Skip Navigation LinksAcademic-Staff

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Özlük İşlemleri

Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri

Akademik kadro yükseltilme kriterlerini sağlayan akademik personel yükseltme başvurusunu ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla Rektörlüğe iletilir. Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Öğretim Görevlisi kadroları talep edilirken ADEK kriterlerine göre hazırlanan dosyaların da Rektörlüğe iletilmesi gerekmektedir.

Akademik yükseltmeler için başvurular Akademik Değerlendirme Komisyonununda değerlendirilir. Kriterleri uygun bulunan başvurular için değerlendirme süreci başlatılır.

Değerlendirme süreci sonunda olumlu olarak değerlendirilen adaylar Rektörlük makamı onayı alındıktan sonra Vakıf Yöneticiler Kurulu onayına sunulur.

Kadro yükseltilmesi Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylanan adaylara gerekli duyurular Akademik İşler Rektör Yardımcılığı  tarafından yapılır.

Profesörlüğe Atama Kriterleri

Profesörlüğe başvuru koşullarını yerine getiren adaylar Ekim veya Mart aylarında aşağıda belirtilen belgelerle rektörlüğe başvururlar:

 • Özgeçmiş.
 • Doktora veya sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık belgesi.
 • Doçentlik belgesi
 • Yayın listesi.
 • Bilimsel yayınların kopyaları.
 • Eğitim-öğretim faaliyetleri.
 • İngiliz dilini pek iyi bildiğine dair belge (varsa).
 • Kongre ve konferans tebliğlerinin kopyaları (varsa).
 • Yayınlara yapılan atıfların listesi (varsa).
 • Gerçekleştirdiği araştırma projelerinin listesi (varsa).
 • Yönettiği lisansüstü tezlerin listesi (varsa).
 • Uygulamalı çalışmaları hakkında bilgi ve belge (varsa).
 • Üniversite yönetimine ve topluma yaptığı katkılar (varsa).
 • Madde 6'da anılan Akademik Değerlendirme Kıstasları kapsamında değerlendirilebilecek diğer belgelerin kopyaları.

Yukarıda belirtilen belgeler 5 ayrı dosya halinde rektörlüğe teslim edilir.

Doçentliğe Atama Kriterleri

 • Özgeçmiş
 • Doktora belgesi ve doktora tezinin özeti veya sanatta yeterlik belgesi veya tıpta uzmanlık belgesi.
 • Yayın listesi.
 • Bilimsel yayınların kopyası.
 • Eğitim-öğretim faaliyetleri.
 • Kongre ve konferans tebliğlerinin dosyası (varsa).
 • Yaptığı ve katıldığı araştırma projelerinin listesi (varsa).
 • Yönettiği lisansüstü tezlerin listesi (varsa).
 • Uygulamalı çalışmaları hakkında bilgi ve belge (varsa).
 • Üniversite yönetimine ve topluma yaptığı katkılar (varsa).
 • Madde 6'da anılan Akademik Değerlendirme Kıstasları kapsamında değerlendirilebilecek diğer belgelerin kopyaları.

Yukarıda belirtilen belgeler 6 ayrı dosya halinde rektörlüğe teslim edilir.

Yardımcı Doçentliğe Atama Kriterleri

Yardımcı doçentliğe atanmak isteyen adaylar, Ekim veya Mart aylarında aşağıda  belirtilen belgelerle rektörlüğe başvururlar:

 • Özgeçmiş.
 • Doktora belgesi ve doktora tezinin özeti veya sanatta yeterlik belgesi veya tıpta uzmanlık belgesi.
 • İngilizce yeterlik belgesi (varsa).
 • Yayın listesi (varsa).
 • Bilimsel yayınların kopyası (varsa).
 • Kongre ve konferans tebliğlerinin kopyası (varsa).
 • Madde 6'da anılan Akademik Değerlendirme Kıstasları kapsamında değerlendirilebilecek diğer belgelerin kopyaları.

Yukarıda belirtilen belgeler 4 ayrı dosya halinde rektörlüğe teslim edilir.


İzinler ve Kullanımı

Yıllık İzinler Ve Kullanımı

Üniversite'de çalışan tam-zamanlı akademik personelin yıllık izinleri 15/09/XX – 15/09/XX olarak toplam 30 (otuz) iş günü düzenleme yapılır. Akademik personel izinleri bir yıldan diğer yıla devredemez.

İzinler, Akademik Personelin göreve başlama tarihi dikkate alınarak, akademik yıl içerisinde görev yaptığı süre ile orantılı olarak belirlenir. Akademik personelin, yılda en az 15 takvim günü kesintisiz izin kullanması koşuldur.

İzin talep eden personel http://newportal.emu.edu.tr adresinden kendi şifresinden girerek, izin talebinde bulunur ve yıllara ait izinlerini izleyebilir.

İzin talebinde bulunan personel, on-line ortamda izin doldurmakla yükümlüdür. "İş Telafisi", personel izinde iken, sorumlu olduğu işlerin kimler tarafından yapılabileceğini açıklaması gerekmektedir. Personelin kendi izin formunu kendisinin doldurması esastır. Ancak, zorunlu durumlarda izin formu amiri tarafından da doldurulabilir. İzin talebini dolduran ve "Kayıt" göstergesine basıldıktan sonra, "Personeliniz Adı Soyadı, tarih1 ve tarih2 tarihleri arasında sizden xx günlük izin talep etmektedir." Mesajı ilgi birim amirine otomatik olarak gönderilir.

Birim amiri, gelen mesaj üzerine, aynı adrese kendi portal şifresinden girerek, personel listesini ve izin onayı bekleyen personelinin isminin karşısında "Onay Bekler" ifadesini görür ve bu ifadenin üzerine giderek onay mekanizmasını çalıştırır. Amir izin onay işlemini tamamladıktan sonra Onay verdiği takdirde, personele "Talep etmiş olduğunuz tarih1 ve tarih2 arasındaki xx günlük izniniz amirinizce onaylanmıştır." Mesajı otomatik olarak gönderilir. Aynı anda, birimin bağlı olduğu Rektör Yardımcılığına veya Genel Sekretere "Birim adı görev yapan personeliniz Adı Soyadı , tarih1 tarih2 tarihleri arasındaki xx günlük izni onayınıza sunulmuştur." Mesajı otomatik olarak Rektörlüğe gönderilir. Rektörlük, aynı şekilde kendisine gönderilen mesaj doğrultusunda, aynı adrese kendi portal şifresinden girerek, kendisine bağlı tüm birimlerin personel listesini ve izin onayı bekleyen personelinin karşısında "Onay Bekler" ifadesini görür ve bu ifadenin üzerine giderek onay mekanızmasını çalıştırır.Onay verdiği takdirde, personele "Talep etmiş olduğunuz tarih1 ve tarih2 arasındaki xx günlük izniniz Rektörlükçe onaylanmıştır." Mesajı otomatik olarak gönderilir.

Yıllık izinden dönüş

İzinden dönen personelin izin dönüşü, birim amiri tarafından portal üzerinden onaylaması gerkmektedir.

Ödeneksiz ve kısmi ödenekli izin kullanımı

Kamuda, yabancı ülkelerde ve/veya uluslararası kuruluşlarda görev almaları Üniversite'nin amaç ve hedefleri ile uyumlu ve yararlı görülen Sürekli, Devamlı veya Sözleşmeli kadrolardaki Akademik Personele, ilgili Bölüm Başkanı ve Dekan veya Müdürün önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu'nun olumlu görüşleri ve Vakıf Yöneticiler Kurulu'nun onayı ile ödeneksiz izin verilebilir Bu şekilde izin alanların kadroları ile ilişkisi devam eder ve dışta geçirdikleri sure emeklilik açısından kesinti sayılmaz. Bu gibi Akademik personel izinli oldukları surece barem içi artışlardan yararlanamazlar. İzinli oldukları sure sonunda görevine dönmeyenler görevlerinden çekilmiş sayılırlar ve yurt dışında geçirdikleri sureler emeklilik amaçları açısından dikkate alınmaz.

Kendi olanakları ile bulduğu veya Burs Seçim Encümenince sağlanan bir burstan yararlanarak öğrenimleri ile ilgili alanda kurs veya öğrenim görmek isteyen Akademik Personele Rektörlüğün önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulunun onayı ile kurs veya öğrenim süresince izin verilebilir. Bu gibi Akademik Personele aldıkları burs tutarı aylıklarından az ise fark üniversitece karşılanabilir. Bu şekilde izin alanların izinli oldukları süre, emeklilik bakımından geçerli sayılır. Ayrıca kurs veya öğrenimlerini başarı ile tamamlamaları koşulu ile göreve döndüklerinde izinli oldukları süre barem içi artış bakımından da geçerli sayılır.

Bu durumda olan Akademik Personel, kurs veya öğrenimleri sonunda göreve dönmekle yükümlüdürler. Aksi halinde izinli bulundukları süre emeklilik bakımından sayılmayacağı gibi, Üniversitenin kendisi için yaptığı tüm harcamaları geri ödemekle yükümlü olurlar.

Ödeneksiz ve kısmi ödenekli izinden dönüş

İlgili ücretsiz izinden döndükten sonra biriminde görevine başlar.

İlgili birim ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla ilgilinin göreve başlama tarihini  İlgili Rektör Yardımcılığı kanalı ile Personel İşleri Müdürlüğü'ne bildirir. Personel İşleri Müdürlüğü ilgilinin göreve başlama tarihini esas alarak bilgisayar kayıtlarını tamamlar, Sosyal Güvenlik Kurumu girişlerini yapar.

Hamilelik ve doğum izinlerin kullanımı

Yüksek Teknoloji Enstitüsü döneminde göreve başladıkları için muvazzaf-tekaüdiyeli statüde olan personelin dışında kalan Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Kurumu'na prim ödeyen akademik personel, hamilelik ve doğum nedeni ile görevine gelememesi durumunda Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası çerçevesinde işlem görürler.

İlgili, hamileliğinin 24 üncü haftasında doktora giderek bunu belgelendiren raporunu alır. Bu şekilde ilgili doğum öncesi sahip olduğu 56 gün doğum öncesi iznini kullanma hakkına sahip olur ve derhal doğum öncesi izne ayrılabilir. (Eğer ilgiliye son iki haftaya kadar çalışabilir raporu verilmişse ve ilgili son iki haftaya kadar çalışmak istiyorsa son iki haftaya kadar çalışmak istediğini, doğum öncesi izninin 42 gününü doğum sonrasına aktaracağını gösterir bir dilekçe yazar ve ilgili, doğuma 3 hafta kala doktordan aldığı raporun arkasını,  ilgili Dekanlık/Müdürlük onaylatarak Personel İşleri Müdürlüğüne iletir.

İlgilinin görev yaptığı birim raporu ve ilgilinin dilekçesini ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla Personel İşleri Müdürlüğü'ne gönderir.

Personel Daire Başkanlığı ilgilinin raporunu ve dilekçesini esas alarak bilgisayar kayıtlarını yapar ve Sosyal Sigortalara işlem yapmak üzere gönderir.

Doğum yapan kadın personele, doğum tarihinden itibaren, dokuz ay süreyle bir saat sabah ve bir saat öğleden sonra olmak üzere günde iki saat emzirme izni verilir. İlgili kişi, emzirme izin sürelerini, iş gününün sabah ve öğleden sonraki periyotlarının hangi saatlerde kullanacağını önceden Dekanlık/Müdürlük bildirmek zorundadır.

Hamilelik ve doğum izininden dönüş

İlgili doğum izninden döndükten sonra biriminde görevine başlar. İlgili birim ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla ilgilinin göreve başlama tarihini  İlgili RektörYardımcılığı kanalı ile Personel İşleri Müdürlüğü'ne bildirir.Personel İşleri Müdürlüğü ilgilinin göreve başlama tarihini esas alarak bilgisayar kayıtlarını tamamlar.


Kartvizit İşlemleri

Üniversitemizde çalışan Akademik tam zamanlı personeller, karvizit formu doldurmaları ve ilgili forumu Personel İşleri Müdürlüğüne iletmeleri halinde kartvizit hazırlanma süreci başlatılır. Müdürlüğümüz tarafından bilgileri onaylanan kartvizit formları basım için Üniversitemizin Basımevi Müdürlüğüne gönderilir. Basımevi Müdürlüğü tarafından düzenip ilgili kişinin e-mailine gönderilinen kartvizit örneği kişinin onayından sonra basılarak Müdürlüğümüze ulaştırılır.


Sözleşme Süresi Uzatma İşlemleri

İlgili birim, sözleşme süresi uzatılacak personelin sözleşme süresi uzatma (15 Mayıs Sözleşmesini yenilemek isteyen Personelin, Üniversiteye bildirimde bulunacağı son tarih)/ uzatmama (1 Mayıs Sözleşmesini yenilemek istemeyen Personelin, Üniversiteye bildirimde bulunacağı son tarih) talebini bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlük kanalıyla Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı kanalı ile Personel İşleri Müdürlüğü'ne iletir.Personel İşleri Müdürlüğü'nde toplanan sözleşme süresi uzatma/uzatmama talepleri Rektörlük Makamı onaya sunulur.

Rektörlük Makamı'nın kararı doğrultusunda görev süresi uzatılacak ve uzatılmayacak personel listelerini Üniversite Yönetim Kurulu onayına sunar. Üniversite Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra ilgili listeler Vakıf Yöneticiler Kurulu onayına sunulur. Vakıf Yöneticler Kurulu tarafından onaylanan, sözleşme süreleri uzatılan ve uzatılmayan ilgililere Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı tarafından ilgili Dekanlık/Müdürllüklere bilgi verilerek tebliğ edilir.


Emeklilik İşlemleri

Emeklilik hakkı kazanan, isteğe bağlı olarak emekli olmak isteyen kişiler için aşağıdaki işlemler gereklidir,

İlgili emekli olmak istediği tarihi belirtir dilekçesini ile belirlediği emeklilik tarihinden yaklaşık 6 hafta önce görev yapmakta olduğu birime başvurur.

İlgili birim ilgilinin dilekçesini uygun gördükten sonra bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlük kanalı tarafından yazılı olarak Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı onayına gönderir.

Personel İşleri Müdürlüğü ilgilinin özlük dosyasını inceler,  ilgilinin hizmet ve yaş durumunun emekli olmasına uygun olup olmadığı kontrol edilir.

İlgilinin durumu emekliliğe uygunsa;

Rektörlük Makamı'nın onayından gelen işten ayrılma belgesine göre ilgiliye tebliğ edilmek üzere Personel İşleri müdürlüğü tarafından ilgili Rektör Yardımcılığı kanalıyla emekliğe çıkacağının uygunluğu bir yazı gönderilir.

Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olacak kişiler Rektörlükten gelen yazının orjinalı ile birlikte şahsen Sosyal Sigortalar Kurumuna başvurması esastır.

Üniversiteden maddi alacakların alanabilmesi için,

İlgili birim İdare Amirliği ilgiliye ilişki keme belgesi düzenler.

Kişi ve/veya İdare Amiri işten ayrılma belgesinde yer alan birimlerle ilişiğini keser. İmzaları tamamlanmış işten ayrılma belgesi, ilgili birim amiri ve ilgili Dekanlık/Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra personel kimlik kartı ile birlikte Personel İşleri Müdürlüğüne iletilir.

Muvazzaf kadroda görev yapan Akademik personel için,

Muvazzaf Kadroda görev yapan Akademik Personelin emeklilik işlemleri, Emeklilik Yasası kurallarına tabi olarak Vakıf Yöneticiler Kurulunca sonuçlandırılır ve ödenekler  Vakıfça karşılanır.

 

İstifa İşlemleri

İlgili istifa etmek istediği tarihi gösterir dilekçesini 6 hafta öncesinden görev yapmakta olduğu birime verir.  

İlgili birim ilgilinin işten ayrılma belgesini Dekanlık/Müdürlük görüşlerini de belirten  kapak yazısı ile Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı onayına gönderir.

Rektörlük Makamı'nın onayından gelen işten ayrılma belgesine göre ilgiliye tebliğ edilmek üzere Personel İşleri müdürlüğü tarafından ilgili Rektör Yardımcılığı kanalıyla Üniversiteden ayrılmasının uygunluğu bir yazı gönderilir.

Üniversiteden maddi alacakların alanabilmesi için,

İlgili birim İdare Amirliği ilgiliye ilişki keme belgesi düzenler.

Kişi ve/veya İdare Amiri işten ayrılma belgesinde yer alan birimlerle ilişiğini keser. İmzaları tamamlanmış işten ayrılma belgesi, ilgili birim amiri ve ilgili Dekanlık / Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra personel kimlik kartı ile birlikte Personel İşleri Müdürlüğüne iletilir.

Personel İşleri Müdürlüğü tarafından onaylanan ilişki kesme belgesi işten ayrılma işlemlerini başlatılmak üzere ilgili devlet kuruluşlarına gönderir.