Skip Navigation Linksyuksek-ogretim-kurumlari-mali-duzenleme-yasasi

Yüksek Öğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası” Anayasanın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

MALİ DÜZENLEME YASASI

 

İÇDÜZENİ

 

 

Madde 1.         Kısa İsim

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Madde 2.         Tefsir

Madde 3.         Amaç

Madde 4.         Kapsam

 

İKİNCİ KISIM

Yükseköğretim Kurumlarına Uygulanacak Mali Kurallar

 

Madde 5.         Teşvik, Muafiyet ve İstisnalar

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli Kurallar

 

Madde 6.         Diğer Devletlerle Yapılan Andlaşmalar

Madde 7.         Taşınmaz Mallar

Madde 8.         Yükseköğretim Kurumlarının Kredi Karşılığında Verecekleri İpotekler

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Geçici ve Son Kurallar

 

Geçici Madde 1. Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihte Tamamlanmış veya Devam Etmekte                      Olan Faaliyetler

Madde 9.         Yürütme Yetkisi

Madde 10.       Yürürlüğe Giriş

 

 

39/2009

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

MALİ DÜZENLEME YASASI

 

            Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

 

Kısa İsim

1.

Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

 

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

 

Tefsir

2.

Bu Yasada, metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Öğretim Görevlisi”, ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanını anlatır.

“Öğretim Üyeleri”, yükseköğretim kurumlarında görevli profesörleri, doçentleri ve yardımcı doçentleri anlatır.

“Yükseköğretim”, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yıllık ve buna eşdeğer her kademedeki eğitim ve öğretimin tümünü anlatır.

“Yükseköğretim Kurumu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yükseköğretim yapan, bilimsel özerkliğe ve tüzel kişiliğe sahip üniversiteleri ve benzeri diğer öğretim kurumlarını anlatır ve bunların bünyesinde bulunan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezlerini kapsar.

 

Amaç

3.

Bu Yasanın amacı, Yükseköğretim Kurumlarının gelişen uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliğini artırmak ve onların yükseköğretim gerekleri doğrultusunda eğitim, öğrtim ve araştırma çalışmalarında bulunmalarına, sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalarının gelişmesine ve toplum yararına diğer kazançların sağlanmasına yardımcı olmaktır.

 

Kapsam

4.

Bu Yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyetgösteren Yükseköğretim Kurumlarının, münhasıran yükseköğretime yönelik faaliyetlerini kapsar.

 

 

 

İKİNCİ KISIM

Yükseköğretim Kurumlarına Uygulanacak Mali Kurallar

 

Teşvik, Muafiyet ve İstisnalar

 

47/2000

46/2002

44/2003

3/2004

 

 

 

 

 

 

 

37/1983

38/1988

16/1991

48/1991

16/1992

29/1995

14/2006

5.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren tüm yükseköğretim kurumlarına, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri devam ettiği sürece başka herhangi bir yasada aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, aşağıda öngörülen mali kurallar uygulanır:

(1)   Yükseköğretim Kurumları, Teşvik Yasasında öngörülen tüm vergi, resim ve harç, indirim, muafiyet ve istisnalarından; gümrük vergisi ile resim, harç ve fon indirim ve muafiyetlerinden faydalanır.

(2)   Yükseköğretim Kurumlarının ithal edip envanterine kayıt edeceği amortismana tabi döşeme ve demirbaş makine ve taçhizat, motorlu araçlar yatırım malları, bilimsel araştırma amaçlı sarf malzemeleri ile kullanılan diğer ara malzemeler Gümrük ve İstihsal Yasasında belirlenen gümrük vergisi ile resim, harç ve fonlardan muaftır.

                  Ancak bu muafiyetten yararlanılabilmesi için Gelir ve Vergi Dairesinden onay alınması koşuldur.

 

 

 

(3)   Yükseköğretim Kurumlarının münhasıran yükseköğretime yönelik faaliyetlerinden oluşan kârları, gelir vergisinden ve kurumlar vergisinden muaftır.  Bu muafiyetten yararlanılabilmesi için münhasıran yükseköğretime ilişkin faaliyetleri ile ilgili vergi mevzuatına uygun hesap sunulması gerekir.

 

Fasıl 219

1/1972

8/1976

40/1987

41/1991

18/1996

3/2006

54/2007

 

 

(4)   Yükseköğretim Kurumları kendi adlarına yapılacak her türlü taşınmaz mal kayıt, devir ve tapu işlemleri sırasında Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Yasası ile ödenmesi öngörülen harçların ödenmesinden muaftır.

 

51/1995

33/2001

2/2003

9/2006

40/2007

14/2008

 

Fasıl 96

14/1959

67/1963

16/1971

31/1976

18/1979

47/1984

48/1989

6/1992

 

 

(5)   Yükseköğretim Kurumları Belediyelere ödenen Taşınmaz Mal Vergisi ile Belediyeler Yasası ve Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası kuralları uyarınca ödemeleri gereken her türlü alt yapı, inşaat, bina ve tesislerle ilgili ödemeleri gereken tüm fon, vergi, resim ve harç ile inşaat ruhsat ve izin vergisinden muaftır.

 

32/1983

 

63/1999

 

(6)   Yükseköğretim Kurumları, Hazine Malları Yasasına ve bunun altında çıkarılan Devlet İhale Tüzüğüne ve Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasasına bağlı değildir.  Mal ve hizmetlerin satın alınması, inşaat ve yatırımların ne şekilde ihale edileceği kendi kuruluş tüzüklerinde veya iç mevzuatlarında belirlenir.

 

 

Fasıl 337

 

(7)   yükseköğretim Kurumlarının yetkili kurulları tarafından Vakıf kurulmasına karar verilmesi halinde bu vakıf, Evkaf ve Vakıflar Yasası altında çıkarılan 1957 Evkaf Dairesi (Harçlar Tayini) Nizamnamesinde belirtilen harçlardan muaftır.

 

 

 

(8)   Yükseköğretim Kurumlarının enerji, su ve atık yönetimi  ihtiyaçlarının giderilmesi için  alınacak her türlü ekipman ve makineler ile malzemeler gümrük vergilerinden ve Katma Değer Vergisi dışındaki her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan muaftır.

 

 

 

(9)   Güneş ve rüzgar enerjisi gibi alternatif enerji kaynakları kullanılmak suretiyle enerji üretimi ve üretilen enerjinin şebekeye aktarımı ve kullanımı halinde,  Yükseköğretim Kurumlarına Devletçe teşvik verilir.

 

 

 

(10)         Yükseköğretim Kurumları ve bu kurumlarda çalışan yabancı uyruklu öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve bu kişilerin birinci derecedeki yakınları çalışma izinleri, oturma izinleri ve sağlık raporları için Devlete ödemeleri gereken vergi, resim ve harçtan muaftır.

 

 

 

(11) Gerçek veya tüzel kişilerin Yükseköğretim Kurumlarına yapacağı her türlü taşınmaz mal veya mali yardım ve bağışlar, bildirilecek gelirden, Gelir Vergisi Yasası kuralları çerçevesinde indirilir.

 

 

 

(12) Yükseköğretim Kurumlarının dış temsilciliklerde ve/veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde düzenledikleri kağıt, belge, vesair enstrümanlar damga pulu mükellefiyetlerinden ve Pul Yasası altında alınması gereken vergilerden muaftır.

 

 

 

(13) Yükseköğretim Kurumlarında her seferinde üç günü geçmemek şartıyla ders vermek, araştırma yapmak, seminer, konferans vermek ve panele katılmak amacıyla Türkiye’den veya üçüncü ülkelerden, hava ve deniz yolu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen öğretim üyeleri, uçak bilet bedelleri veya gemi bilet bedelleri üzerinden alınan her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan muaftır.

 

 

 

(14)   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki tüm Üniversitelerin, Tıp Fakültelerine bağlı hastaneler için sağlık amaçlı alınacak ekipman, araç ve gereçler, Gümrük ve İstihsal Yasasında belirlenen gümrük vergisi ile resim, harç ve fonlardan muaftır.

               Ancak bu muafiyetten yararlanılabilmesi için Gelir ve Vergi Dairesinden onay alınması koşuldur.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli Kurallar

 

Diğer Devletlerle Yapılan Andlaşmalar

49/1988

6.

(1) Yükseköğretim Kurumlarında çalışan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  ile Türkiye Cumhuriyeti Vergi Andlaşması (Onay) Yasası ile sağlanan vergi muafiyetleri uygulanır.

 

 

 

(2) Yükseköğretim Kurumları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaş-ması (Onay) Yasası kurallarından faydalandırılırlar.  Yükseköğretim Kurumlarının kampüslerine tahsis edilmiş arazilerde yürütülecek inşaat, projelendirme ve yapım işleri ve  bunlarla ilgili hizmet alımları, resmi kurum ve kuruluşlar için yürürlükte bulunan mevzuata tabidir.

 

23/1987

21/1998

 

 

53/1992

 

(3) Yükseköğretim Kurumlarındaki personelin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  ile Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Andlaşmaları (Onay) Yasalarından ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasasından faydalanmaları sağlanır ve her türlü gerekli işlemler takip edilir.

25/1987

 

(4) Yükseköğretim Kurumları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  ile Türkiye Cumhuriyeti İşgücü Andlaşması (Onay) Yasası altında işgücü değişimi için gerekli imkan sağlanır.

 

6/1991

51/1991

2/1992

54/1992

30/1998

29/2008

 

 

(5) Yükseköğretim Kurumları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Sağlık Alanında İmzalanan Andlaşma (Onay) Yasalarını ve Protokolleri uygular.

 

Taşınmaz Mallar

7.

(1) Yükseköğretim Kurumlarının kullanım ve mülkiyetindeki taşınmaz mallar, Kira (Denetim) Yasasının dışındadır.

(2) Yükseköğretim Kurumlarının Yönetim Kurulları taşınmaz malların ne şekilde kullanılacağı, kiralanacağı ve yap-işlet-devret modeliyle kiralama şekli hakkında yönetmelikler çıkarır.

 

Yükseköğretim Kurumlarının Kredi Karşılı-ğında Verecekeri İpotekler

8.

Başka yasalarda kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın Yükseköğretim Kurumlarına tahsis edilen veya kiralanan vakıf arazilerinin veya Bakanlar Kurulunca Vakfa verilen arazilerin üst yapılarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalara temin edilecek kredi karşılığında ipotek verilmesine bu Yasa ile olanak tanınır.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Geçici ve Son Kurallar

 

Geçici Madde Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihte Tamamlanmış veya Devam Etmekte Olan Faaliyetler

1.

Bu yasanın 5’inci madddesinde belirtilen muafiyetler, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte tamamlanmış veya devam etmekte olan her türlü alt yapı, inşaat, bina ve tesislerle ilgili  ödenmesi gereken ancak halen ödenmemiş tüm fon, vergi, resim ve harç ile inşaat ruhsat ve izin vergilerini de kapsar.

 

 

 

 

Yürütme Yetkisi

9.

Bu Yasayı, Bakanlar Kurulu adına Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık yürütür.

 

Yürürlüğe Giriş

10.

Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.