Skip Navigation LinksAdministrative-Staff

Doğu Akdeniz Üniversitesi İdari Özlük İşlemleri

İzinler Ve Kullanımı

Yıllık İzinler Ve Kullanımı

Üniversite'de çalışan tam-zamanlı idari personelin yıllık izinleri 01/01/XX – 31/12/XX olarak toplam 30 (otuz) iş günü ve her ay 2,5 gün ekleyerek düzenleme yapılır. İdari personel izinleri bir yıldan diğer yıla en çok 30 gün devredebilir.

İzinler, İdari Personelin göreve başlama tarihi dikkate alınarak, ilk 6 aylık süre hariç görev yaptığı süre ile orantılı olarak belirlenir. Akademik personelin, yılda en az 15 takvim günü kesintisiz izin kullanması koşuldur.

 İzin talep eden personel http://newportal.emu.edu.tr adresinden kendi şifresinden girerek, izin talebinde bulunur ve yıllara ait izinlerini izleyebilir.

İzin talebinde bulunan personel, on-line ortamda izin doldurmakla yükümlüdür. "İş Telafisi", personel izinde iken, sorumlu olduğu işlerin kimler tarafından yapılabileceğini açıklaması gerekmektedir. Personelin kendi izin formunu kendisinin doldurması esastır. Ancak, zorunlu durumlarda izin formu amiri tarafından da doldurulabilir. İzin talebini dolduran ve "Kayıt" göstergesine basıldıktan sonra, "Personeliniz Adı Soyadı, tarih1 ve tarih2 tarihleri arasında sizden xx günlük izin talep etmektedir." Mesajı ilgi birim amirine otomatik olarak gönderilir.

Birim amiri, gelen mesaj üzerine, aynı adrese kendi portal şifresinden girerek, personel listesini ve izin onayı bekleyen personelinin isminin karşısında "Onay Bekler" ifadesini görür ve bu ifadenin üzerine giderek onay mekanizmasını çalıştırır. Amir izin onay işlemini tamamladıktan sonra Onay verdiği takdirde, personele "Talep etmiş olduğunuz tarih1 ve tarih2 arasındaki xx günlük izniniz amirinizce onaylanmıştır." Mesajı otomatik olarak gönderilir. Aynı anda, birimin bağlı olduğu Rektör Yardımcılığına veya Genel Sekretere "Birim adı görev yapan personeliniz Adı Soyadı , tarih1 tarih2 tarihleri arasındaki xx günlük izni onayınıza sunulmuştur." Mesajı otomatik olarak Rektörlüğe gönderilir. Rektörlük, aynı şekilde kendisine gönderilen mesaj doğrultusunda, aynı adrese kendi portal şifresinden girerek, kendisine bağlı tüm birimlerin personel listesini ve izin onayı bekleyen personelinin karşısında "Onay Bekler" ifadesini görür ve bu ifadenin üzerine giderek onay mekanızmasını çalıştırır.Onay verdiği takdirde, personele "Talep etmiş olduğunuz tarih1 ve tarih2 arasındaki xx günlük izniniz Rektörlükçe onaylanmıştır." Mesajı otomatik olarak gönderilir.

Yıllık İzinden Dönüş

İzinden dönen personelin izin dönüşü, birim amiri tarafından portal üzerinden onaylaması gerkmektedir.

Hamilelik Ve Doğum İzinlerin Kullanımı

Yüksek Teknoloji Enstitüsü döneminde göreve başladıkları için muvazzaf-tekaüdiyeli statüde olan personelin dışında kalan Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Kurumu'na prim ödeyen iadri personel, hamilelik ve doğum nedeni ile görevine gelememesi durumunda Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası çerçevesinde işlem görürler.

İlgili, hamileliğinin 24 üncü haftasında doktora giderek bunu belgelendiren raporunu alır. Bu şekilde ilgili doğum öncesi sahip olduğu 56 gün doğum öncesi iznini kullanma hakkına sahip olur ve derhal doğum öncesi izne ayrılabilir. (Eğer ilgiliye son iki haftaya kadar çalışabilir raporu verilmişse ve ilgili son iki haftaya kadar çalışmak istiyorsa son iki haftaya kadar çalışmak istediğini, doğum öncesi izninin 42 gününü doğum sonrasına aktaracağını gösterir bir dilekçe yazar ve ilgili, doğuma 3 hafta kala doktordan aldığı raporun arkasını,  ilgili Dekanlık/Müdürlük onaylatarak Personel İşleri Müdürlüğüne iletir.

İlgilinin görev yaptığı birim raporu ve ilgilinin dilekçesini ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla Personel İşleri Müdürlüğü'ne gönderir.

Personel Daire Başkanlığı ilgilinin raporunu ve dilekçesini esas alarak bilgisayar kayıtlarını yapar ve Sosyal Sigortalara işlem yapmak üzere gönderir.

Doğum yapan kadın personele, doğum tarihinden itibaren, dokuz ay süreyle bir saat sabah ve bir saat öğleden sonra olmak üzere günde iki saat emzirme izni verilir. İlgili kişi, emzirme izin sürelerini, iş gününün sabah ve öğleden sonraki periyotlarının hangi saatlerde kullanacağını önceden Dekanlık/Müdürlük bildirmek zorundadır.

Hamilelik Ve Doğum İzininden Dönüş

İlgili doğum izninden döndükten sonra biriminde görevine başlar. İlgili birim ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla ilgilinin göreve başlama tarihini  İlgili Rektör Yardımcılığı kanalı ile Personel İşleri Müdürlüğü'ne bildirir.Personel İşleri Müdürlüğü ilgilinin göreve başlama tarihini esas alarak bilgisayar kayıtlarını tamamlar.


Sözleşme Süresi Uzatma İşlemleri

İlgili birim, sözleşme süresi uzatılacak personelin sözleşme süresi uzatma/uzatmama (Sözleşme bitiş tarihinden üç ay önce) talebini bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlük görüşlerini de belirten kapak yazısıyla İlgili Rektör Yardımcılığı kanalı ile Personel İşleri Müdürlüğü'ne iletir. Personel İşleri Müdürlüğü'nde toplanan sözleşme süresi uzatma/uzatmama talepleri Personel özlük komisyonunda görüşülür.

Personel Ölük Komisyonu'nun kararı doğrultusunda görev süresi uzatılacak ve uzatılmayacak personel listelerini Üniversite Yönetim Kurulu onayına sunar. Üniversite Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra ilgili listeler Vakıf Yöneticiler Kurulu onayına sunulur. Vakıf Yöneticler Kurulu taraından onaylanan, sözleşme süreleri uzatılan ve uzatılmayan ilgililere İlgili Rektör Yardımcılığı tarafından ilgili Dekanlık/Müdürllüklere bilgi verilerek tebliğ edilir.


Emeklilik İşlemleri

Emeklilik hakkı kazanan, isteğe bağlı olarak emekli olmak isteyen veya Rektörlüğün önerisi doğrultusunda, emeklilik hakkı elde etmek koşuluyla, memurların 55, diğer statüdekilerin de 50  yaşını tamamlayan idari personeller için aşağıdaki işlemler uygulanır.

Kendi isteği ile emekli olacak kişiler istediği tarihi belirtir dilekçesini ile belirlediği emeklilik tarihinden yaklaşık 6 hafta önce görev yapmakta olduğu birime başvurur.

İlgili birim ilgilinin dilekçesini uygun gördükten sonra bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlük kanalı tarafından yazılı olarak bağlı bulunduğu Rektör Yardımcılığı onayına gönderir.

Rektörlüğün önerisi doğrultusunda emekli olacak kişilerin listesi Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylandıktan sonra,

Personel İşleri Müdürlüğü ilgilinin özlük dosyasını inceler,  ilgilinin hizmet ve yaş durumunun emekli olmasına uygun olup olmadığı kontrol edilir.

İlgilinin durumu emekliliğe uygunsa;

Rektörlük Makamı'nın onayından gelen işten ayrılma belgesine göre ilgiliye tebliğ edilmek üzere Personel İşleri müdürlüğü tarafından ilgili Rektör Yardımcılığı kanalıyla emekliğe çıkacağının uygunluğu bir yazı gönderilir.

Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olacak kişiler Rektörlükten gelen yazının orjinalı ile birlikte şahsen Sosyal Sigortalar Kurumuna başvurması esastır.

Üniversiteden maddi alacakların alanabilmesi için,

İlgili kişi için Personel İşleri Müdürlüğünce ilişki keme belgesi düzenler.

Kişi ve/veya İdare Amiri işten ayrılma belgesinde yer alan birimlerle ilişiğini keser. İmzaları tamamlanmış işten ayrılma belgesi, ilgili birim amiri ve ilgili Dekanlık/Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra personel kimlik kartı ile birlikte Personel İşleri Müdürlüğüne iletilir.

Muvazzaf kadroda görev yapan İdari personel için,

Muvazzaf Kadroda görev yapan İdari Personelin emeklilik işlemleri, Emeklilik Yasası kurallarına tabi olarak Vakıf Yöneticiler Kurulunca sonuçlandırılır ve ödenekler  Vakıfça karşılanır.


İstifa İşlemleri

İlgili istifa etmek istediği tarihi gösterir dilekçesini 6 hafta öncesinden görev yapmakta olduğu birime verir.  

İlgili birim ilgilinin işten ayrılma belgesini Dekanlık/Müdürlük görüşlerini de belirten  kapak yazısı ile bağlı bulunduğu Rektör Yardımcılığı onayına gönderir.

Rektörlük Makamı'nın onayından gelen işten ayrılma belgesine göre ilgiliye tebliğ edilmek üzere Personel İşleri müdürlüğü tarafından ilgili Rektör Yardımcılığı kanalıyla Üniversiteden ayrılmasının uygunluğu bir yazı gönderilir.

Üniversiteden maddi alacakların alanabilmesi için,

İlgili kişi için Personel İşleri Müdürlüğünce ilişki keme belgesi düzenler. Kişi ve/veya İdare Amiri işten ayrılma belgesinde yer alan birimlerle ilişiğini keser. İmzaları tamamlanmış işten ayrılma belgesi, ilgili birim amiri ve ilgili Dekanlık / Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra personel kimlik kartı ile birlikte Personel İşleri Müdürlüğüne iletilir.

Personel İşleri Müdürlüğü tarafından onaylanan ilişki kesme belgesi işten ayrılmaişlemlerini başlatılmak üzere ilgili devlet kuruluşlarına gönderir.