Skip Navigation Linkskamu-calisanlarinin-aylik-ve-diber-odeneklerinin-duzenlenmesi-yasasi-icduzeni

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası İçdüzeni

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Ekim 2010 tarihli Dokuzuncu Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Kamu Çalışanlarının Aylık ( Maaş – Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası” Anayasanın 94’üncü maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

 

 

KAMU ÇALIŞANLARININ AYLIK (MAAŞ-ÜCRET) VE DİĞER ÖDENEKLERİNİN

DÜZENLENMESİ YASASI

İÇDÜZENİ

 

 

Madde 1.

 

Kısa İsim

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

 

Madde 2.

Tefsir

 

 

Madde 3.

Amaç

 

 

Madde 4.

Kapsam

 

 

Madde 5.

Temel İlkeler

 

 

Madde 6.

Hizmetlerin Yürütülmesi ve İstihdam Şekilleri

 

 

 

 

İKİNCİ KISIM

Genel Haklar

 

 

Madde 7.

Aylık (Maaş-Ücret) Hakkı BİRİNCİ CETVEL, İKİNCİ CETVEL

 

 

Madde 8.

Onüçüncü Maaş İkramiyesi

 

 

Madde 9.

Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı

 

 

Madde 10.

Barem İçi Artış Ödeneği Hakkı

 

 

Madde 11.

Ek Çalışma Ödeneği Hakkı

 

 

Madde 12.

Vardiya Ödeneği Hakkı

 

 

Madde 13.

Ödenek Hakkı ve Tahsisat Hakkı

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sınıflandırma ve Kadrolar

 

 

Madde 14.

Kamu Görevlisinin Başka Görevde Çalıştırılamayacağı

 

 

Madde 15.

Sınıflara İlişkin Ortak Kurallar

 

 

Madde 16.

Kadroların Atanma ve Yükselme Amaçları İçin Ayrımı

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

İlerleme ve Yükselmeler

 

 

Madde 17.

Kademe İlerlemesinin Koşulları

 

 

Madde 18.

Yükselme Yeri Kadroları İçin Derece Yükselmesinin Koşulları

 

 

Madde 19.

Bir Alt Derecenin Görevlerinin Yürütülmesi

 

 

Madde 20.

Bir Sınıftan Başka Bir Sınıfa Geçme

 

 

 

 

BEŞİNCİ KISIM

Barem ve Aylığa İlişkin Kurallar

 

 

Madde 21.

Genel Aylık (Maaş-Ücret) Baremleri BİRİNCİ CETVEL, İKİNCİ CETVEL

 

 

Madde 22.

Hizmet Sınıflarının ve Sınıflar İçindeki Derecelerin Maaş Kademeleri ÜÇÜNCÜ CETVEL

 

 

Madde 23.

Yüksek Öğrenimli Polis Hizmetleri Sınıfı ile Orta Öğrenimli Polis Hizmetleri Sınıfına Uygulanacak Baremler

 

 

Madde 24.

Öğretmenlik Hizmetleri Sınıfı ile Yardımcı Eğitim Hizmetleri Sınıfına Uygulanacak Barem ve Yükselmeler

 

 

Madde 25.

Derece İçinde Kademe Artışlarının Uygulanması ve Derecelerin Kademeleri

 

 

Madde 26.

Adaylıkların Aylıkları

 

 

Madde 27.

Kademe Aylığı

 

 

Madde 28.

Adaylıkta Geçirilen Süre

 

 

Madde 29.

Kademe İlerlemesinde Yöntem

 

 

Madde 30.

Derece Değişikliğinde ve Sınıf Değiştirmede Aylık

 

 

ALTINCI KISIM

Çeşitli Kurallar

 

Madde 31.

Yurt Dışındaki Kamu Görevlilerine Uygulanacak Ödenekler

 

 

Madde 32.

Özel Yasalarda Yer Alan Aylık (Maaş-Ücret) Düzenlemeleri ile İlgili Kurallar

 

 

Madde 33.

Bağımsız Organ veya Kuruluşlar ile İlgili Kurallar

 

 

Madde 34.

Barem Uyumlaştırılmasına İlişkin Kural

 

 

 

 

YEDİNCİ KISIM

Geçici ve Son Kurallar

 

Geçici Madde 1.

Tüzüklerin Yayımlanma Süresi ve Koruma

 

 

Madde 35.

Yürütme Yetkisi

 

 

Madde 36.

Yürürlüğe Giriş

 

 

Sayı: 47/2010

 

KAMU ÇALIŞANLARININ AYLIK (MAAŞ-ÜCRET) VE DİĞER ÖDENEKLERİNİN DÜZENLENMESİ YASASI

 

 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

 

Kısa İsim

1. Bu Yasa, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası olarak isimlendirilir.

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

 

Tefsir

2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

 

“Aylık (Maaş-Ücret)”, Devlette veya bu Yasanın 4’üncü maddesinde belirtilen diğer kamu kurum ve kuruluşlarda çalışanlara, hizmetleri karşılığında, kadroya dayanılarak ay üzerinden verilen parayı anlatır.

 

“Bakanlar Kurulu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır.

 

“Derece”, sınıf içinde görevin önem ve sorumluluğunun artışı ile ayarlı yükselme adımını anlatır.

 

Devlet”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini anlatır.

 

“Kamu Çalışanı”, Devlette veya bu Yasanın 4’üncü maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarda, asıl ve sürekli veya aday kamu görevlisi, sözleşmeli veya geçici memur, geçici veya daimi işçi olarak veya başka statüde çalışmakta olanları anlatır.

 

“Kamu Görevi”, Devletin veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği ve genel ve katma bütçelerden veya bunlara bağlı fon veya döner sermayelerden aylık (maaş-ücret) alınarak yapılan görevleri anlatır.

 

“Kamu Görevlisi”, Devletin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevleri yerine getiren ve genel ve katma bütçelerle bunlara bağlı fon veya döner sermayelerden, aylık (maaş-ücret) alan sürekli personeli anlatır.

6/2009

75/2009

37/2010

“Kamu Sağlık Çalışanı”, bu Yasa amaçları bakımından Kamu Sağlık Çalışanları Yasası altında ona verilen anlamı anlatır.

 

“Katma Bütçeli veya Döner Sermayeli Kurum ve Kuruluşlar”, kendi öz gelirleri olmasına karşın, genel bütçeden (Devlet bütçesinden) de katkı alarak, görev alanları içine giren kamu hizmetlerini yürüten kamu kurum ve kuruluşlarını anlatır ve özel yasalarında fon veya döner sermayeli oldukları belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsar.

 

“Ödenek”, bu Yasa amaçları bakımından, bu Yasanın 13’üncü maddesinde belirtilen mali menfaatleri anlatır.


 

25/1985

33/1985

11/1986

32/1987

14/1988

34/1988

14/1989

3/1990

52/1990

13/1991

61/1991

12/1992

50/1992

5/1993

11/1994

44/1994

3/1995

19/1995

60/1995

14/1996

17/1997

2/1998

15/1998

4/1999

20/1999

49/1999

65/1999

16/2000

20/2000

11/2001

24/2001

32/2001

22/2002

4/2003

64/2003

31/2004

36/2004

29/2005

60/2005

45/2006

60/2006

33/2007

56/2007

6/2008

33/2008

38/2008

71/2009

 

“Öğretmen”, bu Yasa amaçları bakımından Öğretmenler Yasası altında ona verilen anlamı anlatır.


 

64/1993

51/1994

52/2000

69/2006

“Özürlü Personel”, Özürlüleri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası uyarınca istihdam edilenleri anlatır.

 

“Performans Değerlendirme Formu”, aday ve/veya sürekli kamu görevlisi ile birinci değerlendirme amiri tarafından mutabakata varılarak bir sonraki yıl için yapılan ve iş planı içeren performans ölçmeye yarayan ve kamu görevlileri hakkında olumlu veya olumsuz görüşler ile kesin öneriler içeren formu anlatır. Bu tanım diğer kamu çalışanlarının kendi özel yasalarında veya mevzuatlarında yer alan performans değerlendirme yöntemlerini (sicil) de kapsar.

 

 

Amaç

3. Bu Yasanın amacı, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Devlette veya bu Yasanın 4’üncü maddesinde belirtilen diğer kamu kurum ve kuruluşlarda çalışmaya başlayanların aylık (maaş-ücret) ve diğer ödeneklerini, genel maaş kademelerini, kadro kademelerini, hizmet sınıfı olanların hizmet sınıflarının ve derecelerinin maaş kademelerini, kademe ilerlemelerini, hizmet sınıfı olanların sınıfları içinde yükselmelerini ve hizmet sınıflarını değiştirmelerini, hizmet sınıfı olmayanların, bulundukları kadro içinde ilerlemelerini, başka kadrolara geçmelerini ve yükselmelerini düzenlemektir.

 

Kapsam

 

 

 

 

 

 

 

 

7/1979

3/1982

12/1982

4.

(1)

Bu Yasa kuralları, Devletin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevlerde, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra çalışmaya başlayan, genel ve katma bütçelerden veya bunlara bağlı döner sermayelerden aylık (maaş-ücret) alanlara uygulanır. Bu Yasada düzenlenen mali kurallar dışında bu Yasada düzenlenmeyen ancak bu Yasaya ters düşmeyen kurallarla ilgili olarak yerine göre Kamu Görevlileri Yasası veya kendi özel yasa veya diğer mevzuat kuralları ile toplu iş sözleşmesi kuralları uygulanır.

44/1982

42/1983

5/1984

29/1984

50/1984

2/1985

10/1986

13/1986

 

 

Devlette veya bu madde kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarda, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra sözleşmeli veya geçici personel olarak veya işçi olarak çalışmaya başlayanlar hakkında da bu Yasada düzenlenen özel kurallar uygulanır.


 

30/1986

31/1987

11/1988

33/1988

13/1989

 

 

 

34/1989

73/1989

8/1990

19/1990

42/1990

49/1990

11/1991

85/1991

11/1992

35/1992

3/1993

62/1993

10/1994

15/1994

53/1994

18/1995

12/1996

19/1996

32/1996

16/1997

24/1997

13/1998

40/1998

6/1999

48/1999

4/2000

15/2000

20/2001

43/2001

25/2002

60/2002

3/2003

43/2003

63/2003

69/2003

5/2004

35/2004

20/2005

32/2005

59/2005

10/2006

44/2006

72/2006

3/2007

 

 

 


 

57/2007

97/2007

11/2008

23/2008

34/2008

54/2008

82/2009

 

 

 

 

 

(2)

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra aşağıda belirtilen kurum veya kuruluşlarda çalışmaya başlayanlara da bu Yasada düzenlenen mali kurallar uygulanır:

 

 

 

51/1984

27/1985

27/1988

32/1988

6/1990

53/1990

76/1991

56/1995

36/1996

9/1997

21/2001

26/2002

47/2002

13/2003

57/2003

19/2005

50/2005

46/2006

55/2008

70/2009

87/2009

 

 

(A)

Güvenlik Kuvvetlerine bağlı subay, astsubay, erbaş ve erler ile güvenlik kuvvetlerinde görev yapan sivil kamu görevlileri, Sivil Savunma Teşkilatı personeli, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasasına bağlı olarak çalışanlar, polis mensupları ve aynı Yasa altında görev yapan sivil hizmet görevlileri hakkında, kendi özel yasalarında aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın mali kurallar açısından bu Yasada düzenlenen kurallar uygulanır. Diğer konularda kendi özel Yasa kuralları uygulanır.

 

 

 

(B)

Öğretmenler hakkında kendi özel yasalarında aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın mali kurallar açısından bu Yasada düzenlenen kurallar uygulanır.

 

 

 

(C)

Kamu Sağlık Çalışanları hakkında kendi özel yasalarında aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın mali kurallar açısından bu Yasada düzenlenen kurallar uygulanır.

 

 

 

(Ç)

Sayıştay Başkan ve Üyeleri dışında Sayıştay çalışanları hakkında kendi özel yasalarında aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın mali kurallar açısından bu Yasada düzenlenen kurallar uygulanır.


 

 

 

37/1975

32/1977

49/1977

15/2005

 

 

(D)

Kamu tüzel kişiliklerinde, kamu kuruluşlarında, yerel kuruluşlarda, en az %10 (yüzde on) oranında Devlet ve kamu iştiraklerinde, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Yönetim, Denetim ve Gözetim) Yasası kapsamına giren kurumlarda, döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda, katma bütçeli kurum ve kuruluşlarda, Devletin yönetiminde veya denetiminde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda, Vakıflar ve Vakıflar İdaresinde, Merkez Bankasında, Kalkınma Bankasında veya belediye birliklerinde, bu Yasa kuralları veya bu Yasa kuralları esas alınarak Kamu Görevlileri Yasası veya bağlı oldukları özel kurallar çerçevesinde göreve başlayan kişilere, bu madde kapsamında bulunan herhangi bir göreve kimin tarafından ve hangi şekilde atandığına veya görevlendirildiğine bakılmaksızın, doğrudan doğruya veya gönderme yoluyla herhangi bir göreve atanması veya seçilmesi halinde, Kamu Görevlileri Yasasında veya kendi özel yasalarında veya Dairelerin (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasalarında aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın mali kurallar açısından bu Yasada düzenlenen kurallar uygulanır.

 

 

 

 

Ancak, bu fıkra kapsamına giren Üniversitelerde akademik kadrolarda profesör, doçent veya yardımcı doçent olarak görev yapanlara bu Yasada belirtilen aylık (maaş-ücret) kuralları uygulanmaz.

 

 

 

(E)

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Yönetim, Denetim ve Gözetim) Yasası kapsamına giren kurumların personel yasaları ile hizmetlerin özel nitelikleri nedeniyle bu Yasaya bağlı kurumlardaki hizmet sınıflarından farklı olarak ihdas edilebilecek hizmet sınıflarında çalışanlar için veya hizmet sınıfı olmayan kadrolarda çalışan kamu çalışanları için bu Yasaya bağlı kurumlarda uygulanan genel maaş-ücret rejimini bozacak aylık (maaş-ücret) veya ödenek öngörülmez ve aynı hizmet nitelikleri taşıyan hizmetlerin sınıflandırılmasında bu Yasadaki hizmet sınıfları ve bu sınıflar için öngörülen maaş baremleri ve diğer mali menfaatler bakımından uygunluk ve denklik sağlanacak yasal tedbirlerin alınması zorunludur.


 

 

 

(3)

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra siyasal kamu görevine seçilen ve/veya atananlara kendi özel yasalarında aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın mali kurallar açısından bu Yasada düzenlenen kurallar uygulanır.

 

 

(4)

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu Yasa kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarda veya Devlette çalışmaya başlayan özürlü personele kendi özel yasalarında aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın mali kurallar açısından bu Yasada düzenlenen kurallar uygulanır.

 

 

(5)

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte Devlette veya bu Yasa kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aday kamu görevlisi, geçici işçi, geçici personel, sözleşmeli personel veya başka herhangi bir statüde çalışmakta olup da bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yeni bir statüye geçenlere bu Yasa kuralları uygulanmaz.

 

Temel İlkeler

5.

(1)

Devlet kamu hizmetleri, bu hizmetlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayrılır.

 

 

(2)

Kamu çalışanlarının, yaptıkları hizmet için gerekli bilgilere ve yetişme koşullarına uygun biçimde, hizmet sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme olanağı elde etmeleri kariyer, kıdem ve sınav sistemine dayandırılır.

 

 

(3)

Devlet kamu hizmetleri görevlerine girme, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme, görevin sona erdirilmesi liyakat sistemine dayandırılır ve bu sistemin eşit olanaklarla uygulanmasında kamu çalışanları liyakata bağlanarak güvenliğe sahip kılınır.

 

Hizmetlerin Yürütülmesi ve

6.

(1)

Kamu hizmetleri, sürekli personel, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle yürütülür.

İstihdam Şekilleri

 

(2)

Bu Yasa amaçları bakımından:

“Sürekli Personel”, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevlere atanan, genel ve katma bütçeli veya döner sermayeli kurum ve kuruluşlardan aylık alan ve bu Yasada bundan böyle kamu görevlisi olarak anılacak olan kişileri anlatır.


 

 

 

 

“Geçici Personel”, tamamen geçici nitelikteki kamu hizmetlerini sürdürmek üzere ve Personel Dairesinin sözkonusu hizmetlerin geçici personelle yürütülmesinin gerekli olduğu hususunda belirteceği uygunluk bildirimi ile Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın mali açıdan belirteceği uygunluk bildirimine dayanılarak, ilgili kurumun, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın ve Personel Dairesinin imzaları ve bu kurumlarca yapılacak uygun bir sınav ile Çalışma Dairesinde işsiz olarak kayıtlı bulunanlar arasından bu Yasaya bağlı kurumlarca bir Bütçe Yılını aşmayan geçici süreler için hizmete alınan ve kendisi ile hizmet akdi yapılan işçi sayılmayan kişileri anlatır.

 

 

 

Tamamen geçici statüde istihdam edilen geçici personelin istihdam süreleri, ilgili kurumun talebi üzerine Personel Dairesinin belirteceği uygunluk bildirimi ile Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın mali açıdan belirteceği uygunluk bildirimine bağlı olarak uzatılabilir.

 

 

 

“Sözleşmeli Personel”, özel bir meslek ve uzmanlık öğrenim ve bilgisini gerektiren, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği gibi belirli ayrıklı görevlerde kurumların, bu Yasadaki esaslara uygun olarak kuruluş ve görev yasaları veya tüzüklerinden alacakları yetkiye dayanılarak, geçici süreli ve sözleşme ile çalıştıracakları yerli ve yabancı kişileri anlatır.

 

 

 

26/1977

9/1979

18/1980

26/1982

54/1982

14/1983

22/1983

20/1985

3/1986

14/1987

38/1987

4/1990

50/1990

35/1997

23/1998

36/2000

29/2001

38/2001

23/2002

30/2002

21/2003

71/2003

14/2004

30/2005

61/2005

64/2006

98/2007

49/2008

69/2009

40/2010

 

16/1976

12/1979

9/1981

43/1982

26/1985

36/1988

14/1990

20/1991

45/1998

22/2001

32/2002

9/2003

56/2003

12/2005

29/2007

16/2008

42/2008

79/2009

 

73/2007

80/2009

 

 

Bunların hizmete alınmaları ve sözleşmelerinin yenilenmesi, ilgili kurumun önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca, sözleşme koşullarına bağlı olarak yapılır. Ancak, sözleşmeli personel, Emeklilik Yasası, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasasının ilgili maddelerinde aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik maaşı/yaşlılık aylığı çekmeyen kişilerdir. Bu kural, Üniversitelerde Akademik ünvana sahip ve sözleşmeli personel olarak çalışan profesör, doçent ve yardımcı doçentlere uygulanmaz. Sözleşmeli personel ile imzalanacak sözleşmelerin süreleri her defa için iki yılı aşamaz ve herhangi bir zamanda iptal şartını içerir.

 

 

 

“İşçi”, bu Yasa amaçları bakımından geçici ve daimi işçileri anlatır.

 

 

 

 

7/1979

3/1982

12/1982

44/1982

42/1983

5/1984

29/1984

50/1984

2/1985

10/1986

13/1986

30/1986

31/1987

11/1988

33/1988

13/1989

34/1989

73/1989

8/1990

19/1990

42/1990

49/1990

11/1991

85/1991

11/1992

35/1992

3/1993

62/1993

10/1994

15/1994

53/1994

18/1995

12/1996

19/1996

32/1996

16/1997

24/1997

13/1998

40/1998

6/1999

48/1999

4/2000

15/2000

20/2001

43/2001

25/2002

60/2002

3/2003

43/2003

63/2003

69/2003

5/2004

35/2004

20/2005

32/2005

59/2005

10/2006

44/2006

72/2006

3/2007

57/2007

97/2007

11/2008

23/2008

34/2008

54/2008

82/2009

 

 

 

Geçici İşçi; bu Yasa amaçları bakımından, Devlette veya bu Yasanın 4’üncü maddesinde belirtilen diğer kamu kurum ve kuruluşlarda, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra bir hizmet akdine dayanarak Kamu Görevlileri Yasasında düzenlenen hizmet sınıfları dışında kalan görevleri yerine getirmek üzere geçici olarak atanan ve Emeklilik Yasası, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasasının ilgili maddelerinde aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik maaşı/yaşlılık aylığı çekmeyen kişilerdir.

 

 

 

Daimi İşçi; Yukarıdaki geçici işçi tanımına uygun olarak en az 3 ay kesintisiz hizmeti tamamlayıp bu Yasada belirlenen işçi kadrolarına sürekli olarak atanan kişilerdir.

 

 

 

İşçiler ile ilgili diğer konular hakkında kendi özel mevzuat kuralları uygulanır.

 

 

 

İKİNCİ KISIM

Genel Haklar

 

Aylık (Maaş-Ücret) Hakkı

BİRİNCİ CETVEL İKİNCİ

7. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Devlette veya bu Yasanın 4’üncü maddesinde belirtilen diğer kamu kurum ve kuruluşlarda çalışmaya başlayanlara, hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak, ay üzerinden aylık (maaş-ücret) verilir. Aylık (maaş-ücret), bu Yasaya ekli Birinci ve İkinci Cetvelde belirtilir.

CETVEL

 

(1)

Sözleşmeli personel maaşları Bakanlar Kurulunca belirlenir. Sözleşme koşulları bu ücretlere göre tanzim edilir.

 

 

(2)

İşçilere bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde belirtilen ücretler uygulanır.

 

 

(3)

Bu Yasa kapsamında görevlendirilen geçici personel ve geçici işçilere, statülerine bağlı olarak, bu Yasa kapsamında görevlendirildikleri hizmet sınıfına veya göreve sürekli olarak atanan kişilerin girdikleri ilk derecenin ilk kademesinden başlayıp, ilk derecenin son kademesine kadar olmak üzere uygulanan maaş ve ücretler uygulanır.

 

Onüçüncü

Maaş İkramiyesi

8.

(1)

Bu Yasa kapsamında çalışanlara Aralık ayı içerisinde ve yılda bir kez olmak üzere onüçüncü maaş ikramiyesi ödenir.

Ancak, Aralık ayından önce kamu görevinden ayrılanlara, ayrıldıkları tarihteki son maaşları dikkate alınarak yıl içerisinde çalıştıkları aylar üzerinden (Pro-Rata) doğru orantılı olarak onüçüncü maaş ikramiyesi ödenir.

 

 

(2)

Onüçüncü maaş, tahsisatlar hariç olmak üzere Aralık ayı maaşına eşit tutarda her yıl sonu verilen bir ikramiyedir.


 

 

 

(3)

Onüçüncü maaş ikramiyesinden gelir vergisi dışında başka herhangi bir kesinti yapılmaz.

 

 

(4)

Onüçüncü maaş ikramiyesi, emeklilik menfaatlerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

 

 

(5)

Onüçüncü maaş ikramiyesi, kamu görevlisinin atanma şekline bakılmaksızın ilgili mali yıl döneminde hizmete girdiği tarih dikkate alınarak o yıl içerisinde çalıştığı hizmet süreleri ile orantılı olarak ödenir. Bu ödemede, onbeş günün altında olan hizmet süresi onbeş güne, onbeş gün ve üzerinde yapılan hizmet süresi ise aya tamamlanır.

 

 

(6)

Onüçüncü maaş ikramiyesi, yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslar çerçevesinde, bu Yasa kapsamında çalışmış olup da emekliye ayrılmış olanlara, sözleşmeli ve geçici personel ile işçilere de ödenir.

 

 

(7)

Bu Yasa kapsamında çalışanlara onüçüncü maaş ikramiyesi dışında herhangi bir isim altında ve herhangi bir şekilde, maaş, ikramiye veya benzeri ödeme yapılamaz.

 

 

 

 

Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı

9. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu Yasa kapsamında çalışanlar ile bu Yasa kapsamında çalışıp da emekliye ayrılanlara, Devlette veya bu Yasanın 4’üncü maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarda halen çalışmakta olanlar ile emekli olanlara yürürlükte olan yasalar uyarınca verilmekte olan hayat pahalılığı ödeneği aynen uygulanır.

 

Barem İçi Artış Ödeneği Hakkı

7/1979

3/1982

12/1982

44/1982

42/1983

5/1984

29/1984

50/1984

2/1985

10/1986

13/1986

30/1986

31/1987

11/1988

33/1988

13/1989

34/1989

73/1989

8/1990

19/1990

42/1990

49/1990

11/1991

85/1991

11/1992

35/1992

3/1993

62/1993

10/1994

15/1994

53/1994

18/1995

12/1996

19/1996

32/1996

16/1997

24/1997

13/1998

40/1998

6/1999

48/1999

4/2000

15/2000

20/2001

43/2001

25/2002

60/2002

3/2003

43/2003

63/2003

69/2003

5/2004

35/2004

20/2005

32/2005

59/2005

10/2006

44/2006

72/2006

3/2007

57/2007

97/2007

11/2008

23/2008

34/2008

54/2008

82/2009

10. Bu Yasaya bağlı olarak Devlette ve bu Yasanın 4’üncü maddesinde belirtilen diğer kamu kurum ve kuruluşlardaki kamu çalışanları, bu Yasa ve bu Yasaya ters düşmeyen Kamu Görevlileri Yasası kuralları veya kendi özel mevzuat kuralları çerçevesinde, girdikleri sınıfın derece kadrosu için bu Yasada öngörülen baremlerinde belirtilen ve kademe ilerlemesine karşılık teşkil eden barem içi artışlarını kademe ilerlemesinin başlangıç tarihinden başlayarak ve bu Yasadaki performans değerlendirilmesi ile ilgili kurallara uygun olarak her yıl düzenli bir biçimde alırlar. Kendi özel mevzuatlarında hizmet sınıfı bulunmayan kamu çalışanları da, atandıkları kadro için bu Yasada öngörülen baremlerde belirtilen ve kademe ilerlemesine karşılık teşkil eden barem içi artışlarını kademe ilerlemesinin başlangıç tarihinden başlayarak ve her yıl aynı kurallar çerçevesinde alırlar.

 

 

 


 

Ek Çalışma

Ödeneği Hakkı

11.

(1)

Günlük çalışma saatleri dışında çalışmayı gerektirecek nitelikli olduğu Maliye İşleriyle Görevli Bakanlıkça saptanan hizmetlerde ve özel yasalarda belirtilen durumlarda, bu Yasaya bağlı kurumlarda çalışan kamu görevlilerine, aşağıdaki fıkralarda belirtilen esaslar çerçevesinde, ek çalışma ödeneği verilir.

 

 

(2)

Ek çalışma ödeneği, normal çalışma ve idari tatil günleri için bire bir nokta bir (1.1), hafta sonu tatilleri ile diğer resmi tatil günleri için bire bir nokta beş (1.5) olarak ödenir.

 

 

(3)

Ek çalışma ödeneğinin hesaplanmasında, çalışma saatleri açısından, bu Yasada öngörülen aylık çalışma süreleri esas alınır ve tatil günleri hesaplamada dikkate alınmaz. Bu hesaplamada ayrıca, kamu görevlisinin brüt aylığının ay içerisindeki çalışma saatlerine bölünmesiyle belirlenen saat başı birimi esas alınır ve yukarıda belirtilen bire bir nokta bir (1.1) ve bire bir nokta beş (1.5) kıstası bu ilkeler çerçevesinde uygulanır.

 

 

(4)

Ek çalışma, ücret dışında herhangi bir yolla karşılanamaz ve en geç bir ay içinde ödenir.

 

 

(5)

Üst kademe yöneticileri sınıfına giren kamu görevlilerine hiçbir şekilde ek çalışma ödeneği verilmez.

 

 

(6)

Atanma koşullarında ek çalışma yapmaları öngörülen geçici personel ile sözleşmeli personele verilen ek çalışma ödeneğinin hesaplanmasında ise bu madde kuralları uygulanır.

 

 

(7)

Kamu görevlileri Maliye İşleriyle Görevli Bakanlıktan onay almak kaydıyla aşağıdaki istisnai durumlar dışında aylık brüt maaşının % 25 (yüzde yirmi beş)’inden fazla ek çalışma ödeneğine hak kazanacak şekilde çalıştırılamaz. Elzem konularda Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın onayı ile bu oran %50 (yüzde elli)’ye çıkarılabilir.

 

 

Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık bu madde kurallarındaki yetkisinin kullanılmasını kadro, oran ve süre bakımından sınırlarını çizerek kurum ve kuruluşların yönetimine devredebilir.


 

 

 

Bu madde kuralları; kamu tüzel kişiliklerinde, kamu kuruluşlarında, yerel kuruluşlarda, en az % 10 (yüzde on) oranında Devlet ve kamu iştiraklerinde, kamu iktisadi teşebbüslerinde, döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda, katma bütçeli kurum ve kuruluşlarda, Devletin yönetiminde veya denetiminde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda, Vakıflar ve Vakıflar İdaresinde, Merkez Bankasında, Kalkınma Bankasında veya belediye birliklerinde, bu Yasa kuralları çerçevesinde veya bu Yasa kuralları esas alınarak bağlı oldukları özel kurallar çerçevesinde görev yapan kişilerin, bu madde kapsamında bulunan herhangi bir göreve kimin tarafından ve hangi şekilde atandığına veya görevlendirildiğine bakılmaksızın, doğrudan doğruya veya gönderme yoluyla herhangi bir göreve atanması veya seçilmesi halinde, bu Yasa kuralları uyarınca veya kendi özel yasalarında veya Dairelerin (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) yasalarında aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın o yasalar altında düzenleme yapılıncaya kadar tümüne uygulanır.

 

6/2009

75/2009

37/2010

 

(8)

Kamu sağlık çalışanlarına, yukarıdaki (7)’nci fıkra kuralları uygulanmayıp, Kamu Sağlık Çalışanları Yasasının 25’inci maddesinin (6)’ncı fıkra kuralları uygulanır.

 

 

(9)

Bu Yasa amaçları bakımından bu madde kurallarına bağlı olarak günlük sekiz saatlik ve haftalık çalışma saatlerinden fazla olmamak koşuluyla çalışan emniyet mensupları ek çalışma ödeneği almaya hak sahibidirler.

 

 

 

 

Vardiya Ödeneği Hakkı

12.

(1)

Bu Yasanın kapsamında olup da vardiya, rota veya düzensiz mesai usulü ile çalışması öngörülen kamu çalışanlarına brüt aylık maaş veya ücretlerinin %15’ine kadar vardiya ödeneği verilir.

Vardiya ödeneği emeklilik amaçları bakımından dikkate alınmaz.

 

 

(2)

Vardiya, rota veya düzensiz mesai usulü ile çalışacak kamu çalışanları ve vardiya çalışma usul ve esasları, Başbakanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle belirlenir.

 

 

 

 

Ödenek Hakkı ve Tahsisat Hakkı

13. Bu Yasa kapsamında çalışanlara, bu Yasaya ekli Birinci ve İkinci Cetvel esas alınarak, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte Devlette veya bu Yasanın 4’üncü maddesinde belirtilen diğer kamu kurum ve kuruluşlarda aynı hizmette bulunanlara uygulanan oranlar (saat karşılığı ve/veya sabit rakam olarak belirlenenler hariç) dahilinde ek ödenek ve tahsisat verilir.


 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

Sınıflandırma ve Kadrolar

 

Kamu Görevlisinin Başka Görevde Çalıştırıla-

14. Hiçbir kamu görevlisi, Kamu Görevlileri Yasası ve bu Yasadaki istisnalar saklı kalmak koşuluyla, sınıfının dışında bir sınıfta ve sınıfının içindeki derecesinden daha aşağı derecedeki bir görevde çalıştırılamaz.

mayacağı

7/1979

3/1982

12/1982

44/1982

42/1983

5/1984

29/1984

50/1984

2/1985

10/1986

13/1986

30/1986

31/1987

11/1988

33/1988

13/1989

34/1989

73/1989

8/1990

19/1990

42/1990

49/1990

11/1991

85/1991

11/1992

35/1992

3/1993

62/1993

10/1994

15/1994

53/1994

18/1995

12/1996

19/1996

32/1996

16/1997

24/1997

13/1998

40/1998

6/1999

48/1999

4/2000

15/2000

20/2001

43/2001

25/2002

60/2002

3/2003

43/2003

63/2003

69/2003

5/2004

35/2004

20/2005

32/2005

59/2005

10/2006

44/2006

72/2006

3/2007

57/2007

97/2007

11/2008

23/2008

34/2008

54/2008

82/2009

Ancak, bu Yasa kurallarına uygun olarak aynı hizmet sınıfı içinde bir üst dereceye terfi edenler amirlerinin görevlendirmesi halinde alt derecelerin görevlerini de yapmaya devam ederler.

 

 

 

Sınıflara İlişkin Ortak Kurallar

15. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra kamu görevine girenlerin hizmet sınıfları ile ilgili ortak kurallar aşağıdaki gibidir:

 

 

(1)

Yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarında, bulunduğu kadro görevi ile ilgili yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlar ile lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara, gireceği kadro görevinde aranan koşullar arasında olmaması halinde, Personel Dairesi tarafından bulunduğu kadro görevi ile ilgili uygunluk bildirimi verilmesi koşulu ile bulundukları derece içerisinde bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara ve doktora yapanlara bulundukları derece içerisinde üç kademe ilerlemesi uygulanır.

 

 

 

Bulunduğu kadro görevi ile ilgili master derecesi alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan bir kamu görevlisine, bulunduğu kadro görevi ile ilgili doktora yapması halinde iki kademe ilerlemesi uygulanır.

 

 

 

Bu fıkra amaçları bakımından “lisans üstü ihtisas sertifikası”, en az bir öğrenim yılı süresine eşit bir süre öğrenim görmek koşuluyla alınmış olan ihtisas sertifikasını anlatır.


 

 

 

(2)

En az üç yıllık orta öğrenim gerektiren hizmet sınıflarından birine giren kamu görevlilerine, bulundukları kadro görevi ile ilgili ön lisans diploması almaları halinde, gireceği kadro görevinde aranan koşullar arasında olmaması halinde Personel Dairesi tarafından bulunduğu kadro görevi ile ilgili uygunluk bildirimi verilmesi koşulu ile bir kademe ilerlemesi uygulanır.

 

Kadroların Atanma ve

16. Kadrolar, atanma ve yükselme amaçları için aşağıdaki ayrıma bağlı tutulurlar:

Yükselme Amaçları İçin

 

(1)

İlk atanma yeri olan kadrolar: Bu kadrolara hizmet içinden veya dışından atanma yapılabilir.

Ayrımı

 

(2)

İlk atanma ve yükselme yeri kadroları: Bu kadrolara hizmet içinden atanma veya terfi yapılabileceği gibi doğrudan doğruya hizmet dışından da atanma yapılabilir.

 

 

 

Bu kadrolar herhangi bir hizmet sınıfının en alt derecedeki kadroları olabileceği gibi, en alt derece üzerindeki herhangi bir derecedeki kadrolar da olabilir.

 

 

(3)

Yükselme yeri kadroları: Bu kadrolar hizmet içinden aynı hizmet sınıfında bir alt derecedeki kamu görevlilerinin bir üst dereceye terfi ettirilmesi veya bu Yasanın 20’nci maddesi kuralları uyarınca sınıf değiştirmek suretiyle doldurulur.

 

 

 

Ancak, müdür muavini kadrolarının doldurulmasında, aynı hizmet sınıfının bir alt derecesinde olma koşulu veya üniversite mezuniyeti veya yüksek öğrenim gerektiren Mesleki ve Teknik Hizmet Sınıfları ile üniversite mezuniyeti veya yüksek öğrenim gerektiren Genel Hizmet Sınıflarının I. derecesinde olmak koşulu aranır.

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

 

İlerleme ve Yükselmeler

 

Kademe İlerlemesinin Koşulları

7/1979

3/1982

12/1982

44/1982

42/1983

5/1984

29/1984

50/1984

2/1985

10/1986

13/1986

30/1986

31/1987

11/1988

33/1988

13/1989

34/1989

73/1989

8/1990

19/1990

42/1990

49/1990

11/1991

85/1991

11/1992

35/1992

3/1993

62/1993

10/1994

15/1994

53/1994

18/1995

12/1996

19/1996

32/1996

16/1997

24/1997

13/1998

40/1998

6/1999

48/1999

4/2000

15/2000

20/2001

43/2001

25/2002

60/2002

3/2003

43/2003

63/2003

69/2003

5/2004

35/2004

20/2005

32/2005

59/2005

10/2006

44/2006

72/2006

3/2007

57/2007

97/2007

11/2008

23/2008

34/2008

54/2008

82/2009

17.

(1)

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu Yasanın 4’üncü maddesi kapsamında bir göreve atananların, atandıkları kadro görevi için saptanmış maaş baremleri içindeki kademelerde ilerlemesi için, Kamu Görevlileri Yasasında veya kendi özel mevzuatlarında düzenlenen disiplin cezaları ile ilgili kuralları saklı kalmak koşuluyla, aşağıdaki koşulların bulunması gerekir:

 

 

 

(A)

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmak;

 

 

 

(B)

Kamu görevlileri için, o yıl içerisinde olumsuz değerlendirilmemiş olmak, diğer kamu çalışanları için ise olumsuz değerlendirilmemiş olup en az 60 puan almış olmak; ve

 

 

 

(C)

Bulunduğu derece içinde ilerleyebileceği bir kademe bulunmak.

 

 

(2)

Bu madde kuralları bu Yasanın 4’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (A) bendinde belirtilen kişilere uygulanmaz.

 

 

 

 

Yükselme Yeri Kadroları İçin

Derece

18. Her kurumun kendi özel mevzuatlarında bulunan bir hizmet sınıfı içinde bir alt dereceden bir üst dereceye yükselmenin koşulları aşağıda belirtildiği gibidir:

Yükselmesinin

Koşulları

 

(1)

Kamu çalışanının bir üst dereceye yükselebilmesi için halen hizmet gördüğü kadro görevinde ve bulunduğu derecede en az 7 yıl çalışmış olması; ve

 

 

(2)

Hizmet gördüğü kadro derecesi üzerinde aynı hizmet sınıfı içerisinde bir üst derecenin bulunması gerekir.

 

 

(3)

Kamu çalışanının bir üst dereceye müracaat edebilmesi için son beş yıllık performans değerlendirme formunda olumlu değerlendirilmiş olması ve kamu görevlileri dışındaki kamu çalışanları için değerlendirme ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. En son doldurulan performans değerlendirme formunda kamu çalışanının bir üst dereceye yükselebilecek nitelikte bulunduğunun bağlı bulunduğu kurumca belirtilmiş ve Kamu Hizmeti Komisyonunca veya kamu çalışanının görev yapmakta olduğu kurumda terfi ile görevlendirilmiş birimce de kabul edilmiş olması gerekir. Kamu çalışanlarının bir üst dereceye, kamu görevlileri için Kamu Hizmeti Komisyonu, diğer kamu çalışanları için ise terfi ile görevli birim tarafından yükseltilebilmesi için, müracaat eden kamu çalışanlarının son beş yıllık performans değerlendirme formlarının, bağlı bulundukları kurumlarca kamu görevlileri için Kamu Hizmeti Komisyonuna diğer kamu çalışanları için ise terfi ile görevli birime gönderilmesi zorunludur. Kamu Hizmeti Komisyonu ve terfi ile görevli birim yapacağı değerlendirmede bu formları esas alır.


 

 

 

(4)

Kamu çalışanının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından veya kamu çalışanının görev yapmakta olduğu kurumda terfi ile görevlendirilmiş birim tarafından yapılacak yükselme sınavında 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olması gerekir.

 

 

(5)

Bu madde kuralları bu Yasanın 4’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (A) bendinde belirtilen kamu çalışanlarına uygulanmaz.

 

 

(6)

Bu madde kurallarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Başbakanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle belirlenir.

 

Bir Alt Derecenin Görevlerinin

Yürütülmesi

19. Bulunduğu hizmet sınıfı içinde yeterlik sınavını geçerek bir üst dereceye yükselen kamu görevlileri atandıkları kadronun hizmet şemasında bulunan görev yetki ve sorumlulukları yerine getirirler. Terfi aldıkları kadro görevleri yanında terfi öncesi bulunduğu derecenin görev, yetki ve sorumluluklarını da amirinin görevlendirmesi halinde yürütmeye devam ederler.

 

 

Bir Sınıftan Başka Bir Sınıfa Geçme

 

 

 

 

 

7/1979

3/1982

12/1982

44/1982

42/1983

5/1984

29/1984

50/1984

2/1985

10/1986

13/1986

30/1986

31/1987

11/1988

33/1988

13/1989

34/1989

73/1989

8/1990

19/1990

42/1990

49/1990

11/1991

85/1991

11/1992

35/1992

3/1993

62/1993

10/1994

15/1994

53/1994

18/1995

12/1996

19/1996

32/1996

16/1997

24/1997

13/1998

40/1998

6/1999

48/1999

4/2000

15/2000

20/2001

43/2001

25/2002

60/2002

3/2003

43/2003

63/2003

69/2003

5/2004

35/2004

20/2005

32/2005

59/2005

10/2006

44/2006

72/2006

3/2007

57/2007

97/2007

11/2008

23/2008

34/2008

54/2008

82/2009

20.

(1)

Kamu çalışanlarının aynı öğrenim koşulu gerektiren hizmet sınıfları içerisinde (yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıfları veya orta öğrenim veya ortaokul öğrenimi gerektiren hizmet sınıfları) eşit dereceler arasında, sınıf değiştirebilmeleri için, geçecekleri sınıf ve derece için açık kadro bulunması ve açık kadro niteliğini kazanmış olması, performans değerlendirme formunda olumlu değerlendirilmiş olmaları, bu Yasada ve Kamu Görevlileri Yasasında veya kurumların ve hizmet teşkilatlarının kuruluş ve görev yasalarında veya ilgili mevzuatlarında belirtilen niteliklere (bir alt derecede ve o derece için öngörülen süre kadar çalışmış olmak koşulu hariç) sahip olmaları ve girebilecekleri eşit dereceler için, yapılması öngörülen sınavlarda başarı göstermeleri koşuldur.


 

 

 

(2)

Kamu çalışanlarının aynı öğrenim koşulu gerektiren hizmet sınıfları içerisinde bu Yasanın 18’inci maddesi kurallarına bakılmaksızın derece yükselmesi yolu ile sınıf değiştirebilmeleri için, geçecekleri sınıf ve derece için, açık kadro bulunması ve açık kadro niteliğini kazanmış olması, performans değerlendirme formunda olumlu değerlendirilmiş olmaları, bu Yasada ve Kamu Görevlileri Yasasında veya kurumların ve hizmet teşkilatlarının kuruluş ve görev yasalarında veya ilgili mevzuat kurallarında belirtilen niteliklere sahip olmaları ve girebilecekleri derece için yapılacak sınavlarda başarı göstermeleri koşuldur. Ayrıca, derece yükselmesi yolu ile sınıf değiştirebilmesi için halen bulunduğu kadro derecesinde en az 7 yıl çalışmış olması koşuldur.


 

 

(3)

Yüksek öğrenim kurumlarından birini bitirmiş oldukları halde, orta öğrenim gerektiren hizmet sınıflarında bulunan kamu çalışanları geçecekleri sınıf veya görev için bu Yasada ve Kamu Görevlileri Yasasında veya kurumların ve hizmet teşkilatlarının kuruluş ve görev yasalarında veya ilgili mevzuatlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları ve yapılacak sınavlarda başarı göstermeleri koşuluyla, yüksek öğrenim gerektiren, meslekleri ile ilgili hizmet sınıflarından birinin veya yüksek öğrenim gerektiren genel hizmet sınıflarından birinin en alt derecesine geçebilirler. Bu şekilde sınıf değiştirebilmek için geçecekleri sınıf ve derece için açık kadro bulunması ve açık kadro niteliğini kazanmış olması ve performans değerlendirme formunda olumlu değerlendirilmiş olmaları koşuldur. Ancak, en son hizmet gördüğü kadro derecesinde en az 7 yıl çalışmış olma koşulu aranmaz.

 

 

(4)

Orta öğrenim kurumlarından birini bitirmiş oldukları halde, ortaokul öğrenimi gerektiren hizmet sınıflarında bulunan kamu çalışanları, geçecekleri sınıf veya görev için bu Yasada ve Kamu Görevlileri Yasasında veya kurumların ve hizmet teşkilatlarının kuruluş ve görev yasalarında veya ilgili mevzuatlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları ve yapılacak sınavlarda başarı göstermeleri koşuluyla, en az üç yıllık orta öğrenim gerektiren Mesleki ve Teknik Hizmet Sınıfları ile Genel Hizmet Sınıflarının en alt derecesine geçebilirler. Bu şekilde sınıf değiştirebilmek için geçecekleri sınıf ve derece için açık kadro bulunması, açık kadro niteliğini kazanmış olması ve performans değerlendirme formunda olumlu değerlendirilmiş olmaları koşuldur.

 

 

 

Ancak, en son hizmet gördüğü kadro derecesinde o derece için öngörülen en az 7 yıl çalışmış olma koşulu aranmaz.


 

 

 

(5)

Bu madde kuralları, bu Yasanın 4’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (A) bendinde belirtilen kamu çalışanlarına uygulanmaz.

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ KISIM

Barem ve Aylığa İlişkin Kurallar

 

Genel Aylık

21. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra,

(Maaş-Ücret) Baremleri

BİRİNCİ CETVEL

İKİNCİ CETVEL

 

(1)

Devlette veya bu Yasanın 4’üncü maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarda çalışmaya başlayanlara uygulanacak olan bu Yasada yer alan dereceler içinde her kademeye karşılık teşkil eden aylık (maaş-ücret) tutarları ve her maaş kademesi ilerlemesine karşılık teşkil eden aylık kademe artış tutarları, bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde öngörülmektedir.

 

 

(2)

Güvenlik Kuvvetlerinde, güvenlik kamu görevlileri (muvazzaf subay, astsubay, aylıkçı er ve erbaşlar) olarak çalışmaya başlayanlara uygulanacak olan bu Yasada yer alan dereceler içinde her kademeye karşılık teşkil eden aylık (maaş-ücret) tutarları ve her maaş kademesi ilerlemesine karşılık teşkil eden aylık kademe artış tutarları bu Yasaya ekli İkinci Cetvelde öngörülmektedir.

 

 

 

 

Hizmet Sınıflarının ve Sınıflar İçindeki Derecelerin Maaş Kademeleri

ÜÇÜNCÜ CETVEL

22.

(1)

Bu Yasada öngörülen hizmet sınıfları ile bu sınıflar içindeki derecelerin maaş kademeleri bu Yasaya ekli Üçüncü Cetvelde gösterilmektedir. Üçüncü Cetvelde düzenlenen hizmet sınıfları tanımı ile görev kapsamı ve sınıfa girebilme koşulları kurumların kendi yasalarındaki anlamı taşır. Üçüncü Cetvelde yer alan hizmet sınıfları dışında kalan ancak kurumların kendi özel yasa veya mevzuatlarında mevcut olan kadrolarda bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra istihdam edilenlerle ilgili olarak, bu Yasaya bağlı kurumlarda uygulanan genel aylık (maaş-ücret) rejimine uygun ve denk düzenleme yapılır.

 

 

 

Ancak, kendi özel yasa ve mevzuatlarında bu yönde düzenleme yapılıncaya kadar, bu kadrolarda, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra çalışmaya başlayacak olanlara Üçüncü Cetvelde öngörülen hizmet sınıfları ve sınıflar içindeki derece ve kademelerle ilgili aylık (maaş-ücret) veya dengi aylık (maaş-ücret) uygulanır.

Bu fıkra kuralları, Devlette veya bu Yasanın 4’üncü maddesinde belirtilen tüm kamu kurum ve kuruluşlarda çalışanlara da aynen uygulanır.


 

 

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Hizmetleri Sınıfının I’inci derecesinden aylık (maaş-ücret) çeken kamu görevlileri, çekmekte oldukları kadro kademesinin tavanına ulaştıktan sonra, ortaokul üstü sınıflarından ibaret veya bu sınıfları ihtiva eden okul müdürlerine, bu Yasa kuralları çerçevesinde verilen maaş kademesinin tavanına ulaşıncaya kadar, bu Yasada öğretmenlere uygulanan maaş tavanı ile anılan okul müdürlerinin maaş tavanı arasındaki ilerlemeleri almaya devam ederler.

 

 

(3)

Herhangi bir hizmet sınıfına atanan bir kamu çalışanı, ilgili maddelerin öngörmüş olduğu koşullara uygun olarak alacağı kademe ilerlemesiyle, bulunduğu derecenin son kademesine kadar ilerlemeye devam eder. Bulunduğu dereceden sonra gelen bir üst derecenin kademelerinin maaşını çekebilmesi için bir üst dereceye terfi etmesi koşuldur.

 

 

 

 

Yüksek Öğrenimli Polis Hizmetleri Sınıfı ile Orta Öğrenimli Polis Hizmetleri Sınıfına

23. Polis Memuru (İtfaiye Memuru dahil), Polis Çavuşu (İtfaiye Çavuşu dahil), Polis Müfettiş Muavini (İtfaiye Müfettiş Muavini dahil), Polis Müfettişi (İtfaiye Müfettişi dahil), Başmüfettiş (İtfaiye Başmüfettişi dahil), Polis Müdür Muavini (İtfaiye Müdür Muavini dahil), Polis Müdürü (İtfaiye Müdürü dahil), Polis Genel Müdür Yardımcısı ve Polis Genel Müdürünün maaş baremleri, bu Yasaya ekli Birinci Cetvel esas alınarak düzenlenmiştir.

Uygulanacak

Baremler

 

(1)

Yüksek öğrenimli Polis Hizmetleri Sınıfına uygulanacak barem ve yükselme:

 

 

 

Bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde yüksek öğrenimli hizmet sınıflarında polis hizmetleri sınıfı için öngörülen III’üncü derece, barem 9’un (3)’üncü kademesinden başlar ve I’inci Derecenin son kademesine kadar ilerler.

 

 

(2)

Orta Öğrenimli Polis Hizmetleri Sınıfına uygulanacak barem ve yükselme:

 

 

 

Bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde orta öğrenimli hizmet sınıflarında polis hizmetleri sınıfı için öngörülen IV’üncü derece, barem 5’in (4)’üncü kademesinden başlar ve I’inci Derecenin son kademesine kadar ilerler.

 

 

 

 

Öğretmenlik Hizmetleri Sınıfı ile Yardımcı Eğitim Hizmetleri Sınıfına

24. İlk, orta, mesleki ve teknik öğretim kurumları ve özel eğitim okullarındaki öğretmenler, teknik öğretim görevlileri, köy kadın kursu öğretmenleri ve öğretmen yardımcıları ile müdür, baş muavin, müdür muavini, bölüm şefi ve atölye şeflerinin maaş baremleri bu Yasaya ekli Birinci Cetvel esas alınarak düzenlenmiştir.

Uygulanacak Barem ve Yükselmeler

 

(1)

İlk, orta, mesleki ve teknik öğretim kurumlarındaki öğretmenlerin maaş baremi, bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde Yüksek Öğrenimli Hizmetler Sınıflarında öngörülen barem ve karşılıklarıdır.


 

 

 

(2)

Bir Üniversite veya Akademik bakımdan bir üniversiteye denk bir okul olduğu bir kararname ile belgelenen bir Yüksek Okul mezunu olan ve bu evsafa ek olarak nazari ve tatbiki bir öğretim kursu sonunda alınan bir pedagoji sertifikasına sahip olan öğretmenler ile Erkek ve Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulları ile Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Mezunlarının aylıkları (maaş-ücret) bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde Yüksek Öğrenimli Hizmetler Sınıfında öngörülen barem 9’un (3)’üncü kademesinden başlar.

 

 

(3)

Bir Üniversite ve Akademik bakımdan bir Üniversiteye denk olduğu bir kararname ile belgelenen bir Yüksek Okul veya İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu olan öğretmenlerin maaşları, bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde Yüksek Öğrenimli Hizmetler Sınıfında öngörülen barem 9’un (2)’nci kademesinden başlar.

 

 

 

Ancak, iki yıllık deneme süresi sonunda başarıları saptanan öğretmenler de yukarıdaki (2)’nci fıkra kurallarına tabi olurlar ve pedagoji sertifikasına sahip olan öğretmenler gibi işlem görürler.

 

 

(4)

Teknik öğretim görevlilerinin, lise mezunu köy kadın kursu öğretmenlerinin ve öğretmen yardımcılarının aylıkları (maaş-ücret) Orta Öğrenimli Hizmetler Sınıflarında öngörülen barem ve karşılıkları olup, başlangıç baremi, barem 5’in (3)’üncü kademesidir.

 

 

(5)

Herhangi bir okula Müdür olarak atanan I. Derecedeki bir öğretmen, bulunduğu kademeden dört kademe; Müdür olarak atanan bir Bölüm Şefi, bulunduğu kademeden üç kademe; Müdür olarak atanan Müdür Muavini veya Atölye Şefi, bulunduğu kademeden iki kademe; Müdür olarak atanan bir Baş Muavin bulunduğu kademeden bir kademe ilerleyerek aylık (maaş-ücret) almaya hak kazanır.

 

 

(6)

Baş Muavin olarak atanan bir Müdür Muavini bulunduğu kademeden bir kademe ilerleyerek aylık (maaş-ücret) almaya hak kazanır.

 

 

(7)

Müdür Muavini veya Atölye Şefi olarak atanan I. Derecedeki bir öğretmen, bulunduğu kademeden iki kademe ilerleyerek aylık (maaş-ücret) almaya hak kazanır.

 

 

(8)

Müdür Muavini veya Atölye Şefi olarak atanan bir Bölüm Şefi, bulunduğu kademeden bir kademe ilerleyerek aylık (maaş-ücret) almaya hak kazanır.

 

 

(9)

Bölüm Şefi olarak atanan I. Derecedeki bir öğretmen, bulunduğu kademeden bir kademe ilerleyerek aylık (maaş-ücret) almaya hak kazanır ve hizmet sınıfının son kademesine kadar ilerler.


 

 

 

(10)

Üst kademe yöneticisi sayılmamakla birlikte;

 

 

 

(A)

Okul Müdürü barem 16’nın (14)’üncü kademesine kadar ilerler.

 

 

 

(B)

Baş Muavin barem 16’nın (13)’üncü kademesine kadar ilerler.

 

 

 

(C)

Müdür Muavini veya Atölye Şefi barem 15’in (14)’üncü kademesine kadar ilerler.

 

 

 

 

 

Derece İçinde Kademe Artışlarının

25.

(1)

Kamu çalışanları, bulunduğu derece içinde ilk kademe aylığından son kademe aylığına kadar, kademe artışlarıyla gelir ve son kademede durur.

Uygulanması ve Derecelerin Kademeleri

 

(2)

Bu Yasa kapsamında geçici personel olarak çalışanların kademe artışları, girdiği derecenin son kademesine kadar devam eder ve durur.

 

 

(3)

Bu Yasa kapsamında geçici işçi olarak çalışanların kademe artışları, girdiği derecenin son kademesine kadar devam eder ve durur.

 

 

(4)

Bu Yasa amaçları bakımından kademe, bu Yasaya ekli Üçüncü Cetvelde hizmet sınıflarında bir derece için öngörülen kademeleri anlatır.

 

 

 

 

Adayların Aylıkları

26. Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar, girecekleri derecenin ilk kademe aylığını alırlar.

Aday kamu çalışanları, bu Yasanın 17’nci madde koşullarının yerine getirilmesi halinde kademe ilerlemesi almaya hak kazanırlar.

 

 

Kademe Aylığı

27. Kademe aylığı, bu Yasaya ekli Üçüncü Cetvelde gösterilen sınıf ve derece kademelerinin karşılığı olarak bu Yasaya ekli Birinci ve İkinci Cetvellerde öngörülen kademeler içindeki ilerlemelerinin her biri için saptanan aylık tutarı gösterir.

 

 

Adaylıkta Geçirilen Süre

28. Adaylık süresi sonunda bu Yasa kurallarına göre, asıl ve sürekli kamu görevliliğine atananların adaylıkta geçirdikleri süreler derece yükselmelerinde dikkate alınır.

 

 

Kademe İlerlemesinde Yöntem

29. Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olmaz.

 

 

Derece

30. Bu Yasa kapsamında çalışanlar;

Değişikliğinde ve Sınıf Değiştirmede Aylık

 

(1)

Bulunduğu dereceden bir yukarı dereceye yükselmeye hak kazanmaları halinde, atandığı derecenin başlangıç kademesine karşılık olan aylık maaşı veya ücreti almaya hak kazanır.

Ancak, yeni girdiği derecenin ilk kademesine karşılık olan maaş, alt derecede çekmekte olduğu maaştan az veya eşit ise, çekmekte olduğu maaş kademesinin bir üstünü almaya hak kazanır.


 

 

 

(2)

Bulunduğu hizmet sınıfından Yöneticilik Hizmetleri Sınıfına yükselmeye hak kazanan bir kamu çalışanı, Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı içerisinde yeni girdiği kadronun ilk kademesine karşılık olan aylığı (maaş-ücret) almaya hak kazanır.

Ancak, yeni girdiği hizmet sınıfının ilk kademesine karşılık olan maaş, alt derecede çekmekte olduğu maaştan az veya eşit ise, çekmekte olduğu maaş kademesinin bir üstünü almaya hak kazanır.

 

 

(3)

Bu Yasanın 20’nci maddesi kuralları çerçevesinde, bir sınıftan başka bir sınıfa geçen bir kamu çalışanı, geçtiği sınıfta atandığı derece kadrosunun ilk kademesi, halen almakta olduğu maaş tutarının altında ise, o kamu çalışanı, atandığı yeni sınıf ve derece kademesinde, eski derece kademesinden çekmekte olduğu maaş tutarının üstündeki en yakın kademe hangisi ise, o kademeden maaş almaya hak kazanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTINCI KISIM

Çeşitli Kurallar

 

Yurt Dışındaki Kamu Görevlilerine Uygulanacak Ödenekler

55/2002

48/2003

7/2007

4/2009

89/2009

 

31. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra kamu görevine atanan kamu görevlilerinin yurt dışı görev birimlerinde görev almaları halinde kendilerine Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri Yasasının ilgili madde kuralları ve bu Yasa kuralları uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından yeniden saptanan ödenekler uygulanır.

 

Özel Yasalarda Yer Alan Aylık (Maaş-Ücret) Düzenlemeleri ile İlgili Kurallar

7/1979

3/1982

12/1982

44/1982

42/1983

5/1984

29/1984

50/1984

2/1985

10/1986

13/1986

30/1986

31/1987

11/1988

33/1988

13/1989

34/1989

73/1989

8/1990

19/1990

42/1990

49/1990

11/1991

85/1991

11/1992

35/1992

3/1993

62/1993

10/1994

15/1994

53/1994

18/1995

12/1996

19/1996

32/1996

16/1997

24/1997

13/1998

40/1998

6/1999

48/1999

4/2000

15/2000

20/2001

43/2001

25/2002

60/2002

3/2003

43/2003

63/2003

69/2003

5/2004

35/2004

20/2005

32/2005

59/2005

10/2006

44/2006

72/2006

3/2007

57/2007

97/2007

11/2008

23/2008

34/2008

54/2008

82/2009

32. Kamu çalışanlarının kendi özel yasalarında veya ilgili mevzuatlarında ve Kamu Görevlileri Yasasına ekli Cetvellerde barem 19, 18A, 18B, 17A ve 17B olarak öngörülen baremler, bu Yasa kapsamındaki kamu çalışanlarına sırası ile bu Yasaya ekli Birinci Cetveldeki barem 19, 18, 17, 16 ve 15 olarak uygulanır.

 

 

 

Bağımsız Organ veya Kuruluşlar ile İlgili Kurallar

33. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra atanan Yargıçlar, Savcılar, Yüksek Mahkeme Genel Sekreteri, Yüksek Mahkeme Baş Mukayyidi, Sayıştay Başkan ve Üyeleri, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkan ve Üyeleri, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Taşınmaz Mal Tazmin Komisyonu Başkan ve Üyeleri ve yasa ile bağımsızlığı belirlenenler için kendi özel yasalarında veya ilgili mevzuatlarında 19, 18A, 18B, 17A ve 17B olarak öngörülen baremler sırası ile bu Yasaya ekli Birinci Cetveldeki barem 19, 18, 17, 16 ve 15 olarak uygulanır. Diğer konularda kendi özel yasa veya ilgili mevzuat kuralları uygulanır.

 

 

Barem Uyumlaştırılma-sına İlişkin

Kural

34. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Devlette veya bu Yasa kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarda kendi özel yasaları veya ilgili mevzuatları uyarınca yapılacak atama ve terfilere ilişkin münhallerde, münhal ilan edilen kadroların baremleri ile bu Yasadaki baremlerin uyumlaştırılmasında Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık yetkilidir.

 

 

 

 

 

YEDİNCİ KISIM

Geçici ve Son Kurallar

 

 

 

Geçici Madde

Tüzüklerin Yayımlanma Süresi ve

1.

(1)

Bu Yasada çıkarılması öngörülen Tüzükler, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

Koruma

 

(2)

Bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen Tüzükler yürürlüğe girinceye kadar, bu Yasa kurallarına aykırı olmaması kaydıyla bunlara karşılık teşkil eden mevzuat kurallarının uygulanmasına devam edilir.

 

Yürütme Yetkisi

35. Bu Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Yürürlüğe Giriş

36. Bu Yasa, 1 Ocak 2011 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.