öğretmenlerine

İlişkin Kurallar

 

 

 

Köy Kadın Kursu Öğretmeni atanacaklarda aranan özel nitelikler

39. Köy kadın kursu veya köy kadın kursu merkezlerine öğretmen olarak atanacakların, aşağıda belirlenen özel nitelikleri taşımaları gerekir:

(1) Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunu olmak; veya

(2) Kız Sanat Enstitüsü veya Kız Meslek Lisesi mezunu olmak; veya

(3) Kendisini öğretim yaptıracağı dalda ehil kılan bir kurstan veya deneyimden geçmiş olmak.

 

 

 

 

Köy kadın kursu öğretmenleri-nin görevleri

 

 

40. Bir köy kadın kursu öğretmeninin, bu Yasa ve yürürlükteki diğer yasa kurallarına bağlı kalmak koşuluyla, görevli olduğu köy kadın kursu merkezinde bulunduğu yerleşim yerindeki ilkokulun başöğretmenin veya varsa ortaokul müdürünün denetim ve gözetiminde ve yönerilerine uygun olarak yürütmekle yükümlü olduğu görev ve işler şunlardır:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Değişik yaşlarda ve bilgi düzeylerinde bulunan kurs öğrencilerini, rehberlik görevi yaparak yetiştirmek;

(2) Bakanlıkça saptanan program çerçevesinde ve görev yaptığı köyün yerel gereksinim ve özelliklerini de gözeterek eğitim ve öğretim etkinliğinde bulunmak;

(3) Kurs merkezine ait araç, gereç ve kitaplardan en iyi şekilde yararlanılmasını ve bunların korunmasını sağlamak.

 

 

Köy kadın kursu öğretmenleri-nin yer değiştirmeleri

41. Köy kadın kursu öğretmenleri, Kamu Hizmeti Komisyonunca bu Yasanın 11’inci maddesindeki kurallar çerçevesinde bir köy kadın kursu merkezinden başka bir köy kadın kursu merkezine aktarılmak suretiyle yer değiştirmeye bağlı tutulabilirler.

 

 

 

 

 

ALTINCI KISIM

ÖĞRETMEN YARDIMCILARINA İLİŞKİN KURALLAR

 

 

 

Öğretmen Yardımcılığına Atanacaklarda Aranan Özel Nitelikler

6/2008

41.A. Okul Öncesi Eğitim kurumlarına veya bu yaş grubuna ait sınıfları içeren eğitim kurumlarına Öğretmen Yardımcısı olarak atanacakların, aşağıda belirlenen özel nitelikleri taşımaları koşuldur:

(1) Lise sonrası, iki yıllık Okul Öncesi Eğitimi veren bir Okuldan mezun olmak; veya

(2) Meslek Liselerinin Çocuk Eğitimi ve Gelişimi alanı veya bölümü ile ilgili meslek dalından mezun olmak.

 

 

 

Öğretmen Yardımcılarının Görevleri

6/2008

41.B. Öğretmen Yardımcılarının, bu Yasa ve yürürlükteki diğer yasalardaki kurallara bağlı kalmak koşuluyla, görevli olduğu okul müdürünün veya sorumlu öğretmeninin denetim ve gözetiminde ve yönergelerine uygun olarak yürütmekle yükümlü olduğu görev ve işler şunlardır:

(1) Okul öncesi eğitim mateeryallerinin hazırlanmasında öğretmene veya idareye yardımcı olmak; okul öncesi çocukların her yönden (bedensel,ruhsal, sosyal, zihinsel) sağlıklı kişilik gelişimleri için gereken desteği sağlamak.

(2) Öğretmen tarafından planlanmış ve başlatılmış okul, sınıf aktivitelerinin, sınıf çalışmalarının, grup çalışmalarının sürdürülmesi için öğretmene yardımcı olmak; öğretmen tarafından istenen şekilde çocukların duygusal sosyal, psiko-motor, zihin ve dil gelişimini desteklemek;

(3) Çocukların bireysel ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasına ve bu konuların eğitim programlarına yardımcı olmak;

(4) Öğretmen tarafından istenen şekilde çocukları izlemek ve öğrenci performansları ile ilgili kayıt tutma çalışmalarına yardımcı olmak;

(5) Çocukları okul alanı içerisinde kaza ve tehlikelerden korumak ve güvenlik önlemleri almak;

(6) İlaç almak durumunda olan çocukların öğretmen direktifi doğrultusunda ilaç alışlarını sağlamak, takip ve kayıt etmek;

(7) “Özel” ihtiyaçları olan ve ekstra aktivitelere” ihtiyaç duyan çocukların eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksatılmaması için öğretmene destek olmak; özellikle sorunlu durumlarda yardım etmek, problem yaratan veya problemli çocuklarla ilgilenmek; öğretmen veya idare yönetiminde çocukların “bedensel” egzersizleri gerçekleştirmesine yardımcı olmak;

(8) İlk yardım gerektiren durumlarda öğretmene gereken bilgiyi vermek ve acil ilk yardım tedbirleri almada öğretmene yardımcı olmak; ve

(9) Müdür veya Sorumlu Öğretmenin vereceği mevkiine uygun diğer görevleri yapmak.

 

 

 

Öğretmen Yardımcılarının Çalışma Saatleri, Okul Etkinlikleri ve Etkinliklere İlişkin Mesaileri

6/2008

 

41 C. Öğretmen Yardımcıları, kamu görevlileri çalışma saatlerine bağlı olarak çalışır.

 

Ancak, öğretmen yardımcılarının görev yapacağı okul etkinlikleri ve bu etkinliklerle ilgili mesai saatleri, ilgili sendika ile istişare edilerek Bakanlıkça yapılacak Genelgelere uygun olarak belirlenir.

 

 

 

Öğretmen Yardımcısı Kadrolarının Kurum ve Kuruluşlara Dağılımı

6/2008

41 Ç. (1) Öğretmen Yardımcılarının, eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarına dağılımı, aşağıdaki (2)’nci fıkrada öngörülen ilke ve ölçütler saklı kalmak koşuluyla, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yerine getirilir.

(2) Okul öncesi eğitim kurumlarında her okulda bir öğretmen yardımcısı görevlendirmek esastır.

 

Ancak, olanaklar ölçüsünde öncelikle 4 yaş grubuna en az 16’şar öğrencisi bulunan en çok iki şubeye bir öğretmen yardımcısı verilecek şekilde düzenleme yapılır.

 

 

 

Öğretmen Yardımcılarına Uygulanacak Kurallar

6/2008

41 D. Öğretmen Yardımcıları, atanmaları, onaylanmaları, sürekli ve emeklilik hakkı kazandıran kadrolara yerleştirilmeleri, yer değiştirmeleri, görevden çekilmiş sayılma, görevden uzaklaştırılma veya göreve son verme dahil tüm disiplin işlemleri, ödev ve sorumlulukları, genel hakları ve yasakları bakımından Kamu Görevlileri Yasası kuralarına tabidir ve bu işlemler Kamu Görevlileri Yasası ve Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası kuralları çerçevesinde, Kamu Hizmeti Komisyonu yerine getirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTINCI KISIM

Öğretmenlerin Ödev ve Sorumlulukları

Genel Hakları ve Uymaları Gereken Yasaklar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Ödev Ve Sorumluluklar

 

 

Bağlılık Ödevi

42. Öğretmenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasasına bağlı kalmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına uymak zorundadırlar.

 

 

 

Emirlere uyma ödevi

43. Öğretmenler, üstlerinin verdiği emirleri doğru ve iyi bir biçimde yerine getirmekle ödevlidirler. Ancak, öğretmen, üstünden aldığı emri, Anayasaya, yasa, tüzük ve yönetmelik kurallarına aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene yazı ile bildirir. Üst emrinde direnir ve bu emrini yazı ile yinelerse, emri yerine getiren sorumlu olmaz; sorumluluk, emri verene ait olur.

Konusu suç teşkil eden emir hiç bir şekilde yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulmaz. Ancak üst verdiği emrin bir suç teşkil etmediğini açıkça ve yazılı olarak belirttiği ve emrin niteliğinden de bunun tamamen bir suç olduğu açıkça anlaşılmadığı takdirde, öğretmen emri yerine getirir; sorumluluk üstüne yüklenir.

Savaş ve doğal afetler gibi olağanüstü hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla yasalarda açıkça gösterilen istisnalar saklıdır.

 

Hizmeti

Dikkatle

Ve Özenle

Yerine

Getirme

Ödevi

 

 

 

 

44. Öğretmenler görevlerini dikkat ve özenle yerine getirmek

zorundadırlar. Kasıt veya ihmal nedeniyle devlete verdikleri kayıp ve

zararlardan ötürü sorumludurlar.

Hizmetin işleyişinden zarar gören üçüncü kişiler, bu zararlardan

ötürü bu görevleri yerine getiren öğretmen aleyhine değil, Bakanlık

aleyhine dava açarlar. Bakanlığın, genel kurallara göre sorumlu olan

öğretmene rücu hakkı saklıdır. Mahkemece kusurlu bulunmayan

öğretmene hiç bir şekilde rücu edilemez ve hakkında bu Yasa

gereğince işlem yapılamaz.

 

 

Davranış ve İşbirliği Ödevi ve Yurt Dışında Davranış

 

 

45. (1) Öğretmenlerin işbirliği içinde çalışmaları esastır.

(2) Öğretmenler resmi niteliklerinin gerektirdiği saygınlık ve

güvene değer olduklarını, hizmet içindeki ve dışındaki

davranışları ile göstermek zorundadırlar.

(3) Sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve

araştırma amacıyla yabancı ülkelerde bulunan öğretmenler,

Devlet onurunu ve görev haysiyetini zedeleyici eylem ve

davranışlarda bulunamazlar.

 

 

 

 

Görev Yerine Gelme Ödevi

46. Öğretmenler, çalışma saatlerinde görev yerinde bulunurlar ve

üstlerinden .izin almadan görev yerinden ayrılamazlar.

 

 

Mal Bildiriminde Bulunma Ödevi

47. Öğretmenler, kendileri, eşleri ve bakmakla yükümlü bulundukları

çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları ile alacak ve borçları

hakkında, özel yasada belirtilen kurallar uyarınca mal bildiriminde

bulunurlar.

 

 

Resmi

Belglerle

araç ve gereçleri ve görev gereği tahsis edilen taşınır ve taşınmaz malları geri verme ve boşaltma ödevi

 

48. Öğretmenler görevleri sona erdiği zaman ellerinde bulunan görevle

ilgili resmi belgelerle araç ve gereçleri görev gereği kendilerine tahsis

edilen her türlü taşınır ve taşınmaz malı geri vermek ve boşaltmak

zorundadır. Bu zorunluluk öğretmenin mirasçılarını da kapsar.

Yansızlık Ödevi

49. Öğretmenler, görevlerini yerine getirirken dil, din, ırk, siyasal

düşünce, felsefi inanç ve mezhep ayırımı yapamazlar ve yan tutamazlar.

 

Öğretmen-lerin emeklilikleri

26/1977

9/1979

18/1980

26/1982

54/1982

14/1983

22/1983

20/1985

3/1986

14/1987

38/1987

4/990

50/1990

35/1997

23/1998

36/2000

29/2001

38/2001

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL HAKLAR

 

50. Başka yasaların verdiği haklar saklı kalmak koşuluyla, Emeklilik

Yasası kuralları öğretmenlere de uygulanır.

Görevden çekilme hakkı

26/1977

9/1979

18/1980

26/1982

54/1982

14/1983

22/1983

20/1985

3/1986

14/1987

38/1987

4/990

50/1990

35/1997

23/1998

36/2000

29/2001

38/2001

51. (1) Bir öğretmen, Bakanlığa yazılı olarak başvurmak suretiyle öğretmenlik görevinden çekilebilir.

(2) Öğretmenlikten çekilme isteminde bulunan bir öğretmen hakkında bu Yasa ile Emeklilik Yasası uyarınca gerekli işlemler yapılır.

 

 

Ücretsiz tedavi hakkı

52. (1) Öğretmenler muayene, tedavi, ilaç ve benzeri sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmak hakkına sahiptirler.

 

(2) Bu hak öğretmenin eşini, bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasını, onsekiz yaşını doldurmamış çocuklarını, onsekiz yaşını doldurmuş olsalar dahi öğrenimde bulunan veya bedenen ve ruhen malul olan çocukları ile evli olmayan kız çocuklarını da kapsar.

 

(3) Hak sahibi, yurt içinde tedavisine olanak olmadığının tam teşekküllü bir devlet hastahanesinin sağlık kurulu raporu ile saptanması halinde, tedavi için yurt dışına gönderilir. Bu kimsenin yol ve tedavi ücretlerinin tümü devlet tarafından karşılanır.

 

(4) Emekli öğretmenler de yukarıdaki fıkralarda öngörülen kuralllar çerçevesinde bu haktan yararlanırlar.

 

Hayat Pahalılığı Alma Hakkı

64/2003

45/2006

71/2009

 

53. (1) Bakanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarında çalışan öğretmenlere ve emekliye ayrılmış öğretmenlere, bu Yasanın 8’inci maddesine bağlı İkinci ve Üçüncü Cetvelde öngörülen maaşlara, Temmuz 2009 tarihinden itibaren Devlet Planlama Örgütü tarafından yayımlanacak Tüketici Fiyatları Genel Endeksinde Aralık ayı esasına göre olunacak artış farkı kadar bir miktar altı aylık dönemler halinde Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez konsolide edilerek, uygulanır.

Ancak Tüketici Fiyatları Genel Endeksinin eksi çıkması halinde bu eksiler, sonraki dönemlerde Tüketici Fiyatları Genel Endeksinde oluşacak artılardan düşülerek uygulamaya devam edilir.

(2) Sözkonusu uygulamada kesirli rakamlardan dolayı meydana gelebilecek sorunların giderilmesinde Maliye İşleriyle Görevli Bakan yetkilidir.

 

 

Barem içi artış ödeneği alma hakkı

3.61/1991

 

54. (1) Öğretmenlere, bu Yasa ve bu Yasanın ikinci ve üçüncü Cetvellerindeki kurallar çerçevesinde atandıkları kadro görevi için saptanmış maaş baremleri içindeki barem içi artışları aşağıda belirtilen koşullara göre ödenir:.

(a) Bulunduğu baremde en az bir yıl çalışmış olmak;

 

(b) O yıl içinde olumsuz sicil almamış olmak;

61/1991

(2) (a) Aday olarak göreve başlayan öğretmene, ikinci cetvelde gösterilen maaş uygulaması yapılır.

(b) Aday öğretmen, yukarıdaki (1)’nci fıkra kuralları çerçevesinde kademe ilerlemesi almaya hak kazanır.

 

3.12/1992

(3) Öğretmenler, barem içi artış aylığı almaya hak kazanacakları tarihten en çok 3 ay önce terfi etmeleri halinde, terfi etmeden önce bulundukları mevkideki barem içi artışını alırlar ve bu Yasanın 8’inci maddesinin (1)’inci ve (2)’nci fıkraları altında düzenlenen İkinci ve Üçüncü Cetvellerdeki terfi işlemleri uygulanarak maaş almaya başlarlar.

2.34/1988

29/1976

(4) (A) 1976 Güvenlik Kuvvetlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Yasası uyarınca mükellef askerlik yapan ve daha sonra ilk, orta ve mesleki ve teknik öğretim kurumları ve özel eğitim okulları ile köy kadın kursu öğretmen kadrolarına atanan öğretmenlerin yaptıkları mükellef askerlik hizmetlerine karşılık;

 

 

 

 

 

26/1977

9/1979

18/1980

26/1982

54/1982

14/1983

22/1983

20/1985

3/1986

14/1987

38/1987

4/990

50/1990

35/1997

23/1998

36/2000

29/2001

38/2001

(B) 1976 Güvenlik Kuvvetlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte Öğretmen olan 1949 doğumlu ve daha yaşlı yükümlülerin 30 Kasım 1976 tarihinden sonra yapmış oldukları mücahitlik hizmetlerine karşılık

Ancak, yukarıda sözü edilen mücahitlik hizmetleri bakımından dikkate alınacak süre, Emeklilik Yasasının 3’üncü maddesinin (7)’nci fıkrasının (a) bendinin ikinci koşul bendi kuralları uyarınca 1949 doğumlu ve daha yaşlı yükümlülere tanınan süre kadardır.

 

(C) 1974 Barış Harekâtına katılan ve daha sonra İlk, Orta ve Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları ve Özel Eğitim Okulları ile Köy Kadın Kursu Öğretmen kadrolarına atanan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Mensuplarının, mecburi askerlik süreleri ile Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nda görev yapan ve daha sonra İlk, Orta ve Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları ve Özel Eğitim Okulları ile Köy Kadın Kursu öğretmen kadrolarına atanan öğretmenlerin Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayında yapmış oldukları sivil hizmetlerine karşılık,

 

(D) Türkiye Cumhuriyeti’nde muvazzaf askerlik görevi yapıp bu hizmetlerine karşılık Türkiye Cumhuriyeti’nden herhangi bir menfaat almamış olduklarını belgeleyen ve halen Öğretmen olanların yaptıkları muvazzaf askerlik hizmetlerine karşılık,

1 Ocak 1988 tarihinden geçerli olmak üzere her tam yıla bir kademe ilerlemesi verilir ve bu hizmetler gerek bu madde amaçları ve gerekse emeklilik amaçları bakımından hizmet süresine eklenir. Artan hizmet ayları müteakip kademe ilerlemesi için dikkate alınır. Bulunduğu hizmet sınıfı içinde barem tavanına gelen öğretmenlere bu hakları, terfi alıp da yüksek bir bareme geçtikleri zaman uygulanır.

2.34/1988

 

22/1984

36/1984

37/1984

8/1985

(5) (A) 20 Temmuz 1974 tarihinden sonra Geçici olarak yapılan ve Geçici Personelin Kadrolanması (Özel Kurallar) Yasasının 8’nci maddesi uyarınca ikiye bölünerek elde edilen her tam hizmet yılına karşılık bir kademe ilerlemesi verilen geçici hizmetlerden geriye kalan ve yukarıda sözü edilen Yasa uyarınca yapılan uygulama sonucu kademe ilerlemesi verilmeyen her tam yıl geçici hizmet süresine karşılık bir kademe ilerlemesi verilir. Artan geçici hizmet ayları müteakip kademe ilerlemesi için dikkate alınır. Aynı uygulama kadrolu personele de uygulanır.

 

(B)20 Temmuz 1974 tarihinden önce Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından aday (Geçici) olarak atanan ve daha sonra yine Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından Muvazzaf Tekaüdiyeli bir kadroya tayin edilenlerin, her tamamlanmış aday (geçici) hizmet yılına karşılık bir kademe ilerlemesi verilir. Artan geçici hizmet ayları, müteakip kademe ilerlemesi için dikkate alınır.

Onüçüncü maaş ikramiyesi

3.11/1994

55. (1) Bu Yasa kapsamına giren öğretmenlere, Aralık ayı içerisinde ve yılda bir defa olmak üzere onüçüncü maaş ikramiyesi ödenir.

Ancak Aralık ayından önce görevden ayrılan öğretmenlere, ayrıldıkları tarihteki son Brüt Maaşları dikkate alınarak yıl içerisinde çalıştıkları aylar üzerinden (Pro-rata) doğru orantılı olarak Onüçüncü Maaş İkramiyesi ödenir.

(2) Onüçüncü maaş, Aralık ayı asli maaşı ile aynı anda uygulanan hayat pahalılığı ödeneği toplamına eşit tutarda her yıl sonu verilen bir ikramiyedir.

 

(3) Onüçüncü maaş ikramiyesinden gelir vergisi dışında başka herhangi bir kesinti yapılmaz.

 

(4) Onüçüncü maaş ikramiyesi, emeklilik menfaatlerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

 

(5) Onüçüncü maaş ikramiyesi, öğretmenin atanma şekline bakılmaksızın, ilgili mali yıl döneminde hizmete girdiği tarih dikkate alınarak o yıl içerisinde çalıştığı hizmet süreleri ile orantılı olarak ödenir. Bu ödemede, onbeş günün altında olan hizmet süresi onbeş güne, onbeş gün ve üzerinde yapılan hizmet süresi ise aya tamamlanır.

 

Ek çalışma ödeneği

 

56. (1) Öğretmenler bu Yasada belirtilen esas ve kıstaslar çerçevesinde çalışmakla yükümlüdürler. Bu Yasada belirtilen esas ve kıstas çerçevesi dışında ek olarak çalıştırılacak olanlara ek çalışma ödeneği verilir.

 

(2) Ek çalışma ödeneği en geç bir ay içinde ödenir.

(3) Ek çalışma ödeneği ücret dışında bir yolla karşılanamaz.

 

(4) Öğretmenler aylık brüt maaşlarından fazla ek çalışma ödeneği alacak şekilde çalıştırılamaz.

 

(5) Ek çalışma ödeneği ile ilgili esaslar bir tüzükle belirlenir.

 

Konut hakkı ve lojman tahsisi

 

 

 

 

 

 

57. (1) Konut sahibi olmayan veya sağlık ve insanca yaşama koşullarına uygun konutu bulunmayan öğretmenlerin, konut gereksinimlerini karşılamak yönünde gerekli önlemler alınır.

(2) Devlet, (1)’inci fıkrada öngörülen ödevini yerine getirmek ve yerleşim merkezinde ikamet etmekle birlikte, konutu olmayan veya sağlık veya insanca yaşama koşullarına uygun konutu bulunmayan öğretmenlerin konut gereksinimlerini karşılamak amacıyla gerekli katkıyı yaparak özel bir fon oluşturabilir ve fona işlerlik kazandırmak üzere münhasıran konut gereksinimi olan öğretmenlere bağlı oldukları kooperatiflerin bu amaçla açtıkları projelere katkıda bulunabilir.

 

 

 

 

(3) Her öğretmene görev yaptığı köyde bir lojman tahsis edilmesi, Bakanlıkça bir program çerçevesinde düzenlenir ve mali olanakların elverdiği ölçüde uygulanır.

Burs ve kurs ödeneği hakkı

 

 

 

 

58. Her öğretmenin burs ve kurs hakkı vardır. Devlet tarafından, mesleği ve öğrenimi ile ilgili olarak yetenek ve bilgisini geliştirip artırma, yetişme ve eğitim amacıyla bu Yasa çerçevesinde yurt dışına gönderilen öğretmenlere burslarından ayrı olarak normal aylıkları ödenir.

Giyecek yardımı hakkı

 

59. Branş öğretmenleri ile teknik öğretim görevlilerine, laboratuvar, atölye ve spor derslerinin gerektirdiği özel giysi, Bakanlıkça sağlanır.

Taşınma, Yolluk ve İaşe Ödeneği hakkı

45/2006

60. (1) Bu Yasaya dayanılarak yer değiştirme işlemleri sonucu görevli bulunduğu yerden başka bir görev yerine taşınmak zorunda kalan öğretmenlerin eşyalarını ve ailesini, atandığı yeni görev yerine taşıma amacıyla yaptıkları taşıma giderleri, harcamaların belgelendirilmesi koşuluyla, bu konuda çıkarılacak bir tüzük çerçevesinde karşılanır.

 

(2) Görev yerini değiştiren öğretmenin ev eşyalarının bağlı bulunduğu Bakanlıkça; resmi hizmet araçlarıyla taşınması halinde öğretmene, yalnız ailesini taşımak amacıyla yapmış olduğu giderlerin tutarı ödenir.

 

 

(3) Bu haktan yeni atanan öğetmenler de yararlanır.

45/2006

 

 

(4)   Bir görevin yerine getirilmesi için görev yerinden sürekli veya geçici olarak ayrılan öğretmenlere Kamu Görevlileri Yasasının 28’inci maddesi uyarınca çıkarılan Tüzükler çerçevesinde yolluk ve iaşe ödeneği ödenir.

 

Vekalet aylığı alma hakkı

61. Vekaleten bir göreve atanan bir öğretmenin bu Yasa çerçevesinde

vekalet aylığı alma hakkı vardır.

 

Şikayet etme ve dava açma hakkı

 

62. Öğretmenler, Bakanlık, üstleri ve kurumları veya yetkili organ veya organlar tarafından kendilerine uygulanan yönetsel eylem ve işlemlerle disiplin işlemleri hakkında şikayet etme ve bunlara karşı dava açma hakkına sahiptirler. Bu hak, Anayasa, bu Yasa ve yürürlükteki diğer yasalar çerçevesinde kullanılır.

 

Uygulamayı isteme hakkı

 

63. Öğretmenler, bu Yasa ve bu Yasaya dayanılarak çıkarılan yasa, tüzük ve yönetmeliklere göre belirlenen ve saptanıp yürürlükte bulunan kuralların kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.

 

Yayın hakkı

 

64. Öğretmenler sosyal, kültürel ve mesleki konularda görüş ve düşüncelerini basın ve yayın yoluyla serbestçe açıklama hakkına sahiptirler.

 

Tehlike, işgüçlüğü ve görev riski ödeneği

 

65. Görevlerinde tehlike, işgüçlüğü ve görev riski bulunan öğretmenlere, hazırlanacak bir tüzük uyarınca tehlike, işgüçlüğü ve görev riski ödeneği ödenir.

 

Kurs gören, Önlisans, Master veya Doktora yapan öğretmenler

4.12/1992

4. 29/2005

45/2006

 

66. (1) Öğretmenlere, üniversite veya yüksek okullardan mezun olduktan sonra veya üniversite veya yüksek okul öğrenimleri sırasında ikinci bir üniversiteden mezun olmak kaydıyla sürelerinin çakışmasına bakılmaksızın ikinci öğretim için her öğrenim yılına karşılık bir kademe ilerlemesi uygulanır.

 

 

(2)   Üniversite veya yüksek okullardan mezun olduktan ve öğretmenlik görevine atanmadan önce veya sonra yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olan öğretmenler ile bir seneden az olmamak şartıyla lisans üstü diploma veya sertifika alan öğretmenlere bir barem içi artış verilir.

 

36/2004

 

(3) Yüksek Öğrenim üstü master derecesi almış olan öğretmenlere doktora yapması halinde üç barem içi artış verilir. Master derecesi yapıp bir barem içi artıştan yararlanan bir öğretmene, doktora yapması halinde iki barem içi artış daha verilir.

 

 

45/2006

 

 

 

 

 

(4) Üniversite veya Yüksek Okul mezunu öğretmenlere, öğretmenlik görevine atanmalarından sonra meslekleri ile ilgili konularda olmak şartı ve ön lisans diploması almaları halinde, Personel Dairesinin uygunluk bildirimi ile bir barem içi artış verilir.

 

Öğretmen-lerin bilgilerini artırmak için dış ülkelere gönderilmesi

5.12/1992

67. (1) Öğretmenler mesleklerine ilişkin hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak ve staj yapmak üzere devlet burslarından veya yabancı ülke veya örgütlerden sağlanan burslardan yararlanma hakkına sahiptirler. Bu haktan yararlanan öğretmenlere iki yıla kadar izin verilebilir. Gerekirse bu süre en çok üç yıl daha uzatılır.

 

 

(2) Bu amaçla yurt dışına gönderilecek öğretmenler "Burs Seçim Encümenince" veya onun yerini alacak organca ve bu amaç için hazırlanacak tüzük uyarınca seçilirler.

 

(3) Bu amaçla yurt dışına gönderilecek öğretmenler kadrolarında bırakılırlar ve maaşlarını tam olarak almaya devam ederler. Bu öğretmenlerin barem içi artış alma hakkı ve diğer hakları ile yükümlülükleri devam eder.

 

(4) Bu öğretmenler yol süresi dışında en geç onbeş gün içinde görevlerine dönmek zorundadırlar ve öğrenim sürelerinin bir buçuk katı kadar zorunlu hizmet görmekle yükümlüdürler.

Eğitimleri sonrası yükümlü bulundukları zorunlu hizmet süresini tamamlamadan önce ayrılanlar zorunlu hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı geri ödemekle yükümlüdürler.

 

(5) Sürelerinin bitiminde görevlerine dönmeyen öğretmenler hakkında disiplin kuralları uygulanır. Bu suretle görevlerinden çekilmiş sayılan öğretmenler, aylık ve yol giderleri dahil olmak üzere kendilerine devletçe yapılmış bulunan bütün masrafları ve devlet kanalıyla sağlanan burs tutarlarını iade etmekle yükümlüdürler.

 

Öğretmen-lerin kamu görevine başvurma hakkı

 

 

68. Öğretmenler, Bakanlık ile diğer Bakanlıklardaki münhallere aranan nitelikleri taşımaları halinde başvurabilir ve atanabilir.

Bir göreve vekalet

 

69. (1) İlk, orta ve mesleki ve teknik öğretim kurumlarında Başöğretmen "A", Başöğretmen, Müdür, Müdür Muavini ve Atölye şefi kadrolarına vekalet aylığı verilmek suretiyle aşağıdaki durum ve koşullarda statüleri dikkate alınarak başka bir öğretmen vekil olarak atanabilir:

(a) Kadronun açık olması:

(b) Vekalet edilecek mevkideki Başöğretmen "A", Başöğretmen, Müdür, Müdür Muavini veya Atölye şefinin yasal izinli bulunması;

 

(c) Geçici olarak görevden uzaklaştırma veya görevden çıkarma cezası nedeniyle veya diğer herhangi bir nedenle Başöğretmen, Başöğretmen "A", Müdür, Müdür Muavini veya Atölye şefinin görevinden geçici olarak ayrılmış olması.

 

(2) Vekalet edecek öğretmenin vekalet edilecek öğretmenden üst olmaması koşuldur.

 

(3) Vekaleten görevlendirme Kamu Hizmeti Komisyonunca yapılır.

 

(4) Vekaleten atanan bir öğretmene vekaleten görevlendirildiği kadroya asaleten atanmış olsa verilecek maaş verilir.

Ancak, vekalet aylığı verilmesine başlanabilmesi için vekalet görevinin üç aydan fazla sürmesi gerekir. Üç aya kadar yapılan vekillik için herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YASAKLAR

 

Siyasal faaliyette bulunma yasağı

5/1976

29/1977

1/1980

4/1980

12/1981

17/1985

19/1985

15/1986

16/1986

60/1988

17/1990

33/1990

52/1991

78/1991

46/1993

59/1993

2/1994

12/1998

48/1998

 

70. Öğretmenler, Seçim ve Halkoylaması Yasası Kuralları saklı kalmak koşuluyla, siyasal etkinliklerde bulunmak ve herhangi bir siyasal partinin veya kişinin yararını veya zararını amaçlayan bir davranış veya eylemde bulunmak için görevlerini kötüye kullanamazlar.

Bilgi ve demeç verme yasağı

 

 

 

71. Öğretmenler Bakanlıkça yetkili kılınmadıkça, Bakanlığın hizmet

politikası ya da hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili olarak Bakanlık adına

basın ve yayın organlarına yazılı veya sözlü bilgi ve demeç veremezler.

Ancak, bu yasak, yasal olarak yapılan sendikal çalışmaları

sınırlayıcı veya suçlayıcı yönde uygulanamaz.

Hediye alma ve çıkar sağlama yasağı

 

 

 

72. Öğretmenin, kendi denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya

bağlı bulunduğu kurum ile ilgili olan bir gerçek veya tüzel kişiden

doğrudan doğruya veya aracılar eliyle her ne ad altında olursa olsun bir

çıkar sağlaması, rüşvet veya armağan alması yasaktır. Bu yasağa aykırı

hareket edenler hakkında Kamu Hizmeti Komisyonunca gerekli disiplin

işlemleri uygulanır.

Başka iş yapma yasağı

 

 

 

 

73. Öğretmenler, tüm zamanlarını eğitim ve öğretim hizmetlerinin

yürütülmesine ve görevlerinin yerine getirilmesine ayırmakla yükümlü

olup, çalışma saatleri içinde veya dışında ücretli veya ücretsiz bir iş

tutamazlar ve serbest meslek yapamazlar. 75’inci madde kuralları

saklıdır.

Gizli bilgileri açıklama yasağı

74. (1) Öğretmenler, görevlerini yerine getirirken öğrendikleri ve gizli tutulması gerektiğinin kendilerine yazılı olarak bildirildiği bilgileri Bakanlığın yazılı onayı dışında hiç bir kişiye açıklayamazlar ve devlete ait resmi belgeleri yayınlayamazlar.

 

(2) Öğretmenler, (1)’inci fıkrada belirtilen bilgileri, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi on yıl süreyle sır olarak saklamakla yükümlüdürler.

 

(3) Öğretmenler görevlerinin yürütülmesi ile ilgili bir konuda yetkili mahkeme önünde tanıklık yapmak veya muhafazalarında bulunan bir resmi belgeyi mahkemeye göstermek üzere çağrıldıkları zaman, yetkili mahkemece yapılan bu çağrıya uymak ve çağrı yazısını Bakanlığın bilgisine getirmekle yükümlüdürler.

 

(4) Yasa dışı işlemleri ilgilendiren konularda bu maddede öngörülen yasaklama sözkonusu olamaz.

 

İkinci görev yasağı

75. (1) Öğretmenlere, öğretmenlik hizmetlerinin gerektirdiği görevler dışında ikinci bir görev verilemez ve her ne ad altında olursa olsun, herhangi bir ödeme yapılamaz ve hiçbir şekilde başka bir yarar sağlanamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancak devleti temsil amacıyla, öğretmenlere, kamu iktisadi teşebbüslerinde veya devlet katkısı ile kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında verilen idare meclisi üyeliği ve denetçiliği görevi ikinci görev sayılamaz. Bu görevi üstlenen öğretmenlere Bakanlar Kurulunca saptanan kıstaslar çerçevesinde temsil ödeneği verilir.

Öğretmenlerin ek çalışma ödeneği hakkı saklıdır.

(2) Öğretmenlere vekalet görevi veya ikinci görevden yalnız bir tanesi verilebilir. Bir öğretmene birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev verilemez.

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyette bulunma yasağı

76. (1) Öğretmenler, tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar, özel büro, özel dershane açamazlar ve bu gibi yerlerde çalışamazlar; sınai ve tarımsal işletmelerde görev alamaz, herhangi bir şirkete ortak veya hissedar olamazlar ve bu gibi şirket ve ortaklıklarda müdürlük, idare meclisi üyeliği ve murakıplık görevlerini üstlenemezler.

 

Ancak, veraset yoluyla veya ana ve babadan bağış yoluyla intikal eden hisseleri derhal Kamu Hizmeti Komisyonuna bildirmekle yükümlüdürler. Kamu Hizmeti Komisyonu, öğretmenin, görevi gereği bu hisselerin ilgili olduğu şirket veya ortaklıklara herhangi bir yarar veya çıkar sağlayabileceği kanaatına varırsa, öğretmenden bu hisseleri en çok üç ay içerisinde elden çıkarmasını ister.

 

(2) Öğretmenlerin 16 yaşından küçük çocukları da, tacir sayılmalarını gerektirecek hiç bir etkinlikte bulunamazlar. Ancak, Kamu iktisadi teşebbüsleri dışında herhangi bir şirkette hissedar veya ortak olmaları halinde, durum derhal Kamu Hizmeti Komisyonuna bildirilir. Kamu Hizmeti Komisyonu sözkonusu çocuğun anne veya babası olan öğretmenin görevi gereği bu hisselerin ilgili olduğu şirketlere veya ortaklıklara herhangi bir yarar veya çıkar sağlayabileceği kanısına varırsa, öğretmenden bu hisselerin en çok üç ay içinde elden çıkarılmasını ister.

 

(3) Bu yasak, öğretmenlerin kooperatif şirketlerde, kamu iktisadi teşbbüslerinde ortak veya üye olmalarını engellemez.

 

(4) Öğretmenlerin kamu iktisadi teşebbüslerinin, katma bütçeli kurum ve kuruluşlarla diğer döner sermayeli kuruluşların yönetim kurullarında, devleti temsilen görev almaları, bu Yasadaki kurallara bağlı kalmak koşuluyla Bakanlar Kurulunun onayına bağlıdır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞMA SAATLERİ VE İZİNLER

 

Okul etkinlikleri, süreleri, öğretmen mesai saatleri ve resmi tatiller

 

77. Okul etkinlikleri ve öğretmenlerin bu etkinlikleri ile ilgili mesai

saatleri ilgili sendika ile istişareden sonra Bakanlıkça yapılan genelgelere

uygun olarak belirlenir.

Ders ve sair etkinliklerin düzenlenmesi

78. Her okulda, öğretilecek dersler, konular ve yapılacak diğer eğitim etkinlikleri Bakanlıkça hazırlanan öğretim programları ve genelgelerle belirlenir.

 

Yaz tatili

79. (1) Genel okul etkinlikleri bakımından yaz tatili süresi ilgili sendika ile istişareden sonra Bakanlıkça belirlenir.

 

 

 

 

 

(2) Bu süre içinde Bakanlıkça düzenlenecek mesleki kurs, seminer ve benzeri çalışmalar için öğretmenler göreve çağrılabilirler.

Ancak, yaz tatilinin sürekli olarak kırkiki iş günü bu amaçlar için tahsis edilemez.

Mazeret izinleri

 

80. (1) Öğretmenlere ara tatili ile yaz tatili dışında, zaruret halinde, bir ders yılı için onbeş güne kadar izin verilebilir. Bu iznin ayrı ayrı dönemlerde olması halinde beş güne kadar olanı müdür veya başöğretmen tarafından verilir. Bu izin gerekli hallerde ödeneksiz olarak bir aya kadar uzatılabilir.

 

(2) Erkek öğretmenlere karısının doğum yapması veya çocuğunun hastalanması nedeniyle, 15 günlük mazeret iznini kullanmışsa 3 güne kadar izin verilebilir.

Bayan öğretmenlere, çocuğunun hastalanması ve bunun doktor raporu ile belgelendirilmesi halinde, 15 günlük mazeret iznini kullanmışsa, onbeş güne kadar daha mazeret izni verilebilir.

 

(3) Öğretmenlere kendilerinin veya çocuklarının evlenmesi; anasının, babasının, çocuğunun, eşinin veya kardeşinin ölümü halinde 15 günlük mazeret iznini kullanmışsa üç gün mazeret izni verilir.

 

(4) Öğretmenin bakmaya zorunlu olduğu veya öğretmen refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş veya çocukları ile kardeşlerinden birisinin, ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması halinde bu durumların resmi sağlık kurulu raporları ile belgelendirilmesi ve aylık periyodlarla tasdik edilmesi hallerinde öğretmenlere kendi istekleri ile en çok üç aya kadar görevlerinden ayrılma izni verilebilir.

3.5/1993

5.29/2005

(5) Öğretmenlerin bağlı bulundukları en çok üyeye sahip iki sendikanın, Sendika Yönetim Kurulu Üyelerine veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği sendika üyelerine sendikal amaçlarda kullanılmak koşuluyla, yasal yıllık izinlerine ek olarak, tercihe göre yılda 20 kişiye 10 gün veya 15 kişiye 14 gün ödenekli ve aralarla da kullanılabilen 6 ay ödeneksiz izin verilir.

3.5/1993

5. 29/2005

(6) Altı ay süreli ödeneksiz izin hakkından bir sendikadan en çok 10 kişi yararlanır.

 

4.11/1994

(1.1.1994)

 

36/2004

(7) Öğretmenlerin bağlı bulundukları en çok üyeye sahip iki Sendikanın herbirinin yetkili organlarınca atanacak üç yöneticisine görevleri süresince ödenekli izin verilir.

Ancak, üçüncü üyenin alternatifli olarak, üçüncü üye kullanılmayarak, onun yerine üç öğretmenin haftalık ders saatlerinin azami 10 saat olacak şekilde Milli Eğitim İşleriyle Görevli Bakanlık ile bilistişare düzenlenip Sendikal görevlerini yerine getirebilirler.

 

3.5/1993

36/2004

(8) Sendikal amaçlı izin süreleri öğretmenin hizmetinden ve kıdeminden sayılır. Ayrıca barem içi artış ve tahsisat menfaatleri açısından da dikkate alınır.

 

 

(9) Öğretmenler mücahitlik hizmetlerinden doğan izin haklarını

ödeneksiz öğrenim izni aldıkları, emekliye çıkacakları zaman veyahastalık halinde (mevzuat gereğince tam maaş almaya hakkı olan izinlerinin yeterli olmaması halinde) kullanabilirler.

 

 

(10) Herhangi bir amaçla yurtdışına çıkacak öğretmenlerin Bakanlıktan

izin almaları gerekir.

 

(11) Bu madde amaçları bakımından “yıl” deyimi, Eylül ayının birinci

günü ile bir sonraki yılın Ağustos ayının 31’inci günü arasındaki

süreyi anlatır.

 

Hastalık İzni

 

81. (1) Her öğretmenin yılda 42 gün hastalık izni hakkı vardır.

(2) Öğretmenlere hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek gerekler üzerine aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslar çerçevesinde hastalık izni verilir:

 

(a) Üç yıla kadar (üç yıl dahil) hizmeti olanlara üç aya kadar;

(b) Üç yıldan altı yıla kadar (altı yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar;

 

(c) Altı yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar;

 

(d) Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli tedaviye gereksinme gösteren hastalığa yakalananlara yirmidört aya kadar.

 

(3) İzin süresinin sonunda, hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile saptananların izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu uzatma süresince öğretmene tam maaş verilir ve diğer özlük hakları da saklı kalır. Hastalıklarının sona erdiğini resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyen öğretmen görevine geri döner. Bu sürelerinin sonunda da iyileşmeyen öğretmenler hakkında emeklilik kuralları uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık koşullarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca saptananlar, tekrar görev almak istedikleri takdirde, emeklilik maaşı durmak ve yeniden emekliye ayrılması üzerine hizmetlerinin birleştirilmesi sonucu alacağı ikramiyeden daha önce aldığı ikramiye mahsup edilip indirilmek koşuluyla eski görevlerine yeniden öncelikle atanırlar.

 

(4) Görevleri sırasında ve görevlerinden ötürü kazaya uğrayan veya meslek hastalığına tutulan öğretmenler hizmet süreleri ne olursa olsun iyileşinceye kadar ödenekli izinli sayılırlar.

 

(5) Hastalık nedeniyle öğretmenlere verilecek resmi raporların yedi güne kadar olanları devlet hastahanesine bağlı bir tabip, yedi günden fazla olanlar Resmi Sağlık Kurullarınca düzenlenir. Ancak tek doktorun vereceği hastalık izni süresi yirmibir günü aşamaz. Ameliyat olma veya cerrahi müdahale halinde ameliyatı veya cerrahi müdahaleyi yapan doktor tarafından yedi günlük süreyle sınırlı olmaksızın 21 günü aşmamak koşuluyla bir defada hastalık izni verilebilir.

 

(6) Bu madde amaçları bakımından “yıl” deyimi Eylül ayının birinci günü ile bir sonraki yılın Ağustos ayının 31’inci günü arasındaki süreyi anlatır.

Hamilelik doğum ve emzirme izni

82. (1) Hamile öğretmenlere tam maaşla doğumdan önce 40, doğumdan sonra 40 olmak üzere toplam 80 gün tam ödenekli hamilelik ve doğum izni verilir.

 

(2) Doğumdan sonra, her anne öğretmene altı aya kadar bir saat sabahleyin, bir saat de öğleden sonra olmak üzere emzirme izni verilir.

 

(3) Doğum yapan öğretmenlere, doktorun gerekli görmesi ve sağlık kurulunun onayı ile doğumdan sonra yıllık izinleri dışında altı ayı yarı ödenekli ve altı ayı da ödeneksiz olmak üzere bir yıla kadar izin verilir.

 

(4) Kaçınılmaz düşük tehdidi ile karşı karşıya bulunan hamile öğretmenlere, bu durumlarını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri halinde, doğum gerçekleşinceye kadar tam ödenekli izin verilir.

 

Ödeneksiz izin ve kısmi ödenekli burs izinleri

 

83. (1) (a) Yabancı ülkelerde ve uluslararası kuruluşlarda görev almaları hizmet yararına olduğu, Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun görülen öğretmene iki yıla kadar ödeneksiz izin verilebilir. Bu şekilde izni olan öğretmenlerin kadroları ile ilişkisi devam eder ve yabancı ülkelerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri süreler emeklilik açısından bir kesinti sayılmaz. Bu gibi öğretmenler, izinli oldukları sürece barem içi artışlardan yararlanamazlar. İzinleri sonunda görevlerine dönmeyen öğretmenler, görevlerinden çekilmiş sayılırlar ve bu durumda yurt dışında geçirdikleri süre emeklilik amaçları bakımından dikkate alınmaz.

 

(b) Ancak hizmetin aksamayacağı hallerde, uluslararası kuruluşlarda görev alıp almamasına bakılmaksızın, yabancı ülkelerde kendi ihtisas alanı ile ilgili görev alan bir öğretmene, Bakanlığın önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu Kararı ile altı aya kadar ödeneksiz izin verilebilir. Bu şekilde izin alan bir öğretmenin kadrosu ile ilişkisi devam eder ve ödeneksiz izinli olduğu süreler emeklilik açısından bir kesinti sayılmaz. Bu gibi öğretmenler izinli oldukları sürece barem içi artışlardan yararlanamazlar. İzinleri sonunda görevlerine dönmeyen öğretmenler, görevden çekilmiş sayılırlar. İzinleri sonunda görevlerine dönmeyen veya izinli bulundukları sürenin birbuçuk katı kadar zorunlu hizmet yapmayan öğretmenlerin yurt dışında geçirdiği süre fiili hizmet ve emeklilik amaçları açısından dikkate alınmaz.

 

(2) Branşı ile ilgili bir alanda öğrenim yapmak isteyen veya branşı ile ilgili olsun veya olmasın öğrenim ve öğretim yapmak isteyen sözkonusu öğretim, öğrenim ve eğitim programına kabul edildiğini gösteren belgeleri sunan öğretmene Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile iki yıla kadar ödeneksiz izin verilir. Gerektiğinde aynı yöntemle bu izin iki yıl daha uzatılabilir. Bu şekilde izin alan öğretmenlere izinli bulundukları süre, bu sürenin birbuçuk katı kadar zorunlu hizmet yapmaları koşuluyla emeklilik süresinden sayılır. Ayrıca öğretim ve öğrenim ve eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını belgelemeleri koşuluyla göreve geri döndüklerinde, izinli bulundukları süre barem içi artış verilmek suretiyle değerlendirilir.

 

(3)   Kendi olanakları ile bulduğu bir burstan yararlanarak kendi öğrenimleri ile ilgili kurs ve öğretim görmek amacıyla Burs Seçim Encümeni veya onun yerini alacak organca karar verilen öğretmenlere Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile kurs veya öğrenim süresince izin verilebilir. Bu gibi öğretmenlerin aldıkları burs tutarı aylıklarından az ise aradaki fark devletçe karşılanır. Bu şekilde izin alanların izinli bulundukları süre emeklilik süresinden sayılır. Ayrıca kurs veya öğrenimlerini başarı ile tamamlamaları koşuluyla göreve geri döndüklerinde izinli bulundukları süre barem içi artışlardan yararlandırılmak suretiyle değerlendirilir. Bu durumda olan öğretmenler kurs veya öğrenim süreleri kadar zorunlu hizmet etmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmaları halinde, izinli bulundukları süre emeklilik süresinden sayılmayacağı gibi, Devletin kendileri için yapmış olduğu tüm harcamaları geri ödemekle yükümlüdürler.

 

45/2006

 

 

 

 

 

(4)   Burs veya kursa giden öğretmenlerin eşlerine, kendi isteklerine göre burs veya kurs süresince Bakanlar Kurulunca ödeneksiz izin verilebilir. Bu izin süresince öğretmenlerin eşlerinin yükümlülükleri devam eder, ancak aylık ilerleme, yükselme ve diğer hakları işlemez.

45/2006

 

 

(5)   Bakanlar Kurulunca yurt dışında görevlendirilmelerine karar verilen öğretmenlerin eşlerine, görevleri süresince Bakanlar Kurulunca ödeneksiz izin verilebilir. Bu kişiler 1987 sonrası oranlarında emeklilik iştirak payı ödemesi halinde bu süreleri emeklilik açısından hizmet eklemesi olarak kabul edilir ve yalnızca emekli maaşı hesaplaması açısından nazarı itibara alınır, ikramiye amaçları bakımından dikkate alınmaz. Bu izin süresince öğretmenlerin eşlerinin yükümlülükleri devam eder, ancak aylık ilerleme yükselme ve diğer hakları işlemez.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİSİPLİN KURALLARI

 

Disiplin cezaları

 

84. Eğitim, öğretim, kültür ve yönetim hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla bu Yasa kurallarının yüklediği ödevleri, yurt içinde veya yurt dışında yerine getirmeyen, uyulmasını zorunlu kıldığı hususlara uymayan veya yasakladığı iş, eylem ve davranışları yapan öğretmenlere, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, 85’inci maddede öngörülen disiplin cezalarından birisi uygulanır.

 

Disiplin cezalarının süreleri ve ceza uygulanacak eylem ve davranışlar

 

85. Öğretmenlere verilecek disiplin cezaları ve bu disiplin cezalarını gerektirecek eylem ve davranışlar şunlardır:

(1) Uyarma Cezası: Öğretmene, görevinde daha özenli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

(a) Göreve karşı kayıtsızlık ve görevde düzensizlik göstermek.

(b) Sözlü ve/veya yazılı uyarılara karşın göreve özürsüz veya izinsiz geç gelmek ve/veya görevden erken ayrılmak.

 

(c) Meslektaşlarına ve öğrencilerine karşı kaba davranışlarda bulunmak, kaba dil kullanmak.

 

(ç) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak.

 

(2) Kınama Cezası: Öğretmene, görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

 

(a) Görevi savsaklamak ve zamanında yerine getirmemek;

 

(b) Çalışma arkadaşları ile görevin gerektirdiği uyum ve işbirliği içinde çalışma ödevini yerine getirmekten kaçınmak ve bu ödeve aykırı davranmak;

 

(c) Öğencilerine görevin gerektirdiği eğitim-öğretimi, astlarına gerekli yönlendirmeyi yapmamak ve onları yersiz biçimde azarlamak;

 

(ç) Üstlerine hiyerarşinin gerektirdiği saygıyı göstermemek, üstlerinin görevle ilgili yönerilerine ve iş dağıtımlarına uygun görev yapmamak;

 

(d) İş için okula gelenlere kusurlu davranmak.

 

(3) Kademe ilerlemesini kısa ve uzun süreli durdurma cezası:

 

(a) Kısa süreli durdurma,öğretmenin bulunduğu kademede

ilerlemesinin altı ay süreyle durdurulmasıdır. Kısa süreli

durdurma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

 

(i) İzinsiz veya özürsüz olarak beş gün kesintisiz göreve gelmemek.

 

(ii) Yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak verilen emirleri yerine getirmekten kaçınmak.

 

(iii) Devlete ait araç ve gereçleri özel işlerde kullanmak.

 

(b) Uzun süreli durdurma: Öğretmenin bulunduğu kademede ilerlemesinin bir yıl, birbuçuk yıl veya iki yıl süreyle durdurulmasıdır.

Uzun süreli durdurma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

 

(i) Bir yılda izinsiz ve özürsüz olarak toplam on gün kesintisiz göreve gelmemek;

(ii) Yansızlık ödevini yerine getirmemek;

(iii) İşyerini, araç ve gereçlerini kasıtlı veya önemli ihmali nedeniyle büyük ölçüde zarara uğratmak;

(iv) Görevleri ile ilgili olarak her ne ad altında olursa olsun, bir çıkar sağlamak.

 

(4) Geçici olarak görevden çıkarma cezası:

Öğretmenin kadrosu saklı kalmak koşuluyla, 2 aydan altı aya kadar yarı aylıkla geçici bir süre için görevden çıkarılmasıdır. Geçici olarak görevden çıkarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

 

(a) Görevi başında üstüne veya çalışma arkadaşlarına eylemli saldırıda bulunmak;

 

(b) Bir yılda toplam 20 gün izinsiz veya özürsüz olarak göreve gelmemek;

(c) Hizmet süresi içinde üç kez kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına çarptırılmış olmak;

 

(ç) Görevin yerine gelmesinde kasıt veya kişisel çıkarı dolayısıyla yurttaşların gereksiz biçimde yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak;

 

(d) Yetkili kılınmadığı halde Bakanlık adına Bakanlığın hizmet politikası ya da hizmetlerin yürütülmesi hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç vermek;

 

(e) Öğrencilerini herhangi bir konuda kışkırtıp eylemsel davranışlara yöneltmek.

 

(5) Öğretmenlik görevinden ve kamu görevlerinden çıkarma cezası: Öğretmenin, öğretmenlik görevinden sürekli olarak çıkarılmasıdır. Bu cezaya çarptırılan öğretmenler, öğretmenlik görevine ve herhangi bir kamu görevine bir daha alınamazlar. Öğretmenlik görevinden ve kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

 

(a) Okul içinde vaya dışında toplumun ahlak görüşlerine ya da öğretmenlik haysiyet ve onuruna ciddi biçimde aykırı eylem veya davranışlarda bulunmak; uyuşturucu madde alışkanlığını kazanmak ve/veya kazandırmak ve/veya uyuşturucu madde üretmek ve/veya satmak amacıyla bulundurmak;

 

(b) Bir yılda toplam otuz iş günü izinsiz veya özürsüz olarak görev yerine gelmemek.

 

(c) Görev başında iş arkadaşlarına veya üstlerine eylemli saldırıda bulunmayı alışkanlık haline getirmek;

 

(ç) Bir siyasal partiye üye olmak;

 

(d) Rüşvet, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma gibi öğretmenlikle bağdaşmayan yüz kızartıcı bir suç işlemek ve hukukun yüz kızartıcı suç saydığı diğer suçlardan birini işlediği mahkemece saptanmış olmak;

 

(e) Yasa dışı yollardan çıkar sağlamak;

 

(f) Başka iş yapma yasağına aykırı davranışlarda bulunmak ve uyarılara karşın bu tür etkinlikleri sürdürmek;

(g) Olağanüstü hallerde yasal bir hakkın kullanılması dışında görevini gereksiz biçimde terketmek;

(h) Okul içinde veya dışında devletin kurulu düzenini yıkmayı amaçlayan eylem ve davranışlarda bulunmak;

(ı) Bu yasanın 9’uncumaddesinde öngörülen nitelikleri yitirmiş olmak.

 

Disiplin cezası verme yetkisi ve yöntem

 

86. (1) Öğretmenlere disiplin cezası bu Yasa kuralları uyarınca Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından, soruşturma belgelerinin alındığı tarihten başlayarak en geç otuz iş günü içinde verilir.

 

(2) Kamu Hizmeti Komisyonu, ceza verme yetkisini kullanırken Bakanlıktan ek bilgi istemek, yeminli tanık veya bilirkişi dinlemekle yetkilidir.

 

(3) Kamu Hizmeti Komisyonu, bu Yasa kurallarında disiplin cezalarının gerektirdiği herhangi bir eylem veya davranış için öngörülen cezayı vermek zorunda değildir. Uygulamada eylem veya davranışın işleniş veya oluş koşullarını, öğretmenin geçmiş hizmetlerinde olumlu sicil almış olmasını, disiplin cezası verilmesine neden olmuş eylem veya davranışın cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde yinelenmiş olup olmadığını, öğretmenin olumlu çalışmalarını, sicil durumunu gözönünde bulundurarak daha hafif bir ceza verilebilir.

 

Görevden uzaklaştırma

 

87. Görevden uzaklaştırma, haklarında disiplin soruşturması başlatılan veya cezai kovuşturma açılan öğretmenlerin görevleri başında kalmalarında bir sakınca görülmesi halinde öğretmenin, ilgili sendika ile istişareden sonra Bakanlığın istemi üzerine Kamu Hizmeti Komisyonunun istemi yerinde bulan kararı ile geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları yönünde alınan geçici bir önlemdir.

 

(1) Ancak, acil durumlarda, ilgili sendika ile istişare yapmak ve Kamu Hizmeti Komisyonuna yazılı olarak bildirmek ve sorumluluk Bakanlıkta kalmak koşuluyla öğretmen Bakanlıkça görevden uzaklaştırılabilir.

 

(2)    Görevden uzaklaştırılan öğretmen hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen üç iş günü içinde kovuşturmaya başlanması koşuldur. Başlanmaması halinde öğretmen görevi başına döner. Öğretmenin görevden uzaklaştırılmasından sonra hakkında derhal soruşturma başlatmayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, öğretmenin istemi üzerine yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan ilgilililer, hukuki, mali ve cezai sorumlulukla yükümlüdürler.

 

(3) Görevden geçici olarak uzaklaştırılan veya görevle ilgili herhangi bir suçtan tutuklanan öğretmenlerin aylıklarının yarısı ödenir. Ancak bu Yasada öngörülen haklardan ve diğer çıkarlardan yararlanmaya devam ederler.. Görevden geçici olarak uzaklaştırılan öğretmenlerin beraatları halinde veya cezalandırılmakla birlikte Kamu Hizmeti Komisyonunca uygun görülmesi halinde görevden uzakta geçirdikleri süre hizmette geçirilmiş sayılır ve verilmemiş barem içi artışları verilerek aylık kesinti tutarları geciktirilmeksizin ödenir.

 

(4) Görevden geçici olarak uzaklaştırılma, bir disiplin kovuşturmasından dolayı olduğu takdirde, en çok üç ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında karar verilmediği takdirde, öğretmen görevine başlatılır. Görevden geçici olarak uzaklaştırma bir ceza kovuşturması gereğinden olduğu takdirde, Kamu Hizmeti Komisyonu ilgili öğretmenin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve Bakanlıkla öğretmene bildirir.

 

(5) Soruşturma sonucunda disiplin yönünden görevden çıkarma veya cezai bir işleme gerek bulunmayan öğretmen için alınmış olan görevden uzaklaştırma önlemi Kamu Hizmeti Komisyonunca derhal kaldırılır. Görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılmaması halinde öğretmen, tazminat ve benzeri haklar için mahkemeye başvurabilir.

 

Cezai kovuşturma-nın bildirilmesi

 

88. Bir öğretmen aleyhine kovuşturma açıldığı zaman durum derhal başsavcılıkça Bakanlığa bildirilir. Bakanlık da bu bildirim üzerine gecikmeksizin durumu bir yazı ile Kamu Hizmeti Komisyonunun bilgisine getirir.

 

Öğretmenin ödüllendirilmesi

 

60/2005

45/2006

 

 

 

89.              (1) Kıdemli Öğretmen statüsünde olan ve olumsuz sicil almayan veya bu Yasanın 90’ıncı maddesinin (21)’inci fıkrası tahtında disiplin cezaları Kamu Hizmeti Komisyonunca sicil dosyasından silinen öğretmenin fiilen maaş çektiği baremde, barem içi artış miktarının 1.20’si kadar bir miktar, aylık brüt maaşına ilave edilir. Bu ilave edilen miktar emeklilik amaçları açısından dikkate alınmaz. Kıdemli öğretmenin olumsuz sicil alması halinde bu fıkra kapsamında yapılan artış durdurulur.

(2) Öğretmenlerin diğer ödüllendirilmeleri, bu amaçla çıkarılacak tüzük esaslarına göre yapılır.

 

 

Disiplin işlemlerinde uyulması gerekli ilkeler

 

90. (1) Bir öğretmenin bu Yasa kurallarında belirtilen suçlardan birini işlediği görülür veya bu yönde bir bildirim yapılır ve Bakanlıkça disiplin soruşturmasına gerek görülürse Bakanlık bu Yasa kurallarına uygun olarak ilgili sendika ile istişare yapar. Bakanlık bu istişareden sonra disiplin soruşturmasına gerek görürse soruşturma başlatılır ve soruşturmayı yürütmek üzere bir soruşturma memuru görevlendirilir. Ancak bu soruşturma memuru okul yöneticisi olamaz.

 

(2) Disiplin soruşturması için görevlendirilen soruşturma memuru, hakkında disiplin soruşturması açılan öğretmenden daha kıdemli bir öğretmen veya üstü düzeyinde olması koşuldur. Ancak soruşturmayı yapanla şikayet eden aynı kişi olamaz.

 

(3) Hakkında disiplin kovuşturması açılan öğretmene kovuşturmaya neden olan eylem ve davranışları açıkça ve yazılı olarak derhal bildirilir ve yazılı savunması istenir. Hakkında disiplin kovuşturması açılan öğretmen yazılı savunma yapıp yapmamakta serbesttir. Savunma için verilecek süre on iş gününden az olamaz.

 

(4) Disiplin soruşturması öncelikle ve geciktirilmeden yapılır ve en geç onbeş işgünü içinde Bakanlıkça tamamlanır.

 

(5) Soruşturma memuru, soruşturma sırasında konu ile ilgili eylem ve davranışlar hakkında ilgisi olan herkesten bilgi almak hakkına sahiptir.

 

(6) Soruşturma memuru, soruşturmanın sonunda çalışma sonuçlarını ve bulgularını bir raporla Bakanlığa bildirir. Soruşturma memurunca hazırlanıp Bakanlığa verilen rapor onbeş işgünü içinde sonuçlandırılmak üzere derhal Başsavcılığa gönderilir.

 

(7) Başsavcılık kendisine tanınan onbeş günlük süre içinde gerekli araştırmayı yapar ve öğretmene karşı disiplin işlemi yaplılıp yapılamayacağını Bakanlığa bildirir. Disiplin işlemi başlatılmasına gerek görürse bu yönde bir ithamname hazırlanır.

 

(8) Başsavcılıkça hazırlanıp Bakanlığa gönderilen ithamname Bakanlıkça ilgili sendika temsilcisi ile istişareden sonra gerekli görüldüğü takdirde en kısa zamanda diğer bütün belge ve kanıtlarla birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığına gönderilir.

 

(9) Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ithamnameyi aldığı günden başlayarak onbeş iş günü içinde duruşma gününü saptar ve Bakanlıkça hakkında soruşturma yapılan öğretmene saptayacağı celpname ile bildirimde bulunur.

(10)Duruşmada, hakkında disiplin kovuşturması yapılan öğretmen

 

soruşturmaya ilişkin tüm belgeleri incelemeye, tanık dinletmeye ve kendisini doğrudan doğruya veya vekili aracılığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu önünde savunma hakkına sahiptir.

53/1983

24/1988

37/1992

(11) Duruşma, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasında veya Bakanlar Kurulunca sözkonusu yasaya dayanılarak çıkarılacak tüzüklerde öngörülen yöntem çerçevesinde yürütülür.

Bölüm 155 33/1982

27/1992

20/1998

(12) Öğretmenlere uygulanacak disiplin işlemlerinde duruşmaya ilişkin yöntem, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasında öngörülen seri yargılama (Summary Trial) yöntemine ilişkin kuralllara uygun olarak Kamu Hizmeti Komisyonunca hazırlanacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konacak bir tüzükle saptanır.

 

(13) Disiplin cezası takdir edilirken, ilgili öğretmenin hizmet durumu ve eylemin işleniş durumu gözönünde tutulur.

 

(14) Disiplin cezası verilmesine neden olan olay bir eylem veya davranışın yenilenmesi halinde, bu suçların ilk kez işlenmesinde uygulanan cezanın bir üst derecesindeki ceza verilebilir. Ancak birinci suç ile ikinci suç işlenmesi arasındaki iki yıllık sürenin geçmesi halinde yinelenme nedeniyle ceza artırması yoluna gidilemez.

Bölüm 154

3/1962

43/1963

15/1972

20/1974

31/1975

6/1983

22/1989

64/1989

11/1997

(15) Bir öğretmenin Ceza Yasası uyarınca aynı zamanda suç sayılan bir eylem ve davranışından ötürü yetkili mahkeme önünde hakkında ceza kovuşturması yapılması halinde başlatılmış olan disiplin soruşturması dava sonuna kadar durdurulur. Öğretmenin mahkemece beraat ettirilmesi halinde dava ile ilgili olmakla beraber itham konusu olmayan eylem ve davranışları ile ilgili bir disiplin suçundan ötürü disiplin kovuşturmasına tabi tutulabilir.

 

(16) Rüşvet, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak, hileli iflas ve yüz kızartıcı suçlardan ötürü yetkili bir mahkeme tarafından öğretmenin mahkum edilmiş olması, hakkında ayrıca disiplin cezası verilmesini engellemez. Bu nedenle öğretmenler hakkında mahkemece verilen karar bir yazı ile Bakanlığa ve Kamu Hizmeti Komisyonuna bildirilir.

 

(17) Görevden çekilerek veya emekliye çıkarak öğretmenlik görevinden ayrılmış öğretmenler hakkında disiplin kovuşturması açılmaz. Ancak görevi sırasında devleti maddi zarara sokan bir eylem veya davranışı sözkonusu ise hakkında dava açılabilir.

 

(18) Bir eylem veya davranış için birden fazla disiplin cezası verilemez.

 

(19) Disiplin cezaları kesinleştiği tarihten başlayarak geçerli olur ve uygulanır.

 

(20) Disiplin cezaları, öğretmenin sicil dosyasına işlenir.

 

(21) Görevden sürekli çıkarma cezası dışındaki disiplin cezalarına çarptırılmış olan öğretmenin uyarma ve kınama cezalarının verilmesinden bir yıl sonar; diğer cezaların verilmesinden iki yıl sonra Bakanlık ilgili sendika ile istişareden sonra gerekli bir yazı ile Kamu Hizmeti Komisyonundan ilgili öğretmenin sicilinden silinmesini ister. Ancak öğretmenin belirtilen süreler içindeki davranışları bu isteği haklı kılacak nitelikte olmalıdır. Kamu Hizmeti Komisyonu, gerekli gördüğü takdirde öğretmenin sicilindeki disiplin bölümünün yeniden düzenlenmesine karar verir. Bakanlığın, belirtilen süreler geçmiş olmasına karşın başvurmaması halinde bu fıkra uyarınca gerekli işlemin yapılması için ilgili öğretmenin doğrudan doğruya Kamu Hizmeti Komisyonuna başvurması hakkı doğar.

 

 

 

 

 

 

YEDİNCİ KISIM

Çeşitli Kurallar

 

Emeklilik Hakları Bakımından kabul edilen ve yaşların belirlenmesin-de gözetilen hizmetler

 

91. (1) Müdür, Müdür Muavini ile öğretmenlere, bu Yasaya ekli ikinci ve üçüncü cetvelde öngörülen maaş baremi içinde verilecek maaşın hizmet süresine uygun olarak belirlenmesinde, Öğretmen Kolejinden mezun olmadan önce yardımcı öğretmen olarak geçici statüde geçirilen hizmet süresi de dikkate alınır ve gerek maaş belirlenmesi gerekse emeklilik amaçları bakımından hizmetleri bir bütün olarak ele alınır ve değerlendirilir.

15.3/1995

(2) Müdür, Müdür Muavini ile öğretmenlere verilecek maaşın hizmet süresine uygun olarak ayarlanmasında (2)’nci fıkra kuralları yanında, aşağıdaki bendlerde öngörülen kurallar da gözetilir:

 

(a) Lise üstü öğrenim yapmış olanlara, ilk öğretim kadrosuna atanmadan önce Türkiye'de öğretmen olarak yaptıkları hizmet; Türkiye ve diğer ülkelerde Devletin temsilcilik ve bürolarında yapmış oldukları diğer hizmetleri; Kıbrıs'ta herhangi bir kamu görevinde geçirilen süreleri ve mücahitlik hizmetleri de dikkate alınır ve gerek bu madde amaçları gerekse emeklilik amaçları bakımından hizmet süresine eklenir.

1966-1970 döneminde Kıbrıs'taki durum nedeniyle Kıbrıs'a dönemeyerek Türkiye'de kamu veya özel kurumlarda görev yapmak zorunda kalanların bu hizmetleri de, belgelendirilmek koşuluyla, gerek bu madde amaçları gerekse emeklilik amaçları bakımından dikkate alınır.

 

(b) 20 Temmuz 1974'ten önce Devlete bağlı resmi daire olup da bu tarihten sonra kurum olan dairelerde, 31 Aralık 1978'e kadar çalıştıktan sonra öğretmenliğe geçen öğretmenlerin bu kurumlarda yapmış oldukları hizmetleri de dikkate alınır ve gerek bu madde, gerekse emeklilik amaçları bakımından hizmet süresine eklenir.

 

(3) Yukarıdaki (3)’üncü fıkranın (a) ve (b) bendi kuralları; Orta, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile pratik sanat okullarında öğretmenlik yapanlar hakkında da uygulanır ve bu bendlerde belirtilen hizmetleri gerek bu maaş ayarlaması gerekse emeklilik amaçları bakımından dikkate alınır ve değerlendirilir.

 

(4) Kesintisiz beş yıl süre ile müdür, müdür muavini, atölye şefi veya bölüm şefi olarak görev yapan veya kısmen müdür, kısmen müdür muavini, kısmen atölye şefi veya kısmen bölüm şefi olarak görev yapan bir öğretmenin bu gibi hizmeti emeklilik hakkı kazandıran hizmet sayılır.

 

Teknik ve yüksek danışma kurullarının oluşumu

 

92. Bu Yasanın uygulanması dolayısıyla ortaya çıkabilecek kurumsal sorunlar, kurumlara bağlı öğretmenlerin atama, çalışma saatleri, yükselmeleri, disiplin işlemleri, bir mevki, bir grup mevki veya bir bütün olarak öğretmenlik hizmetlerini ilgilendiren maaşlar, emeklilik çıkarları, bir mevki bir grup mevkii bir bütün olarak öğretmenlerin çalışma koşullarını ilgilendiren diğer konular ve eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili konuları düzenleyici nitelikteki yasa, tüzük ve yönetmelikleri görüşüp karara bağlayacak bir teknik kurul oluşturulur.

4.61/1991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik kurul, Bakanlık Müsteşarı başkanlığında ilköğretim ve/veya ortaöğretim ve/veya Mesleki-Teknik Öğretim Daire Müdürü ile Teftiş Dairesi Müdürü, ilgili Daire Müdürü, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı temsilcisi ve en çok üyesi olan iki öğretmen sendikasının ikişer temsilcisinden oluşur.

Teknik kurulun karara bağlayamadığı ihtilaflı konuları görüşüp sonuçlandırmak üzere Yüksek Danışma Kurulu oluşturulur. Yüksek Danışma Kurulu Eğitim, öğretim işleriyle ilgili Bakanın başkanlığında Bakanlık Müsteşarı, Ekonomi ve Maliye Bakanı, Çalışma Bakanı, en çok üyesi olan iki öğretmen sendikasınınn birer temsilcisinden oluşur.

Teknik kurul ile Yüksek Danışma Kurulunun toplanma ve çalışma yöntemleri ile yetkileri bir tüzükle belirlenir.

Teknik Kurul ile Yüksek Danışma Kurulunun alacağı kararları Bakan, Bakanlar Kuruluna ivedilikle sunmakla yükümlüdür.

Okullarda kitap ve kitaplık memuru bulundurul-ması

93. (a) Okullarda öğretmenlerin öğretim hizmetlerinde gereksindikleri kitap ve diğer yayınları bulundurmak için Bakanlık gerekli önlemleri alır.

(b) Okullarda kitaplık hizmetlerini karşılamak üzere, okulun öğrenci saıyısı ile kitaplığındaki kitap durumu dikkate alınarak, gereksinime göre kitaplık memuru bulundurulur.

Okullara verilecek kitaplık memuru sayısı ile kitaplıkların yönetimi bir tüzükle belirlenir.

 

Aylığın ödenme zamanı

2.24/2001

26/1977

9/1979

18/1980

26/1982

54/1982

14/1983

22/1983

20/1985

371986

14/1987

38/1987

3/1990

52/1990

35/1997

23/1998

36/2000

29/2001

38/2001

 

 

94. Öğretmenlerin aylıkları her ayın sonunda ödenir.

Ancak, öğretmenlerin özürsüz ve izinsiz çalışma saatlerine uymayıp görev yerinden ayrılması veya görev yerine gelmemesi halinde, görevi başında bulunmadığı günler veya saatler için aylık maaş veya ücret gerçekleştirilmez.

Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde Emeklilik Yasasının Üçüncü Kısım ve 34’üncü maddesi kuralları ile bu Yasanın 50’nci maddesi uygulanır.

 

Öğretmen-lerin sicilleri ve disiplin cezalarının sicile işlenmesi

 

95. (1) Her öğretmen için bir özlük dosyası ile bir sicil dosyası tutulur.

(2) Özlük dosyalarında öğretmenin eğitim ve öğrenim durumu, yaptığı görevler, sağlık raporları, hakkındaki yazışma, bilgi ve belgeleri bulunur.

(3) Sicil dosyalarında denetleme ve değerlendirme raporları, aldıkları ödüllerle disiplin cezaları ve nedenleri, sicil raporları değerlendirme sonuçları bulunur.

 

 

 

 

 

(4) Sicilin hangi esaslara göre ve nasıl düzenleneceği disiplin cezalarının sicile işlenmesi ve bu cezaların sicilden silinerek yeniden düzenlenmesi bu Yasaya dayanılarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir tüzükle belirlenir.

Öğretmen-lerin Hizmetiçi yetiştirilme-leri

 

96. Bakanlık, öğretmenlerin hizmete yatkınlıklarını sağlamak, görevlerinde etkinlik ve verimliliklerini artırmak, onları hizmetin gerektirdiği yeni bilgi ve becerilerle donatmak amacıyla eğitmek ve yetiştirmekle yükümlüdür.

 

Kreşlerin açılması

 

97. Bakanlık, köy ve kentlerde öğretmen çocuklarının da yararlanabileceği kreşler açar.

Öğretmenlik görevinin sona ermesi

98. Öğretmenlik görevi aşağıdaki hallerde sona erer:

(a) Kendi istekleri ile öğretmenlikten çekilmeleri halinde;

(b) Bu Yasa uyarınca Kamu Hizmeti Komisyonunca görevden sürekli uzaklaştırılmaları halinde;

(c)    Öğretmenin başvurması halinde Kamu Hizmeti Komisyonunca başka bir göreve atanması halinde;

26/1977

9/1979

18/1980

26/1982

54/1982

14/1983

22/1983

20/1985

371986

14/1987

38/1987

3/1990

52/1990

35/1997

23/1998

36/2000

29/2001

38/2001

 

(ç) Bu Yasa ve Emeklilik Yasası uyarınca emekliye ayrılması halinde;

 

 

 

(d) Bu Yasa uyarınca, Kamu Hizmeti Komisyonunca, adaylık süresi sonunda başarısız görülen adayların görevlerine son verilmesi halinde;

(e) Ölmesi halinde.

Çekilmeden doğacak durumlar

99. (1) Görevden çekilmek isteyen öğretmen, görevi ile ilgili olarak devir ve teslim ile yükümlü olduğu takdirde, bu işlemleri bitirmeden, ilgili makam öğretmenin görevinden çekilme işlemini gerçekleştirmez. İlgili makam bu işlemi en geç otuz gün içinde tamamlar.

Ancak, görevden çekilen öğretmenler; savaş, doğal afet ve olağanüstü hal gibi durumlarda yerlerine atananlar gelip görevi devralmadıkça görevlerini bırakamazlar.

 

(2) Öğretmenlerin yukarıdaki fıkra kurallarına uymayarak görevden çekilmeleri halinde, cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere, Devlete karşı vermiş oldukları her türlü mali zararlar kendilerine tazmin ettirilir.

 

 

 

 

Geçici Madde Öğretmen maaşlarının hizmet sürelerine uygun olarak ayarlanması ve öğretmenlerin yeni maaş baremlerine intibakları

 

SEKİZİNCİ KISIM

Geçici Kurallar

 

1. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan öğretmen maaşları ile ilgili kurallar gereğince öğretmenlik görevine atanmış bulunan bir öğretmene, bu Yasaya ekli ikinci ve üçüncü cetvellerde öngörülen yıllık maaş baremlerine göre verilecek maaş, hizmet sürelerine uygun olarak ayarlanır ve bu ayarlamada bu Yasanın 91’inci maddesi kurallları gözetilerek yeni maaş baremlerine intibakları 1 Ocak 1985 tarihi esas alınarak yapılır.

Ancak, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan yasa kurallarının uygulanması sonucunda, bu hizmet yıllarına karşılık barem içi artış hakkına hak kazanmış olanların, barem içi artışa hak kazanmadıkları hizmet yılları bu maddenin uygulanmasında gözönünde bulundurulmaz ve maaşları bu hizmet yılları diğer hizmet yılları toplamından çıkarılmak suretiyle belirlenir.

 

Geçici Madde Öğretmen Koleji öğretmen-lerinin ödenekleri

Üçüncü cetvel

 

2. Öğretmen Koleji ile ilgili yasa Meclisce kabul edilip yasalaşıncaya kadar, bu okulda görev yapan müdür, müdür muavini ve öğretmenlere, bu Yasaya ekli üçüncü cetvelde öngörülen maaş baremlerine ek olarak %8.25 oranında ek ödenek verilir.

 

3/1995 Sayılı Yasada yer alan Geçici Kurallar:

Geçici Madde

Maliye işleri ile görevli Bakanlıkça yapılan maaş düzenleme-lerinin korunması

 

(1) Maliye işleriyle görevli Bakanlıkça, 11/1994 sayılı Öğretmenler (Değişiklik Yasasının Üçüncü Cetvelinin sonunda yer alan yetkiye dayanılarak İkinci Cetvelde yer alan öğretmen maaşlarında yapılan düzenlemeler uyarınca belirlenen öğretmen maaşlarının uygulanmasına devam edilir ve İkinci Cetvel, bu şekilde yapılan düzenlemelerle birlikte okunur, yorumlanır ve uygulanır.

Geçici Madde

Kadrosu kaldırılan öğretmenlere ilişkin kurallar

 

2. (1) Bu Yasa ile kadroları kaldırılan Başöğretmenler, Başöğretmen “A”lar ve Başöğretmen “A” yardımcılarının, aşağıdaki (2)’nci fıkra kurallarına bağlı olarak bu Yasa ile kaldırılan kadroların yerine konan Müdür ve Müdür Muavini kadrolarına veya başka bir kadroya Kamu Hizmeti Komisyonunca atanıncaya veya emekliye ayrılıncaya kadar, kaldırılan kadrolarla ilişkileri devam eder ve tutmakta oldukları kadronun kendilerine kazandırmış olduğu tüm haklardan yararlanırlar.

 

(2) İlk uygulamada:

(A) Bu Yasa ile ihdas edilen Müdür kadrolarına, bu Yasanın 8’inci maddesi ile kaldırılan Esas Yasanın 18’inci maddesinin (1)’inci fıkrasında belirlenen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte Başöğretmen “A” olarak görev yapanlar ile en az iki yıl süreyle Başöğretmen olarak hizmet etmiş olanlar atanabilirler. Atanmada ve görev yerlerinde öncelik hakları vardır.

 

(B) Bu Yasa ile ihdas edilen Müdür Muavini kadrolarına ise, bu Yasanın 8’inci maddesinin (2)’nci fıkrası kurallarına bakılmaksızın, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte Başöğretmen veya Başöğretmen “A” Yardımcısı olarak görev yapanlar atanabilirler. Atanmada ve görev yerlerinde öncelik hakları vardır.

 

 

20/2000 Sayılı Yasada yer alan Geçici Kurallar1

Geçici Madde

1. Erkek Sanat Yüksek Okulu mezunu olup öğretmen diplomasına sahip

olan ve halen “Teknik Öğretim Görevlisi” kadrosunda çalışan personel,

bu Yasanın 26’ncı maddesinin (2)’nci fıkrası kuralları uyarınca belirtilen özel nitelikleri taşıdıkları için “Öğretmen” kadrosuna intibak etiirilir. Bu şekilde intibakı yapılan personel, öğretmen statüsünün kendilerine kazandırdığı haklardan yararlanır ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullarda Atölye ve Meslek Dersleri Öğretmeni olarak görev yapar.

 

 

DOKUZUNCU KISIM

Son Kurallar

 

Ek çalışma ve öğretim yılı hazırlık ödeneği

5.61/1991

 

100.(1) 56’ncı maddedeki ek çalışma ödeneğinin verilmesi, bu maddede belirtilen tüzüğün çıkarılmasına ve her mali yıl bütçesinde münhasıran bu maksat için tahsisat bulunmasına ve konulan tahsisat miktarının açılmasına bağlıdır.

3.20/1999

(2) 56’ncı maddede öngörülen ek çalışma ödeneği, çift tedrisat yapan okullarda, öğetmen eksikliği nedeniyle zorunlu olduğu hallerde uygulanır.

4.19/1995

45/2006

 

(3) Her ders yılı başında tüm öğretmenlere, yürürlükte olan asgari ücretin 1.75 katı olacak şekilde “Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneği” verilir.

 

 

Branş Tahsisatı, Atölye Tahsisatı, Özel Tahsisat

3.65/1999

45/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36/2004

45/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45/2006

 

 

100A. (1) (A) Genel Orta Öğretim ve Mesleki Teknik Öğretime bağlı

ortaokul, lise ve pratik sanat okullarında görev yapan

öğretmenlere, maaşlarının %4 (yüzde dört)’ü

oranında “Branş Tahsisatı” verilir. Ancak Karpaz ve Tatlısu bölgelerinde görev yapan öğretmenlere maaşlarının %5 (yüzde beş)’i oranında, Branş Tahsisatı verilir.

Sözkonusu tahsisat, emeklilik amaçları bakımından dikkate alınmaz.

(B) Genel Orta Öğretim ve Mesleki Teknik Öğretime bağlı

ortaokul, lise ve pratik sanat okullarında görev yapan

Atölye öğretmenlerine, maaşlarının %5 (yüzde

beş)’i oranında “Atölye Tahsisatı” verilir.

Sözkonusu tahsisat, emeklilik amaçları bakımından dikkate alınmaz. Ayrıca bu tahsisattan yararlanan öğretmenler yukarıda öngörülen “Branş Tahsisatı”ndan yararlanamazlar.

Bu fıkra amaçları bakımından “Atölye Öğretmeni”,

Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretime bağlı

ortaokul, lise ve pratik sanat okullarında görev yapan ve

görevi gerreği atölyede ders veren öğretmeni anlatır.

(C) İlköğretim Dairesine bağlı ilkokullarda görev yapan öğretmenlere, maaşlarının %4 (Yüzde dört)’ü oranında “Özel Tahsisat” verilir. Ancak, Karpaz ve Tatlısu bölgelerinde görev yapan öğretmenlere maaşlrının %5 (Yüzde beş)’i oranında, birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere ise maaşlarının %6 (Yüzde altı)’sı oranında “Özel Tahsisat” verilir. Her iki kıstasa girecek öğretmen varsa bu tahsisatlardan en yükseğinden yararlandırılır.

Sözkonusu tahsisat, emeklilik amaçları bakımından dikkate alınmaz.

 

(2)   İlköğretim, Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretime bağlı Karpaz Bölgesindeki okullarda görev yapan ve görev yerine asgari 40 km. Uzaklıkta ikamet eden öğretmenlere veya bölgede kendisi veya eşi adına tapulu evi olmayan ve lojman olanağı sağlanamaması halinde bölgede kirada oturan öğretmenlere, Karpaz Bölgesindeki kiralar esas alınarak Kira Takdir Komisyonunun takdir edeceği tutarda kira ödeneği verilir.

 

Bu Yasanın 89’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrası ile İkinci Cetvelde Öngörülen “B Öğretmen” ve “A Öğretmen” Kademeleri Arasındaki Mahsup İşlemleri

45/2006

 

100.B. 60/2005 sayılı Öğretmenler (Değişiklik) Yasası uyarınca 89’uncu maddenin 1)’inci fıkrasının (a) bendine göre hak sahibi olanlar bu Yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren almış oldukları barem içi artış miktarının 1,20 tutarı bu Yasanın 2’nci maddesi uyarınca değiştirilen İkinci Cetvelde öngörülen “B Öğretmen” olunduğunda kazanılacak barem içi artış miktarından mahsup edilir, kalan miktar ise “A Öğretmen” olunduğunda alınacak kademe miktarından düşülür. 89’uncu maddenin (1)’inci fıkrasının (b) bendine göre hak sahibi olanların ise, bu Yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilgili madde uyarınca almış oldukları bir barem içi artış miktarı kadar tutar iptal edilir.

 

 

Yetkili Sendikalar ile Protokol İmzalama

 

36/2004

 

101. Öğretmenlerin işveren ile ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal durumlarını korumak geliştirmek, çalışma esaslarını düzenlemek amacıyla en çok üyeye sahip iki öğretmen sendikası ile işveren olarak hükümet adına Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık arasında her yıl görüşme yapılır. Uyuşmaya varıldığı takdirde bir sözleşme ile bağlanan konular ilgili yılda uygulanmak üzere hayata geçirilir. Yasal düzenleme gerektiren konular Cumhuriyet Meclisine sunulur.

 

 

Uygulama Yetkisi

 

102. Bu Yasayı, eğitim ve öğretim işleriyle görevli Bakanlık yürütür.

 

 

Tüzük yapma yetkisi

 

 

103. Bu Yasanın uygulanmasını sağlamak ve emrettiği konuları düzenlemek amacıyla Bakanlar Kurulu tüzükler yapabilir.

 

Yürürlüğe giriş, uygulama ve yürürlükten kaldırma

 

104.(1) Bu Yasa, (2)’nci fıkrada öngörülen özel kurallar saklı kalmak koşuluyla, Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

(2) Bu Yasanın mali kuralları, 2 Ocak 1985 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

 

Ancak, 91’inci maddenin (1)’inci ve (5)’inci fıkrası kuralları 1 Mart 1970 tarihinden sonra emekliye ayrılanlar hakkında, sadece emeklilik maaşlarının düzenlenmesi bakımından uygulanır.

10/1970

12/1973

18/1974

28/1975

17/1976

4/1982

13/1982

29/1982

45/1982

6/1984

6/1985

(3) Bu Yasanın yürülüğe girdiği tarihte, 1970 Öğretmenler Yasası, bu tarihe kadar yapılan ve yapılması gereken işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılır.

 


60/2006

6/2008

33/2008

 

BİRİNCİ CETVEL

ÖĞRETMEN KADROLARI

(Madde 6)

 

A. GENEL ORTAÖĞRETİM, MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETMEN KADROLARI:

 

Kadro Adı

Genel Ortaöğretim

Mesleki Teknik

Toplam

Müdür

37

21

58

Müdür Muavini

132

42

174

Bölüm Şefi

175

35

210

Atölye Şefi

15

43

58

Öğretmen

1620

480

2100

Teknik Öğretim

Görevlisi

(Öğ. Usta)

 

 

-

 

 

47

 

 

47

 

Genel Toplam:

 

 

 

1979

 

668

 

2647

 

 

 

 

 

B. İLKOKUL, ANAOKUL VE ÖZEL EĞİTİM OKULLARI ÖĞRETMEN KADROLARI:

 

Kadro Adı

Kadro Sayısı

Müdür

110

Müdür Muavini

114

Öğretmen

1353

Özel Eğitim Öğretmeni

40

 

Genel Toplam:

 

 

1617

 

 

 

C. KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMEN KADROLARI:

 

Kadro Adı

Kadro Sayısı

Köy Kadın Kursu Öğretmeni

42

 

 

D. SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KADROLARI:

 

Kadro Adı

Kadro Sayısı

Sözleşmeli Öğretmen

30

 

6/2008

E. ÖĞRETMEN YARDIMCISI KADROLARI:

 

Kadro Adı

Kadro Sayısı

Öğretmen Yardımcısı

100

 

 

 

 

 

4        Bölüm Şefi olarak atanan bir öğretmen, aşağıdaki maaş baremi çerçevesinde maaş çekmeye hak kazanır:

 

20.644,00 x 586,03 23.574,15 x 725,88

27.929,43 x 1,147,78 32.520,55 x 1.306,14

36.438,97 x 1,270,00 37.708,97 x 1.596,14

39.305,11 x 975,00 41,255,11

 

Bölüm Şefi olarak atanan bir Öğretmen, bulunduğu kademeden bir kademe ilerleyerek maaş çekmeye hak kazanır.

 

 

------------------------

 

 

56/2007

6/2008

33/2008

-EK-

 

İKİNCİ CETVEL

(MADDE 8(1))

ÖĞRETMENLERE 1 OCAK 2007 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK YILLIK MAAŞLAR İLK, ORTA, MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM KURUMLARI VE ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLER İLE KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENLERİNİN YILLIK MAAŞLARI

 

1-

Bakanlığın Daimi Kamu Hizmeti Görevlisi olan Okul Öncesi İlk, Orta ve Mesleki Teknik Öğretim Kurumlarındaki öğretmenlerin Maaş Baremi aşağıda gösterildiği gibi olur:

 

 

25.289,75 x 717,90

-

28.879,25 x 889,22

 

34.214,57 x 1.406,07

-

39.838,85 x 1.600,06

 

46.239,09

 

 

 

2-

Bir Üniversite veya Akademik bakımdan bir üniversiteye denk bir okul olduğu bir kararname ile belgelenen bir Yüksek Okul mezunu olan ve bu evsafa ek olarak nazari ve tatbiki bir öğretim kursu sonunda alınan bir Pedagoji sertifikasına sahip olan öğretmenler; Erkek ve Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulları ile Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Mezunlarının maaşları yukarıda 1'inci maddede gösterilen maaş bareminde 26.725,55 .-YTL kademesinde başlar.

3-

Bir Üniversite ve Akademik bakımdan bir Üniversiteye denk olduğu bir kararname ile belgelenen bir Yüksek Okul veya İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu olan öğretmenlerin maaşları; yukarıdaki 1'inci maddede gösterilen maaş bareminde 26.007,65.-YTL kademesinden başlar.

 

Ancak iki yıllık deneme süresi sonunda başarıları saptanan öğretmenler de yukarıdaki 2'nci maddeye dahil olurlar ve Pedagoji Sertifikasına sahip olan öğretmenler gibi işlem görürler.

 

4-

Yukarıdaki 2'nci ve 3'üncü maddelerin kapsamına girmeyen ve öğretmenlik niteliğini kazandıran ve öğretim süresi 3 yıldan az olmayan bir Yüksek Öğretim Kurumu (Kıbrıs Türk Öğretmen Koleji dahil) mezunu olan öğretmenlerin maaşları; yukarıdaki birinci maddede gösterilen maaş bareminde 25.289,75.-YTL kademesinden başlar.

Ancak bu madde kapsamına giren ve;

 

(1)

Öğretim süresi 3 yıldan fazla olan Yüksek Okul mezunları, bu maaş bareminde 3 yıl üstündeki yıl sayısı kadar barem içi artış alırlar. Birden fazla Yüksek Okuldan Mezun olan Öğretmen için, anılan Öğrenim süresi devam ettikleri Yüksek Okulların Öğretim süreleri toplamı olarak alınır.

 

 

(2)

Öğretim süresi 3 yıldan az olan bir Yüksek Okulun (Kıbrıs Türk Öğretmen Koleji dahil) öğretim süresi daha sonra 3 yıla yükseltilmiş ise, bu gibi okuldan mezun olan öğretmenlerin öğretim süresi, 3 yıldan az olan öğretim sürelerine bakılmaksızın, 3 yıldan az olmayan bir Yüksek Öğretim Kurumu mezunu olan Öğretmenler gibi sayılır ve bu gibi Öğretmenler bu maddede belirtilen maaşa hak kazanırlar.

 

 

(3)

Ancak, (1)'inci ve (2)'nci fıkralar kapsamında olan Öğretmenlerin mezun oldukları Öğretmen Okullarının süreleri 4 yıla çıkarılmışsa, bu gibi öğretmenlerin öğrenim sürelerine bakılmaksızın, 4 yıldan az olmayan bir Yüksek Öğretim Kurumu mezunu olan Öğretmenler gibi sayılır ve bu gibi öğretmenlerin maaşları, yukarıdaki 2'nci maddede belirtildiği gibi olur.

 

5-

(1)

Bakanlığın Daimi Kamu Hizmeti Görevlisi olan İlk, Orta ve Mesleki Teknik Öğretim Kurumlarındaki öğretmenlerden olup Devlet hizmetinden 20 (yirmi) yılını dolduran ve öğretmen bareminin son kademesinde en az bir yıl çalışan her öğretmen, “B” Öğretmen kademesine geçer ve maaşları 47.194,62.- YTL olur.

 

 

(2)

Bakanlığın Daimi Kamu Hizmeti Görevlisi olan İlk, Orta ve Mesleki Teknik Öğretim Kurumlarındaki öğretmenlerden olup Devlet hizmetinde 25 (yirmi beş) yılını dolduran ve yukarıdaki (1)’inci fıkrasında yer alan “B” öğretmen kademesinde en az 1 yıl çalışan her öğretmen “A” Öğretmen kademesine geçer ve bu kademeye geçen öğretmenlerin maaşları 48.394,62.- YTL olur.

 

6-

Bakanlığın Daimi Kamu Hizmeti Görevlisi olan Teknik Öğretim Görevlilerinin, lise mezunu Köy Kadın Kursu Öğretmenlerinin ve Lise Üstü Öğrenimi olmayıp da halen Daimi Kadro’da bulunan İlkokul Öğretmenlerinin maaşları aşağıda gösterildiği gibidir:

 

 

25.995,66 x 559,,62

-

28.793,76 x 689,47

 

32,241.11 x 801.07

-

36,246.46 x 979.50

 

41,143.96 x 1,252.35

-

46.153,36

 

 

Lise üstü öğrenimi olan Teknik Öğretim Görevlileri ve Köy Kadın Kursu Öğretmenleri, ve Öğretmen Yardımcıları, her başarılı öğrenim yılına karşılık, dahil oldukları baremde birer barem içi artış almaya hak kazanırlar.

 

7-

(1)

Bakanlığın Daimi Kamu Hizmeti Görevlisi olan Teknik Öğretim Görevlilerinin, lise mezunu Köy Kadın Kursu öğretmenleri ile lise üstü öğrenimi olmayıp da halen Daimi Kadro’da bulunan İlkokul Öğretmenlerinden, Devlet hizmetinde 20 (yirmi) yılını dolduran ve bareminin son kademesinde en az bir yıl çalışan her öğretmen “B” Öğretmen kademesine geçer ve maaşları 43.107,09.- YTL olur.

 

 

(2)

Bakanlığın Daimi Kamu Hizmeti Görevlisi olan Teknik Öğretim Görevlilerinin, lise mezunu Köy Kadın Kursu öğretmenleri ile lise üstü öğrenimi olmayıp da halen Daimi Kadro’da bulunan İlkokul Öğretmenlerinden, Devlet hizmetinde 25 (yirmi beş) yılını dolduran ve yukarıdaki (1)’inci fıkrasında yer alan “B” öğretmen kademesinde en az 1 yıl çalışan her öğretmen “A” Öğretmen kademesine geçer ve maaşları 43.989,13 .-YTL olur.

 

---------------------

 

 

56/2007

ÜÇÜNCÜ CETVEL

(MADDE 8(2))

 

İLK, ORTA VE MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ

MÜDÜR, BAŞMUAVİN, MÜDÜR MUAVİNİ, BÖLÜM ŞEFİ VE ATÖLYE ŞEFLERİNİN MAAŞ BAREMLERİ

 

1-

Herhangi bir okula Müdür olarak atanan bir öğretmen aşağıdaki maaş baremi çerçevesinde maaş çekmeye hak kazanır:

 

25.289,75 x 717,90

-

28.879,25 x 889,22

 

34.214,57 x 1.406,07

-

39.838,85 x 1.600,06

 

44.639,03 x 1.555,80

48.394,62 x 1.194,41

-

-

46.194,83 x 2.199,79

50,783,44 x 980,03 - 52.743,50

 

Müdür olarak atanan bir öğretmen, bulunduğu kademeden dört kademe; Müdür olarak atanan bir Bölüm Şefi, bulunduğu kademeden üç kademe; Müdür olarak atanan Müdür Muavini veya Atölye Şefi, bulunduğu kademeden iki kademe; Müdür olarak atanan bir Baş muavin bulunduğu kademeden bir kademe ilerleyerek maaş çekmeye hak kazanır.

 

2-

Baş Muavin olarak atanan Müdür Muavini aşağıdaki maaş baremi çerçevesinde maaş çekmeye hak kazanır:

 

25.289,75 x 717,90

-

28.879,25 x 889,22

 

34.214,57 x 1.406,07

-

39.838,85 x 1.600,06

 

44.639,03 x 1.555,80

-

46.194,83 x 2.199,79

 

48.394,62 x 1.194,41

-

50.783,44 x 980.03 - 51.763,47

 

Baş Muavin olarak atanan bir Müdür Muavini bulunduğu kademeden bir kademe ilerleyerek maaş çekmeye hak kazanır.

 

3-

Müdür Muavini ve Atölye Şefi olarak atanan bir öğretmen aşağıdaki maaş baremi çerçevesinde maaş çekmeye hak kazanır:

 

25.289,75 x 717,90

 

28.879,25 x 889,22

 

34.214,57 x 1.406,07

 

39.838,85 x 1.600,06

 

44.639,03 x 1.555,80

 

46.194,83 x 2.199,79

 

48.394,62 x 1.194,41

 

50,783,44

 

Müdür Muavini veya Atölye Şefi olarak atanan bir öğretmen; bulunduğu kademeden iki kademe; Müdür Muavini veya Atölye Şefi olarak atanan bir Bölüm Şefi; bulunduğu kademeden bir kademe ilerleyerek maaş çekmeye hak kazanır.

 

4-

Bölüm Şefi olarak atanan bir öğretmen, aşağıdaki maaş baremi çerçevesinde maaş çekmeye hak kazanır:

 

25.289,75 x 717,90

 

28.879,25 x 889,22

 

34.214,57 x 1.406,07

 

39.838,85 x 1.600,06

 

44.639,03 x 1.555,80

 

46.194,83 x 2.199,79

 

48.394,62

 

 

 

Bölüm Şefi olarak atanan bir öğretmen bulunduğu kademeden bir kademe ilerleyerek maaş çekmeye hak kazanır. ”