Skip Navigation Linkskamu-gorevlileri-yasasi

Kamu Görevlileri Yasası


KAMU GÖREVLİLERİ (DEĞİŞİKLİK NO:3)

YASASI
 
     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:
 
Kısa İsim    

     7/1979
     3 /1982
    12/1982
    44/1982
    42/1983
      5/1984
    29/1984
    50/1984
      2/1985
    10/1986
    13/1986
    30/1986
    31/1987
    11/1988
    33/1988
    13/1989
    34/1989
    73/1989
      8/1990
    19/1990
    42/1990
    49/1990
    11/1991
    85/1991
    11/1992
    35/1992
      3/1993
    62/1993
    10/1994
    15/1994
    53/1994
    18/1995
    12/1996
    19/1996
    32/1996
    16/1997
    24/1997
    13/1998
    40/1998
      6/1999
    48/1999
      4/2000
    15/2000
    20/2001
    43/2001
    25/2002
    60/2002
      3/2003
    43/2003
    63/2003
    69/2003
      5/2004
    35/2004
    20/2005
    32/2005
    59/2005
    10/2006
    44/2006
1. Bu Yasa, Kamu Görevlileri (Değişiklik No:3 )Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Kamu Görevlileri Yasası ile  birlikte okunur.
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esas
Yasanın
6’ncı
Maddesinin
Değiştirilmesi
2. Esas Yasa, 6’ncı maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 6’ncı madde  konmak suretiyle değiştirilir:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “Hizmetlerin  
 Yürütülmesi

 ve İstihdam          
6. (1) Kamu hizmetleri, sürekli personel, geçici personel, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle yürütülür.
   Şekilleri   (2) Bu Yasa amaçları bakımından;
        "Sürekli Personel", Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevlere atanan, genel ve katma bütçelerden veya bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardan aylık alan ve bu Yasada bundan böyle kamu görevlisi olarak anılacak olan kişileri anlatır.
   16/1976
    12/1979
      9/1981
    43/1982
    26/1985
    36/1988
    14/1990
    20/1991
    45/1998
     22/2001
    32/2002
      9/2003
    56/2003
    12/2005           

      8/2006
    62/2006
       
      (3) Bu Yasaya bağlı kurumlarda bu maddede öngörülen dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılamaz.”
         
Esas Yasanın 52’nci Maddesinin 3. Esas Yasa, 52’nci maddesinin (2)’nci fıkrasının (J) bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (J) bendi konmak suretiyle değiştirilir:
 
Değiştirilmesi   “(J) Liman Hizmetleri Sınıfı (Dört Dereceli):
      (i) Bu Yasaya bağlı kurumlarda deniz ve hava limanlarında meslekleri ile ilgili etkinlikleri yerine getiren, uçakların güvenlik içinde iniş ve kalkışlarını sağlayan, yabancı ve yerli bandıralı gemilerin rıhtıma bağlanmasında, gemilerin yer değiştirmesinde, deniz ve hava haberleşmesinin sağlanmasında, deniz ve hava limanlarının ve sahalarının denetim ve güvenliğinin sağlanmasında, gemi yükleme ve boşaltma hizmetlerinde görev alan kamu görevlilerini kapsar.
      (ii) Bu sınıfa girebilmek için, teknik bir orta öğretim kurumunu bitirmiş veya lise veya dengi bir okul mezunu olup, sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak koşuldur.”
 
Geçici Madde

Halen Emeklilik Maaşı/Yaşlılık Aylığı Almakta Olup İşçi Statüsünde Çalışmaya Devam Edenlerin Durumu
     26/1977
       9/1979
     18/1980
     26/1982
     20/1985
       3/1986
     14/1987
     38/1987
       4/1990
     50/1990
     35/1997
     23/1998
     36/2000
     29/2001
     38/2001
     23/2002
     30/2002
     21/2003
     71/2003
     14/2004
     30/2005
     61/2005
     64/2006
    16/1976
    12/1979
      9/1981
    43/1982
    26/1985
    36/1988
    14/1990
    20/1991
    45/1998
     22/2001
    32/2002
      9/2003
    56/2003
    12/2005
      8/2006
    62/2006
1. Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte işçi statüsünde bulunup herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik maaşı/yaşlılık aylığı alanlar; emeklilik maaşı/yaşlılık aylığı alıp işten ayrılmak veya çalışmaya devam edip emeklilik maaşını/yaşlılık aylığını bırakmaktan yana tercihlerini kullanırlar ve bu tercihler Emeklilik Yasası ve Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasının ilgili maddelerinde aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın uygulanır.
    (1) Bu durumdaki kişiler otuz gün içerisinde tercihlerini yazılı olarak daire müdürlerine verirler.
    (2) Çalışmaya devam edip ve emeklilik maaşının/yaşlılık aylığının durdurulmasından yana tercihini kullananların emeklilik maaşı/yaşlılık aylığı, tercih süresinden sonraki otuz günün dolduğu ayın sonu itibarıyla işten ayrılacağı tarihe kadar durdurulur.
    (3) Emeklilik maaşını/yaşlılık aylığını devam ettirip işten ayrılmak yönünde tercihini kullananların ise otuz günden sonraki beş ayın hitamında görevleri sona erer.
    (4) İşten ayrılmayı tercih edenlere izin hakları kullandırılır.
 
Geçici Madde

Bu (Değişiklik) Yasasının Yürürlüğe Girdiği Tarihte İşçi Statüsünde Olanların Durumu
 
2. Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte işçi statüsünde bulunup Esas Yasada belirtilen hizmet sınıfları kapsamındaki görevleri yapanların hakları toplu iş sözleşmeleri ile belirlenir.
Yürürlüğe Giriş 4. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.